Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Jijizán Sín Xwè lɛ Ǎ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Jijizán Sín Xwè lɛ Ǎ?

Mǐ mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖu jijizán sín xwè lɛ ǎ, ɖó mǐ ɖi nǔ ɖɔ xwè mɔhun lɛ kún nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ó. Biblu gbɛ́ ɖɔ è ni ma ɖu jijizán sín xwè lɛ ó tlɔlɔ lě ǎ có, é d’alɔ mǐ bɔ mǐ lin tamɛ dó nǔ taji ɖěɖee kúnkplá xwè mɔhun lɛ é jí, bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ linlin e Mawu nɔ ɖó dó ye wu é mɛ. Mǐ ni ɖɔ xó dó nǔ taji enɛ lɛ ɛnɛ jí, gɔ́ nú nǔgbododó Biblu tɔn e cá kan xá ye lɛ é.

  1. Jijizán sín xwè lɛ gosin pagáwun lɛ gɔ́n. Sɔgbe xá Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend ɔ, mɛ lɛ nɔ ɖu xwè enɛ lɛ ɖó ye nɔ ɖi nǔ ɖɔ ɖò jijizán mɛɖé tɔn gbè ɔ, “yɛ nyanya lɛ sixu wà nǔ dó wǔ tɔn” bɔ “finɛ e xɔ́ntɔn tɔn lɛ ɖè é kpo ɖɛ taɖagbe tɔn lɛ kpo na cyɔn alɔ jǐ tɔn.” Wema The Lore of Birthdays ɖɔ ɖɔ ɖò hwexónu ɔ, è nɔ wlan jijizán lɛ ɖ’ayǐ ɖó “é ɖò taji ɖɔ è ni zán ye dó tuùn du e jí è fɔ́n dó é” b’ɛ nɔ jinjɔn “dò biba nú sun sín wuntun lɛ” jí. Wema enɛ lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ “mɛ lɛ ɖi nǔ kpaa ɖɔ vɛ̌la jijizán tɔn lɛ ɖó hlɔnhlɔn jiwǔ ɖé, bɔ nú è zán ye ɔ, ɖɛ taɖagbe tɔn lɛ nɔ yawǔ cɛ.”

    Amɔ̌, Biblu gbɛ́ majiki biblo, amɔɛkinkan, awovínúwiwa, alǒ “nǔ mɔhunkɔtɔn lɛ.” (Galatinu lɛ 5:19-21; Sɛ́nflínmɛ 18:14) Nǔgbo ɔ, hwɛjijɔ e wu Mawu ɖó hwɛ nú toxo Babilɔnu hwexónu tɔn tɔn é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ toxo ɔ mɛ nu lɛ nɔ ba dò nú sun sín wuntun lɛ, amɔɛkinkan-núwiwa ɖé wɛ ka nyí enɛ. (Ezayíi 47:11-15) Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kpò nú fí e aca lɛ bǐ gosin é dò biba kɛɖɛ ǎ; é ɖò mɔ̌ có, enyi Mawuxówema ɔ xlɛ́ ali mǐ nyi wɛn dó ɖě wu ɔ, mǐ nɔ xò nyi kɛ́n ǎ.

  2. Klisanwun nukɔntɔn lɛ ɖu jijizán sín xwè lɛ ǎ. The World Book Encyclopedia xlɛ́ ɖɔ “ye nɔ sɔ́ jijizán mɛ ɖebǔ tɔn sín xwèɖuɖu sɔ́ dó mɔ pagáwun sín aca ɖé.” Biblu xlɛ́ ɖɔ mɛsɛ́dó lɛ kpo mɛ ɖevo e Jezu ɖesunɔ kplɔ́n nǔ lɛ é kpo sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖé ɖ’ayǐ bɔ Klisanwun lɛ bǐ ɖó na xwedó.—2 Tɛsalonikinu lɛ 3:6.

  3. Nǔwiwa ɖokpo géé e mɛ Klisanwun lɛ ɖó na nɔ ɖ’alɔ ɖè é wɛ nyí Flǐn kú Jezu tɔn tɔn, é nyí jijizán sín xwè ǎ. (Luki 22:17-20) Enɛ ɖó na kpaca mǐ ǎ, ɖó Biblu ɖɔ ɖɔ “azǎn e gbè è kú ɔ nyɔ́ hú azǎn e gbè è jɔ é.” (Nǔnywɛtɔ́xó 7:1) Ðò vivɔnu gbɛzán ayikúngban jí tɔn Jezu tɔn ɔ, é ɖó nyikɔ ɖagbe ɖé ɖò Mawu nukɔn, bo gbɔn mɔ̌ mɛ bo bló bɔ azǎn e gbè é kú é ɖò taji hú azǎn e gbè è jì i é.—Eblée lɛ 1:4.

  4. Biblu dó gesí Mawu sɛntɔ́ ɖě gbeɖé b’ɛ ɖu jijizán sín xwè ǎ. É nyí wɔn wɛ è wɔn bo gɔn ɖiɖɔ dó Biblu mɛ ǎ, ɖó è ɖɔ mɛ e ma nɔ sɛn Mawu ǎ é we sín jijizánxó ɖò Biblu mɛ. É ɖò mɔ̌ có, lee Biblu ɖɔ nǔwiwa we enɛ lɛ bǐ xó gbɔn é xlɛ́ ɖɔ ye kún nyɔ́ ó.—Bǐbɛ̌mɛ 40:20-22; Maki 6:21-29.

Ðó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín vǐ lɛ ma nɔ ɖu jijizán sín xwè ǎ wutu ɔ, ye nɔ mɔ ɖɔ nǔɖe yì tɛ emi wɛ à?

Mɛjitɔ́ ɖagbe lɛ bǐ ɖɔhun ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ vǐ yetɔn lɛ ɖò xwè ɔ bǐ mɛ. Lee ye nɔ wà mɔ̌ gbɔn é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ ye nɔ na nǔ vǐ yetɔn lɛ bo nɔ lɛ́ ɖu nǔwiwa mɛkplékpɔ́mɛ tɔn lɛ sín vivǐ xá ye. Ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xwedó kpɔ́ndéwú maɖóblɔ̌ Mawu e nɔ yawǔ na nǔ ɖagbe lɛ vǐ tɔn lɛ é tɔn. (Matie 7:11) Kúnnuɖetɔ́ lɛ sín vǐ lɛ nɔ mɔ ɖɔ nǔɖe yì tɛ emi ǎ, lee xó elɔ lɛ e ye mɛ ɖé lɛ ɖɔ é xlɛ́ gbɔn é:

  • “Nú è ma ɖó nukún kadóo ɖé cobonu è na mɛ ǎ ɔ, é nɔ víví dín.”—Tammy, xwè 12.

  • “Enyi mɛjitɔ́ ce lɛ ma tlɛ na kadóo mì ɖò jijizán ce jí ǎ ɔ, ye nɔ xɔ nú mì ɖò ninɔmɛ ɖevo lɛ mɛ. Enɛ nɔ nyɔ́ nukún ce mɛ ɖó un nɔ ɖó nukún tɔn ǎ.”—Gregory, xwè 11.

  • “Nú è na ɖɔ awǎjijɛxó ɔ, a lin ɖɔ cɛju wǒ, gatóo kwínwe ɖé, kpo han ɖokpo ɖé kpo ko kpé à? Wǎ xwé ce gbè bá kpɔ́n nǔ e nyí awǎjijɛ é!”—Eric, xwè 6.