Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

È Dó Fímu, Wema, Alǒ Han ɖé lɛ Sín Sɛ́n nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wɛ À?

È Dó Fímu, Wema, Alǒ Han ɖé lɛ Sín Sɛ́n nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wɛ À?

Eǒ. Tutoblonunu mǐtɔn nɔ gbéjé fímu lɛ, wema lɛ, alǒ han lɛ kpɔ́n, bo nɔ slɛ́ ɖěɖee mǐ ɖó na nyi alɔ na lɛ é ǎ. Etɛwu?

Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖɔ mǐ ni kplɔ́n “nǔwukpíkpé nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɔn” mǐtɔn, bo na dó tuùn nǔ e sɔgbe é kpo nǔ e nyla é kpo.—Eblée lɛ 5:14, nwt.

Nǔgbododó lɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ, bɔ Klisanwun ɖé sixu da kpɔ́n hwenu e é ɖò ayiɖeɖayǐ tɔn lɛ cyan wɛ é. * Lee é nɔ nyí gbɔn ɖò gbɛzán mǐtɔn sín akpáxwé lɛ bǐ mɛ é ɔ, nǔ e gbé mǐ nɔ nya é wɛ nyí ɖɔ mǐ “nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ tuùn nǔ e nɔ nyɔ́ Aklunɔ nukúnmɛ é.”—Efɛzinu lɛ 5:10.

Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ tatɔ́ xwédo tɔn lɛ ɖó acɛ ɖó bǎ ɖé mɛ, enɛ wu ɔ, ye sixu wá gbeta ɔ kɔn bo dó ayiɖeɖayǐ ɖé lɛ sín sɛ́n nú mɛ e ɖò xwédo yetɔn mɛ lɛ é. (1 Kɔlɛntinu lɛ 11:3; Efɛzinu lɛ 6:1-4) É ɖò mɔ̌ có, nú é zɛ sín xwédo mɛ jí ɔ, mɛɖebǔ ɖó acɛ bo na ɖè nyǐ fímu, han, alǒ hansinɔ tawun ɖé lɛ, lobo dó sɛ́n yetɔn nú hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ ǎ.—Galatinu lɛ 6:5.

^ akpá. 4 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu dó nǔ ɖebǔ e nɔ nɔ gudo nú awovínúwiwa, nǔbliblíwiwa, alǒ dakaxixo é sín sɛ́n.—Sɛ́nflínmɛ 18:10-13; Efɛzinu lɛ 5:3; Kolosinu lɛ 3:8.