Skip to content

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Dó Kpé Nukún Dó Azɔ̌ Yetɔn Wu Gbɔn?

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Dó Kpé Nukún Dó Azɔ̌ Yetɔn Wu Gbɔn?

Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sɔ́ jlǒ dó na lɛ é wɛ mǐ nɔ sɔ́ dó kpé nukún dó wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn wu jɛ nukɔn. Mǐ nɔ yí agbǎnmɛkwɛ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí ǎ, mǐ ka nɔ lɛ́ byɔ maɖówǒ ɖò mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ sí ǎ. (Matie 10:7, 8) É nyɔ́ wà ɔ, è sɔnǔ nú gbǎví nǔnina tɔn lɛ dó kpléxɔ mǐtɔn lɛ mɛ bonu mɛɖé jló na na nǔnina ɔ, é sixu na. Mǐ ka nɔ ɖɔ mɛ e na nǔ lɛ é sín nyikɔ gbeɖé ǎ.

Nǔ e xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ zán akwɛ mǐtɔn lɛ ganji é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ s’axɔ́ sinsɛngán ɖě ǎ. Gɔ́ na ɔ, è nɔ s’axɔ́ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖó xwégbe xwégbe e ye nɔ gbɔn é wu ǎ, bɔ fí e mǐ nɔ sɛn Mawu ɖè lɛ é ka nɔ lɛ́ ɖò jlɛ̌ jí.

È nɔ zán nǔnina ɖebǔ e è sɛ́dó alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn lɛ mɛ é dó hɛn sɔ mɛ ɖěɖee wu adla wà nǔ dó lɛ é, dó nɔ gudo nú mɛsɛ́dó mǐtɔn lɛ kpo sinsɛnzɔ́watɔ́ tomɛyitɔ́ mǐtɔn lɛ kpo, dó gbá Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mǐtɔn lɛ ɖò tò e hun nukún lɛ é mɛ, bo nɔ lɛ́ zán dó zín Biblu kpo wema Klisanwun tɔn ɖevo lɛ kpo, bo nɔ lɛ́ bɛ́ ye sɛ́dó.

Mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ nɔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi jló na na nǔ dó akwɛzinzan agun ɔ tɔn lɛ, azɔ̌ e mǐ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é, alǒ we lɛ bǐ kanta. Agun lɛ bǐ nɔ ɖó lee akwɛzinzan lɛ yì gbɔn é sín gbè nú mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é sunmɛ sunmɛ.