Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Kɛnu Dó Hwɛ E È Nɔ Dó Ye lɛ É Bǐ Wu Ǎ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Kɛnu Dó Hwɛ E È Nɔ Dó Ye lɛ É Bǐ Wu Ǎ?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn e ɖɔ ɖɔ è ni ma nɔ kɛnu dó hwɛ e è nɔ dó mɛ lɛ é kpo cá e è nɔ cá nú mɛ lɛ é kpo bǐ wu ó é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔnywɛxó Biblu tɔn ɖé ɖɔ: “Mɛ e nɔ kɛnu dó nǔ wu nú mɛ e nɔ yí gò ɔ, wǎn wɛ è nɔ gbɛ́ n’i.” (Nǔnywɛxó 9:7, 8; 26:4) Mǐ nɔ lɔn nú hwɛ agɔ e è nɔ dó mǐ lɛ é nɔ zɔ́n bonu mǐ nɔ ɖò tagba vɔ̌tɔ́ jɛ wɛ ɖò xó gudo ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e nɔ hɛn xomɛ Mawu tɔn hun lɛ é jí.—Ðɛhan 119:69

Amɔ̌, “hwenu e è na nɔ abwɛ dó ɔ ɖè, bɔ hwenu e è na ɖɔ xó dó é ɖè.” (Nǔnywɛtɔ́xó 3:7) Mǐ nɔ na xósin gbɛtɔ́ ayijlɔjlɔnɔ ɖěɖee ɖò nǔgbo ɔ ba wɛ lɛ é, amɔ̌, mǐ nɔ nyi alɔ nú xó e ma xwè ali ǎ lɛ é. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ xwedó nǔkplɔnmɛ Jezu kpo Klisanwun nukɔntɔn lɛ kpo tɔn lɛ, bo nɔ lɛ́ xwedó kpɔ́ndéwú yetɔn.

  • Jezu ɖɔ xó tí hwenu e è dóhwɛ agɔ ɛ ɖò Pilatu nukɔn é ǎ. (Matie 27:11-14; 1 Piyɛ́ɛ 2:21-23) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, hwenu e è dóhwɛ Jezu ɖɔ é nyí ahannumunɔ kpo adɔtɔ́nɔ kpo é ɔ, é kɛnu ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é jó mɛ ɖevo dó bɔ ye zɔn dó walɔ tɔn lɛ wu bo wá gbeta ɖagbe ɔ kɔn, b’ɛ sɔgbe xá nǔgbododó elɔ: “Nǔnywɛ Mawu tɔn ɖè hwɛjijɔ éɖesunɔ tɔn xlɛ́ gbɔn nǔwiwa tɔn lɛ mɛ.” (Matie 11:19) Amɔ̌, hwenu e é wá byɔ ɖɔ Jezu ni kɛnu é ɔ, é ɖɔ xó nú mɛ ɖěɖee kɔn mǎsin dó wǔ tɔn lɛ é kpo adɔgbigbo kpo.—Matie 15:1-3; Maki 3:22-30.

    Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ hwɛ agɔ e dó ye wɛ è ɖè lɛ é ni ma kú awakanmɛ nú ye ó. É ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mi, hwenu e è wá ɖò mi zun wɛ, bo ɖò mi ɖedó wɛ, bo ɖò nǔvú bǐ ɖó dó mi nu wɛ, ɖó nyɛ wutu é.” (Matie 5:11, 12) É ɖò mɔ̌ có, Jezu lɛ́ ɖɔ ɖɔ hwenu e hwɛdómɛ mɔhun lɛ na hun ali nú ahwanvu emitɔn lɛ bɔ ye na ɖekúnnu é ɔ, emi na bló bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ emitɔn elɔ na jɛnu: “Un na sɔ́ xó e mi na ɖɔ é kpodo nǔnywɛ e mi na zán é kpan bǐ dó ayi mɛ nú mi, bɔ kɛntɔ́ mitɔn lɛ ɖebǔ na sixu mɔ xó ɖé, bo dó gbà mitɔn ɔ na ǎ.”—Luki 21:12-15.

  • Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖè wě xá Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nyi alɔ nú nǔdindɔn xá gbeklánxámɛtɔ́ lɛ, bo ɖɔ ɖɔ nǔdindɔn mɔhun lɛ kún “nyí nǔɖewanú [ó]; nǔ nyanya wɛ ye nyí.”—Titu 3:9; Hlɔmanu lɛ 16:17, 18.

  • Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ nú é nyɔ́ bló hǔn, ye ni jɛhun dó nǔɖiɖi yetɔn jí. (1 Piyɛ́ɛ 3:15, 16a) Amɔ̌, é tuùn ɖɔ walɔ ɖagbe mɛtɔn lɛ wɛ nɔ zɔ́n bɔ enɛ nɔ yawǔ kpa mɛ ganji, é kún nyí xó mɛtɔn lɛ kpowun ó. É wlan ɖɔ: “Mi ni nɔ wà nǔ ɖagbe, bo na dó xwè ye mɛ e ma tuùn nǔɖe ǎ lɛ kpo xlonɔ lɛ kpo sín nu dó xɔ.”—1 Piyɛ́ɛ 2:12-15.