Skip to content

Nú Un Yí Gbè Bá Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɔ, Un Ðó Na Huzu Kúnnuɖetɔ́ ɖé Wɛ À?

Nú Un Yí Gbè Bá Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɔ, Un Ðó Na Huzu Kúnnuɖetɔ́ ɖé Wɛ À?

Eǒ, é nyí mɔ̌ dandan ǎ. Gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ nɔ ɖu tuto Biblu kpinkplɔn xá mɛ tɔn mǐtɔn sín vivǐ, cobo ka nɔ huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ǎ. * Linlin e wu è ɖó tuto ɔ ayǐ é wɛ nyí ɖɔ è na xlɛ́ nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é mɛ. Hwiɖesunɔ sí wɛ nǔ e a na sɔ́ nǔ e a kplɔ́n lɛ é dó wà na é ɖè. Mǐ tuùn ɖɔ mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ na wá gbeta nǔ e é na ɖi nǔ na é tɔn kɔn.—Jozuwée 24:15.

Un Sixu Zán Biblu Nyɛɖesunɔ Tɔn Ðò Nǔkplɔnkplɔn ɔ Hwenu À?

Ganji. Nǔgbo wɛ ɖɔ mǐ nɔ ɖu vivǐ Owe Wiwe lẹ—Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn e mɛ è zán xógbe égbé tɔn lɛ ɖè é tɔn, bɔ nú a ɖò biba wɛ ɔ, mǐ na na ɖokpo we vɔ̌nu, amɔ̌, nú a ba na zán Biblu towe ɖesu ɔ, mǐ lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ. A sixu kplɔ́n nǔ dó wɛn nukúnɖiɖó kpo hwlɛngán kpo tɔn e ɖò Biblu mɛ é wu ɖò lilɛdógbeɖevomɛ Biblu tɔn agaɖanu dìn tɔn lɛ ɖebǔ mɛ.

Etɛwu Mi ka Nɔ Kplɔ́n Nǔ Xá Mɛ E kpo Mi kpo Ma Ði Nǔ nú Nǔ Ðokpo ɔ Ǎ lɛ É?

  • Wǎn e mǐ yí nú Jehovah Mawu ee jló ɖɔ Klisanwun lɛ ni kplɔ́n nǔ e ye kplɔ́n lɛ é mɛ ɖevo lɛ é wɛ nɔ sísɛ́ mǐ jɛ nukɔn. (Matie 22:37, 38; 28:19, 20) Mǐ mɔ ɖɔ wǔjɔmɛ ɖaxó bǐ ɔ wɛ nyí ɖɔ mǐ ni ‘wà azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá Mawu’ bá dó d’alɔ mɛ lɛ nú ye na kplɔ́n nǔ e ɖò Xó tɔn mɛ é.—1 Kɔlɛntinu lɛ 3:6-9.

  • Wǎn e mǐ yí nú nɔzo mǐtɔn lɛ é wɛ nɔ lɛ́ sísɛ́ mǐ. (Matie 22:39) Nǔ ɖagbeɖagbe e mǐ kplɔ́n lɛ é mímá xá mɛ ɖevo lɛ nɔ víví nú mǐ.—Mɛsɛ́dó 20:35.

^ akpá. 2 Ðò 2019 ɔ, mǐ kplɔ́n Biblu xá mɛ 9 618 182 ɖò sun ɖokpo ɖokpo, bɔ hweɖelɛnu ɔ, é nɔ nyí xá mɛ gegě zɛ̌ɛn. É ɖò mɔ̌ có, mɛ 303 866 kpowun jɛn bló baptɛm bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò xwè enɛ mɛ.