Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Hɛn Vǐ Yetɔn lɛ Gannugánnú Bonu Ye Na Yí Gbè nú Nǔɖiɖi Yetɔn Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Hɛn Vǐ Yetɔn lɛ Gannugánnú Bonu Ye Na Yí Gbè nú Nǔɖiɖi Yetɔn Wɛ À?

Eǒ, ɖó mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ na wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na sɛn Mawu alǒ gbɔ. (Hlɔmanu lɛ 14:12) Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplɔ́n nǔgbododó Biblu tɔn lɛ vǐ yetɔn lɛ, amɔ̌, enyi vǐ lɛ sù ɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn alǒ gbɔ.—Hlɔmanu lɛ 12:2; Galatinu lɛ 6:5.

Mɛjitɔ́ gegě ɖɔhun ɔ, nǔ ɖagbe hugǎn ɔ wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ba nú vǐ yetɔn lɛ. Ye nɔ kplɔ́n nǔ e ye lin ɖɔ é na hɛn lè wá nú vǐ yetɔn lɛ é ye: nǔwukpíkpé tawun tawun lɛ gɔ́ nú nǔgbododó walɔ ɖagbe tɔn lɛ kpo nǔɖiɖi sinsɛn tɔn lɛ kpo. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖi nǔ ɖɔ gbɛzán ɖagbe hugǎn ɔ wɛ Biblu nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ ɖó, enɛ wu ɔ, ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na kplɔ́n nǔgbododó Biblu tɔn lɛ vǐ yetɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn xá ye kpo kplé Klisanwun tɔn lɛ yiyi ɖó kpɔ́ kpo gblamɛ. (Sɛ́nflínmɛ 6:6, 7) Enɛ wu ɔ, enyi vǐ lɛ sù ɔ, ye mɛ ɖokpo ɖokpo hɛn ɔ, ye na wá gbeta e mɛ ye mɔ nǔ jɛ ganji é kɔn ɖɔ emi na yí gbè nǔ nǔɖiɖi mɛjitɔ́ emitɔn lɛ tɔn alǒ gbɔ.

 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ bló baptɛm nú vǐ kpɛví lɛ wɛ à?

Eǒ. Biblu yí gbè nú Baptɛm biblo nú vǐ kpɛví lɛ ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é xlɛ́ ɖɔ cobonu Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ na bló baptɛm ɔ, ye tó “yí” wɛn ɔ bo lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo hwɛ̌. (Mɛsɛ́dó 2:14, 22, 38, 41) Enɛ wu ɔ, cobonu mɛɖé na bló baptɛm ɔ, é ɖó na sù ɖó bǎ ɖé mɛ bo mɔ nukúnnú jɛ nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é wu, bo ɖi nǔ na; é ɖó na lɛ́ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔkplɔnmɛ enɛ lɛ. Vǐ kpɛví ɖé ka sixu wà nǔ enɛ lɛ ǎ.

Nú vǐ lɛ ɖò susu wɛ ɔ, ye sixu wá wá gbeta ɔ kɔn bo bló baptɛm. Amɔ̌, cobonu ye na wà mɔ̌ ɔ, ye ɖó na mɔ nǔ jɛ akpá e dó wɛ ye ɖè é mɛ.

 Enyi Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín vǐ ɖé wá gbeta ɔ kɔn bo ma bló baptɛm ǎ ɔ, ye nɔ ɖó wǔ zɔ n’i wɛ à?

Eǒ. Nú vǐ ɖé ma yí gbè nú nǔɖiɖi mɛjitɔ́ tɔn Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn ǎ ɔ, wǔ nɔ kú ye, amɔ̌ ye nɔ kpó ɖò wǎn yí nú vǐ yetɔn wɛ; é nɔ sín gbɛ̌ e vǐ ɔ gbɛ́ ɖɔ emi kún na huzu kúnnuɖetɔ́ ɖé é wu kpowun bonu ye nɔ sɛ́n kan nú kancica e ɖò ye kpo vǐ ɔ kpo tɛntin é ǎ.

È na bo ɖó xwè ɖebǔ ɔ, mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na bló baptɛm alǒ gbɔ

 Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ kplá vǐ yetɔn lɛ yì Mawuxó ɖɔ gbé?

Mǐ nɔ kplá vǐ mǐtɔn lɛ yì Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ mɛ ɖó hwɛjijɔ nabi ɖé wutu. *

  • Biblu ɖɔ nú mɛjitɔ́ lɛ ɖɔ ye ni kplɔ́n vǐ yetɔn lɛ ɖò gbigbɔ lixo, bo lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ ye nú ye na sɛn Mawu. (Efɛzinu lɛ 6:4) Ðó Mawu sínsɛ́n nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖɔ nǔ e è ɖi nǔ na é ɖò mɛ bǐ nukɔn wutu ɔ, Mawuxóɖiɖɔ nyí akpáxwé taji ɖé ɖò vǐ ɖé kpinkplɔn ɖò gbigbɔ lixo mɛ.—Hlɔmanu lɛ 10:9, 10; Eblée lɛ 13:15.

  • Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú yɔkpɔvu lɛ tawun ɖɔ ye ni “kpa susu nú nyikɔ Mawu Mavɔmavɔ tɔn.” (Ðɛhan 148:12, 13) Ali e nu è nɔ kpa susu nú Mawu ɖè é taji ɖokpo wɛ nyí ɖɔ è ni ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ dó wǔtu tɔn. *

  • Nú vǐ lɛ nɔ ɖɔ Mawuxó xá mɛjitɔ́ lɛ ɔ, ye nɔ ɖu lè tɔn ɖò ali tawun tawun ɖé lɛ nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ye nɔ kplɔ́n bo nɔ ɖɔ xó xá gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ, bo nɔ ɖó jijɔ xɔ akwɛ ɖé lɛ ɖi wuvɛ̌sexámɛ, xomɛnyínyɔ́, sísí; ye nɔ lɛ́ nyí cejɛnnabinɔ ǎ. Hwɛjijɔ jinjɔn Biblu jí e wu ye ɖi nǔ nú nǔɖe lɛ é nɔ lɛ́ má ye hugǎn.

 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò xwè lɛ ɖuɖu mɛ wɛ à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛn sín xwè lɛ alǒ xwè ɖevo e ma nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ǎ lɛ é mɛ ǎ. * (2 Kɔlɛntinu lɛ 6:14-17; Efɛzinu lɛ 5:10) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò jijizán sín xwè alǒ Natáaxwe ɖuɖu mɛ ǎ, ɖó mɛ e ma nyí Klisanwun ǎ lɛ é gɔ́n wɛ ye jɔ sín.

É ɖò mɔ̌ có, mǐ nɔ ɖu vivǐ hwenu zinzan ɖó kpɔ́ xá xwédo mǐtɔn, kpo alɔ hun dó na nǔ vǐ mǐtɔn lɛ kpo tɔn. Sunzánwema wɛ mǐ nɔ xwedó dó j’awǎ xá xwédo mǐtɔn, alǒ na nǔ mɛ e ɖò xwédo mǐtɔn mɛ lɛ é ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ nɔ bló tuto bo nɔ j’awǎ xá ye bo nɔ lɛ́ na nǔ ye ɖò xwè ɔ gblamɛ.

É nɔ vivǐ nú mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ, bɔ ye na na nǔ vǐ yetɔn lɛ

^ akpá. 15 Ðò kpaa mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ sín vǐ lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ, mɛjitɔ́ ɖé alǒ mɛ e ko nyí mɛxo é ɖé mɛvo ǎ.

^ akpá. 17 Vǐ gegě ɖɔ nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ b’ɛ sín enɛ wu bɔ xomɛ Mawu tɔn hun dó ye wu, bɔ Biblu ɖɔ xó yetɔn.—2 Axɔ́su lɛ 5:1-3; Matie 21:15, 16; Luki 2:42, 46, 47.

^ akpá. 23 È ɖyɔ nyikɔ ɖé lɛ.