Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn * 2018 Tɔn Sín Gbeɖiɖó

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nabi é ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é

8 579 909

Agun lɛ

119 954

Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖɔ Mawuxó ɖè lɛ é

240

Nɛ̌ mi ka nɔ xà hagbɛ̌ mitɔn lɛ gbɔn?

Mɛ ɖěɖee nɔ jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn hwɛhwɛ ɖò sunmɛ sunmɛ lɛ é kɛɖɛ wɛ mǐ nɔ xà ɖɔ ye nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. (Matie 24:14) Mɛ ɖěɖee ko bló baptɛm bo nyí Kúnnuɖetɔ́ lɛ é kpo mɛ e ma ko bló baptɛm ǎ, bo ka jɛxa bo nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ lɛ é kpo ɖ’emɛ.

Mɛɖé ɖó na na akwɛ cobo na huzu hagbɛ̌ mitɔn wɛ à?

Eǒ. É byɔ nùnina ɖebǔ cobonu mɛɖé na nyí Kúnnuɖetɔ́ alǒ ɖó azɔ̌ bunɔ ɖé alǒ wǔjɔmɛzɔ́ ɖé ɖò tutoblonunu mǐtɔn mɛ ǎ. (Mɛsɛ́dó 8:​18-​20) È na ɖɔ ɔ, nùnina gègě wɛ è nɔ na ɖò nǔglɔ. Kúnnuɖetɔ́ ɖokpo ɖokpo nɔ zán hwenu tɔn, hlɔnhlɔn tɔn, kpo nǔɖokan tɔn lɛ kpo dó nɔ gudo nú azɔ̌ e wà wɛ mǐ ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é, sɔgbe xá jlǒ tɔn kpo ninɔmɛ tɔn lɛ kpo.​—2 Kɔlɛntinu 9:7.

Nɛ̌ mi ka nɔ wà gbɔn bo nɔ tuùn mɛ nabi e ɖò kúnnu ɖè wɛ ganji lɛ é?

Sunmɛ sunmɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ ɖó wɛnɖagbejijlazɔ́ yetɔn sín gbè nú agun e mɛ ye ɖè é. È nɔ ɖó gbè enɛ kpo jlǒ kpo.

È nɔ lɛ́n gbeɖiɖó agun ɔ tɔn lɛ kplé, bo nɔ sɛ́ bǐ dó alaxɔ mɛ. Alaxɔ nɔ sɛ́ tò ɖokpo ɖokpo alǒ xá ɖokpo ɖokpo mɛ tɔn dó hɔnkàn gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn.

Ðò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn ɖokpo ɖokpo sín fifo ɔ, * è nɔ tuùn Kúnnuɖetɔ́ tò ɖokpo ɖokpo tɔn sín kɛ́n ɖaxó bǐ ɔ. È nɔ xò kɛ́n tò lɛ bǐ tɔn kplé bo nɔ tuùn Kúnnuɖetɔ́ nabi e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é. È nɔ ɖè gbeɖiɖó tò ɖokpo ɖokpo tɔn kaka jɛ nǔ ɖěɖee è mɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ lɛ é kpo tɔ́n dó Annuaire Des Témoins De Jéhovah mɛ. Gbeɖiɖó enɛ lɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ, lee gbeɖiɖó mɔhun lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ gbɔn é ɖɔhun.​—Mɛsɛ́dó 2:​41; 4:4; 15:3.

Mi nɔ xà mɛ ɖěɖee nɔ dó gbɛ̌ xá tutoblonunu mitɔn bo ma nɔ jla wɛnɖagbe ɔ ǎ lɛ é wɛ à?

Mǐ nɔ xà mɛ enɛ lɛ dó Kúnnuɖetɔ́ lɛ mɛ ǎ có, mǐ ka nɔ yí ye ɖò agun mǐtɔn lɛ mɛ. Ye mɛ gègě nɔ wá Flǐn Kú Jezu Tɔn tɔn e è nɔ bló xwewu xwewu é tɛnmɛ, bɔ bonu mǐ na tuùn kɛ́n ye mɛ enɛ lɛ tɔn ɔ, mǐ nɔ ɖè kɛ́n Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn sín mɛ nabi e wá kplé enɛ tɛnmɛ lɛ é mɛ. Gbɛtɔ́ 2018 wɛ wá Flǐn ɔ ɖò 20 329 317.

Mɛ e ma nɔ wá kplé mǐtɔn lɛ ǎ é gègě nɔ ɖu tuto Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ vɔ̌nu tɔn mǐtɔn sín vivǐ. Ðò 2018 ɔ, Biblu kplɔnkplɔn 10 079 709 mɔ̌ wu wɛ mǐ kpé nukún dó ɖò sunmɛ sunmɛ, bɔ ɖé lɛ ɖ’emɛ bɔ mɛ gègě wɛ è kplɔ́n nǔ ɔ xá ɖò gan ɖokpo ɔ lɛ mɛ.

Etɛwu kɛ́n mitɔn e e acɛkpikpa lɛ nɔ sɔ́ é ka nɔ yì jǐ hú midɛɛ tɔn?

Hwɛhwɛ ɔ, sinsɛn e mɛ è ɖè é wɛ azɔ̌xwé acɛkpikpa tɔn e nɔ kpé nukún dó kɛ́nsísɔ́ wu lɛ é nɔ kanbyɔ mɛ lɛ, bo nɔ dó tuùn mɛ nabi e ɖò sinsɛn ɖokpo ɖokpo mɛ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Azɔ̌xwé Kɛ́nsísɔ́ Tɔn États-Unis tɔn ɖɔ ɖɔ, ɖò kɛ́nsísɔ́ emitɔn lɛ hwenu ɔ, emi nɔ “tɛ́n kpɔ́n bo na tuùn ɖɔ mɛ e emi kàn nǔ byɔ lɛ é ka nɔ kpɔ́n yeɖée dó mɔ sinsɛn ɖé sín gbɛ̌ví à jí,” bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ kɛ́n e sín gbè emi nɔ wá ɖó lɛ é “nɔ sɔgbe kpo nǔ e mɛ lɛ ɖɔ é kpo kpowun wɛ, bo sixu nɔ ma nyí kɛ́n nugbǒ ɔ.” Amɔ̌, lee mǐdɛɛ lɛ nɔ lɛ́n gbɔn é gbɔn vo, mɛ ɖěɖee nɔ jla wɛn ɔ mɛ ɖevo lɛ bo nɔ ɖó gbè tɔn lɛ é kɛɖɛ wɛ mǐ nɔ xà, ɖɔ ye nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn, é nyi mɛ ɖěɖee nɔ ɖɔ kpowun ɖɔ emi nyí Kúnnuɖetɔ́ lɛ é ǎ.

^ akpá. 2 Xwè sinsɛnzɔ́ tɔn ɖokpo nɔ bɛ́sín 1er septembre bo nɔ fó ɖò 31 août xwè e bɔ d’ewu é tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2015 tɔn bɛ́sín 1er septembre 2014 bo fó ɖò 31 août 2015.

^ akpá. 16 Xwè sinsɛnzɔ́ tɔn ɖokpo nɔ bɛ́sín 1er septembre bo nɔ fó ɖò 31 août xwè e bɔ d’ewu é tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2015 tɔn bɛ́sín 1er septembre 2014 bo fó ɖò 31 août 2015.