Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Yí Maɖówǒ Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Yí Maɖówǒ Wɛ À?

Eǒ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ yí maɖówǒ ǎ; nǔ e è nɔ na kpo jlǒ kpo lɛ é wɛ mǐ nɔ zán dó kpé nukún dó azɔ̌ mǐtɔn wu. Etɛ ka nɔ nyí maɖówǒ? Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ma ka nɔ yí maɖówǒ ǎ?

Sɛ́n e è na akɔta Izlayɛli hwexónu tɔn tɔn é sín akpáxwé ɖé wɛ gbeɖiɖe e ɖɔ ɖɔ è ni na maɖówǒ, alǒ mɛɖé ni na nǔ e é ɖó é sín maɖówǒ é nyí. É ɖò mɔ̌ có, Biblu ɖexlɛ́ nyi wɛn ɖɔ Sɛ́n enɛ, kaka jɛ gbeɖiɖe e ɖɔ ɖɔ è “ɖó na nɔ yí maɖówǒ nǔ bǐ tɔn” é jí kún kan Klisanwun lɛ ó.—Eblée lɛ 7:5, 18; Kolosinu lɛ 2:13, 14.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ na maɖówǒ, agbǎnmɛkwɛ kpo akwɛjɔ kpo ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ xwedó Klisanwun bǐbɛ̌mɛ tɔn lɛ sín kpɔ́ndéwú bo nɔ nɔ gudo nú sinsɛnzɔ́ yetɔn ɖò ali we elɔ lɛ nǔ: Ye nɔ jla wɛnɖagbe ɔ bo nɔ kplɔ́n nǔ mɛ lɛ ma yí akwɛ, lobo nɔ lɛ sɔ́ jlǒ dó na nǔ.

Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Biblu tɔn elɔ e è na Klisanwun lɛ é: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na na nǔ mɛ lee é lin gbɔn ɖò ayi tɔn mɛ é; ni ma na nǔ mɛ, bonu é lɛ́ vɛ́ n’i, abǐ ni nyí dandan sín nǔ n’i ó. Ðó Mawu yí wǎn nú mɛ e nɔ na nǔ mɛ kpodo xomɛhunhun kpo é.”—2 Kɔlɛntinu lɛ 9:7.