Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ylɔ́ Fí E Ye Nɔ Bló Kplé Yetɔn lɛ Ðè É Ðɔ Amǐsaxwé Ǎ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ylɔ́ Fí E Ye Nɔ Bló Kplé Yetɔn lɛ Ðè É Ðɔ Amǐsaxwé Ǎ?

Ðò Biblu mɛ ɔ, xókwín Glɛkigbe tɔn e è nɔ lilɛ dó “amǐsa” hweɖelɛnu e nɔ dó gesí gbɛ̌ta Mawu sɛntɔ́ lɛ tɔn ɖé, é nyí xɔ e mɛ ye nɔ kplé ɖè é ǎ.

Ð’ayi kpɔ́ndéwú elɔ wu: Hwenu e mɛsɛ́dó Pɔlu wlan nǔ sɛ́dó Klisanwun e ɖò Hlɔma lɛ é ɔ, é dó gbè sɛ́dó asú kpo asì kpo e nɔ nyí Akilasi kpo Plisilu kpo é bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mi dó gbè agun e nɔ kplé ɖò xwé yetɔn gbé ɔ lɔmɔ̌ nú mì.” (Hlɔmanu lɛ 16:5) Ðiɖɔ wɛ Pɔlu ɖè ɖɔ è ni dó gbè xɔ ɖé nú emi ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, e ɖò agun e nɔ wá bló kplé ɖò xwé enɛ gbè é mɛ é dó gbè sɛ́dó wɛ é ɖé. *

Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ ylɔ́ fí e mǐ nɔ sɛn Mawu ɖè é ɖɔ amǐsaxwé ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, xógbe “Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn” wɛ mǐ nɔ zán.

Etɛwu mi ka nɔ ɖɔ “Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn”?

Xógbe enɛ sɔgbe ɖó hwɛjijɔ elɔ lɛ wu:

  • Xɔgblo ɖaxó ɖé alǒ fí e è nɔ bló kplé ɖè é wɛ xɔ ɔ nyí.

  • Mǐ nɔ kplé bo nɔ sɛn Jehovah, Mawu e xó Biblu ɖɔ é bo nɔ lɛ́ ɖekúnnu n’i.—Ðɛhan 83:18, nwt; Ezayíi 43:12.

  • Mǐ nɔ lɛ́ kplé bo nɔ kplɔ́n nǔ dó Axɔ́suɖuto Mawu tɔn e xó Jezu nɔ ɖɔ hwɛhwɛ é wu.—Matie 6:9, 10; 24:14; Luki 4:43.

Mǐ byɔ we ɖɔ hwiɖesunɔ ni yì Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn e sɛkpɔ́ we é ɖé mɛ, bá kpɔ́n lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ bló kplé yetɔn lɛ gbɔn é.

^ akpá. 3 Xógbe ɖokpo ɔ lɛ lɛ́ tɔn ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 16:19; Kolosinu lɛ 4:15; kpo Filemɔ́ɔ 2 kpo mɛ.