Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sɛ́n lɛ Dó Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ Wu Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sɛ́n lɛ Dó Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ Wu Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖi nǔ ɖɔ nǔgbododó kpo sɛ́n kpo ɖěɖee ɖò Biblu mɛ lɛ é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wá gbeta ɖěɖee na hun xomɛ nú Mawu bo na lɛ́ hɛn lè wá nú mǐ lɛ é kɔn. (Ezayíi 48:17, 18) Mǐdɛɛ lɛ wɛ ɖó nǔgbododó kpo sɛ́n kpo enɛ lɛ ayǐ ǎ, amɔ̌, mǐ nɔ zán ye ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. Mǐ ni kpɔ́n lee habǔ cá kan xá xɔ́ntɔn mɛ ninɔ xó ɔ gbɔn é. *

  • Alɔwliwli nyí kancica tɛgbɛ tɔn ɖé. (Matie 19:6) Ðó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kpɔ́n xɔ́ntɔn mɛ ninɔ dó mɔ nǔ e nɔ kplá mɛ jɛ alɔwliwli kɔn é ɖé wutu ɔ, mǐ nɔ sɔ́ dó d’ayihun ɖebǔ ǎ.

  • Mɛ ɖěɖee ko sù alɔ wlí lɛ é kɛɖɛ wɛ ɖó na byɔ xɔ́ntɔn mɛ. Mɛ enɛ lɛ nɔ ko “zɛ winnyawinnya mɛ sín xwè wu,” alǒ xwè ɖěɖee è nɔ ɖó bɔ jlǒ xóɖóxámɛ tɔn nɔ syɛn hugǎn lɛ é.—1 Kɔlɛntinu lɛ 7:36, nwt.

  • Mɛ ɖěɖee ɖò xɔ́ntɔn mɛ lɛ é ɖó na nyí mɛ ɖěɖee vo bo na wlí alɔ é. Mɛɖé lɛ ko gbɛ́ asú alǒ asì sɔgbe xá sɛ́n, loɔ, Mawu ka nɔ kpɔ́n ye dó mɔ mɛ e vo bo na vɔ́ alɔ wlí lɛ é ǎ, ɖó nǔgbododó tɔn xlɛ́ ɖɔ agalilɛ kɛɖɛ jɛn sixu zɔ́n bɔ è gbɛ́ mɛ e è da é.—Matie 19:9.

  • È ɖegbe nú Klisanwun e jló na wlí alɔ lɛ é ɖɔ ye ni ba mɛ e nyí nǔɖitɔ́ hatɔ́ ɖé é kɛɖɛ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 7:39) Nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɔ, é nyí mɛ e nɔ ɖó sísí nú nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é kpowun é dó gesí wɛ gbeɖiɖe enɛ ɖè ǎ, loɔ, mɛ ɔ ɖó na yí gbè nú nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é bo na nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá, lobo nyí Kúnnuɖetɔ́ e bló baptɛm é ɖé. (2 Kɔlɛntinu lɛ 6:14) Sín dò wɛ Mawu ko ɖegbe nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni wlí alɔ xá mɛ e ɖi nǔ nú nǔ ɖokpo ɔ ye ɖɔhun lɛ é kɛɖɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 24:3; Malacíi 2:11) Gbeɖiɖe enɛ lɛ́ nyɔ́ zán, lee dobanúnǔtɔ́ égbé tɔn lɛ mɔ gbɔn é. *

  • Vǐ lɛ ɖó na setónú nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ. (Nǔnywɛxó 1:8; Kolosinu lɛ 3:20) Nú vǐ ɖěɖee kpò ɖò mɛjitɔ́ yetɔn lɛ sín acɛ mɛ lɛ é ɔ, gbeɖiɖe enɛ byɔ ɖɔ ye ni setónú nú gbeta ɖěɖee kɔn mɛjitɔ́ yetɔn lɛ wá dó xɔ́ntɔn mɛ ninɔ wu é. Xwè nabi e vǐ ɖé ɖó na ɖó cobo na byɔ xɔ́ntɔn mɛ é kpo nǔ ɖěɖee é kpo xɔ́ntɔn tɔn kpo sixu wà ɖó kpɔ́ lɛ é kpo sixu ɖò gbeta enɛ lɛ mɛ.

  • Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖesunɔ wɛ nɔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na byɔ xɔ́ntɔn mɛ alǒ gbɔ, yeɖesunɔ wɛ nɔ lɛ́ wá gbeta mɛ e ye na byɔ xɔ́ntɔn mɛ xá é tɔn kɔn. Gbeta enɛ lɛ ka ɖó na sɔgbe xá alixlɛ́mɛ Mawuxówema ɔ tɔn lɛ. Enɛ sɔgbe xá nǔgbododó Biblu tɔn elɔ: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na wà azɔ̌ e nyí étɔn é.” (Galatinu lɛ 6:5) É ɖó mɔ̌ có, nú è ɖò xɔ́ntɔn mɛ ninɔ sín xó ɖɔ wɛ ɔ, mɛ gegě nɔ ba wěɖexámɛ Kúnnuɖetɔ́ e ko zin bɔ ɖagbe yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ na lɛ é tɔn.—Nǔnywɛxó 1:5.

  • Walɔ ɖé lɛ nɔ xwetɔ́n hwɛhwɛ ɖò xɔ́ntɔn mɛ ninɔ hwenu bo ka nyí hwɛ syɛnsyɛn lɛ huhu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nyi alɔ nú agalilɛ. É nyí xóɖóxámɛ tlɔlɔ kɛɖɛ gbɛ́ wɛ gbeɖiɖe enɛ ɖè ǎ, loɔ, é lɛ́ gbɛ́ walɔ bliblí ɖevo e nɔ tɔ́n ɖò mɛ e ma wlí alɔ ǎ lɛ é tɛntin lɛ é, ɖi alɔ bliblí mɛ̌ mɛ ɖevo tɔn wu alǒ xóɖóxámɛ nu mɛ tɔn alǒ yonu tɔn. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9-11) Mɛɖé lɛ nɔ ɖò xɔ́ntɔn mɛ bo nɔ zán walɔ e nɔ fɔ́n jlǒ xóɖóxámɛ tɔn nyite nú mɛ lɛ é, bɔ kpɛɖé jɛn nɔ kpò bɔ ye na ɖóxó xá yeɖée. “Nǔ kwijikwiji wiwa” wɛ nyí nǔ enɛ lɛ bɔ Mawu gbɛ́ wǎn na. (Galatinu lɛ 5:19-21) Xóɖɔɖókpɔ́ bliblí lɛ ɖò “xó gblégblé” ɖěɖee Biblu gbɛ́ lɛ é mɛ.—Kolosinu lɛ 3:8.

  • Ayi gbɛtɔ́ tɔn alǒ nǔ e mɛɖé nyí ɖò xomɛ é hizi tawun. (Jelemíi 17:9) É sixu sísɛ́ mɛ bɔ è wà nǔ ɖěɖee nyla bɔ è tuùn lɛ é. Mɛ e ɖò xɔ́ntɔn mɛ lɛ é ɖó na nyi alɔ nú ninɔmɛ e sixu tɛ́n ye kpɔ́n lɛ é, bonu ayi yetɔn ma wá flú ye ó. Ye sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na nɔ nɔ gbɛ̌ ɖagbe lɛ tɛntin alǒ mɔ yeɖée ɖò fí e nukún ɖě we na mɔ ye ɖè é. (Nǔnywɛxó 28:26) Klisanwun tlɛnnɔ lɛ nɔ tuùn ɖɔ mɛ e ye na byɔ xɔ́ntɔn mɛ xá é biba ɖò Ɛntɛnɛti jí nyí awovínú, bo lɛ́ tuùn ɖɔ kancica wanyiyi tɔn ɖiɖó xá mɛ e è ma tuùn ganji ǎ é ɖé nyí awovínú ɖaxó.—Ðɛhan 26:4.

^ akpá. 2 Ðò aca ɖé lɛ mɛ ɔ, è nɔ nɔ xɔ́ntɔn mɛ, amɔ̌, é ka nɔ nyí mɔ̌ ɖò ɖevo lɛ mɛ ǎ. Biblu ɖɔ ɖɔ dandan wɛ mǐ na nɔ xɔ́ntɔn mɛ alǒ finɛ jɛn mǐ na gbɔn cobá wlí alɔ ǎ.

^ akpá. 6 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xóta ɖé tɔ́n ɖò xójlawema Marriage & Family Review mɛ bo ɖɔ ɖɔ “dobanúnǔ atɔn dó nǔ e wu alɔwliwli ɖé lɛ nɔ ayǐ sɔyi é wu xlɛ́ ɖɔ enyi mɛ we lɛ ɖò sinsɛn ɖokpo ɔ mɛ bo lɛ́ ɖi nǔ nú nǔ ɖokpo ɔ lɛ ɔ, enɛ nɔ zɔ́n tawun bɔ alɔwliwli yetɔn nɔ nɔ ayǐ sɔyi (xwè 25 jɛ 50 alǒ hú mɔ̌).”—Akpáxwé 38, 1tɔn, wexwɛ 88 (2005).