Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ð’alɔ Ðò Nǔwaɖókpɔ́ Sinsɛn lɛ Tɔn Mɛ Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ð’alɔ Ðò Nǔwaɖókpɔ́ Sinsɛn lɛ Tɔn Mɛ Wɛ À?

Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wutu ɔ, xóɖiɖɔ dó nǔ e kúnkplá nùɖiɖi lɛ é jí xá mɛ e ɖò sinsɛn lɛ bǐ mɛ lɛ é nɔ víví nú mǐ, amɔ̌, mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò nǔwaɖókpɔ́ sinsɛn lɛ tɔn mɛ xá mɛ ɖěɖee ɖi nǔ nú nǔ ɖevo lɛ gbɔn vo nú mǐtɔn lɛ é ǎ. Biblu xlɛ́ ɖɔ Klisanwun nugbǒ lɛ “bǐ ɖò bǔ,” bɔ nùɖiɖi ɖokpo ɔ ɖiɖó ɖò nǔ taji e nɔ gesí bǔninɔ enɛ ɔ lɛ é mɛ. (Efɛzinu lɛ 4:16; 1 Kɔlɛntinu lɛ 1:10; Filipunu lɛ 2:2) Enɛ ɔ ka nɔte dó gbeyiyi kpowun ɖɔ jujɔ lehun lɛ xɔ akwɛ jí ǎ: wanyiyi, wuvɛ̌sexámɛ, kpo hwɛsɔkɛ kpo. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe bo gosin Biblu mɛ é jí wɛ nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é junjɔn, enɛ mɛvo ɔ, nùɖiɖi mǐtɔn na ɖó ta ɖé ǎ.—Hlɔmanu lɛ 10:2, 3.

Biblu jlɛ́ Mawu sinsɛn ɖó kpɔ́ xá mɛ e ɖi nǔ nú nǔ ɖevo lɛ é dó gbɛ̌dido e ma sɔgbe ǎ é ɖé wu, kpɔ́ jijɛ ee na hɛn nùɖiɖi Klisanwun ɖé tɔn gblé e ɖé wɛ. (2 Kɔlɛntinu lɛ 6:14-17) Enɛ wu ɔ, Jezu lɔn nú ahwanvu tɔn lɛ ɖ’alɔ ɖò nǔwaɖókpɔ́ sinsɛn lɛ tɔn mɛ ǎ. (Matie 12:30; Jaan 14:6) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Sɛ́n e Mawu na gbɔn Mɔyizi jí é gbɛ́ ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ ni ma sɛ̀n nǔ ɖevo ɖó kpɔ́ xá mɛ e ɖò xá yetɔn mɛ lɛ é ó. (Tíntɔ́n 34:11-14) Nukɔnmɛ ɔ, Izlayɛli-ví gbejinɔtɔ́ lɛ gbɛ́ alɔdómɛ e na zɔ́n bɔ ye na jɛ akɔ xá mɛ e ɖó nùɖiɖi ɖevo lɛ é ɖò sinsɛn linu é.—Ɛsidlasi 4:1-3.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ e ɖò sinsɛn ɖevo lɛ mɛ é wɛ à?

Ɛɛn. Nugbǒ ɔ, ɖò 2018 ɔ, mǐ zǎn ganxixo 2 074 655 497 dó ɖɔ xó xá mɛ e ɖò sinsɛn ɖevo lɛ mɛ lɛ é. Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ jló na tuùn “mɛ gègě” sín linlin kpo nùɖiɖi kpo ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn hwenu. (1 Kɔlɛntinu lɛ 9:19-22) Ðò xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ lɛ hwenu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ zán wěɖexámɛ Biblu tɔn e ɖɔ ɖɔ mǐ ni nɔ na xósin “kpo mɛsísí kpo” é.—1 Piyɛ́ɛ 3:15, 16a.