Skip to content

Nɛ̌ Un ka Sixu Huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖé Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖé Gbɔn?

Jezu tinmɛ afɔ ɖěɖee è na ɖè bo na huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé é, bɔ a sixu mɔ ɖò Matie 28:19, 20 mɛ. Wemafɔ enɛ lɛ ɖɔ nǔ ɖěɖee mɛɖé na wà bo na huzu ahwanvu Klisu tɔn ɖé é. Xó Jehovah tɔn ɖiɖɔ, alǒ kúnnuɖiɖe dó wǔtu tɔn ɖò nǔ enɛ lɛ mɛ.

Nukɔntɔn: Kplɔ́n nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é. Jezu ɖɔ ɖɔ è ni ‘kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu.’ (Matie 28:19, 20) Xókwín e è lilɛ dó “ahwanvu” é sín tinmɛ tlɔlɔ wɛ nyí “nǔkplɔntɔ́ ɖé.” Nǔ ɖěɖee sín hudo a ɖó bɔ gbɛ̀ towe na ɖó awǎjijɛ bo lɛ́ ɖó nu é ɖò Biblu ɔ mɛ, taji ɔ, ɖò nǔkplɔnmɛ Jezu Klisu tɔn e ɖ’emɛ lɛ é mɛ. (2 Timɔtée 3:16, 17) Kpo xomɛhunhun kpo wɛ mǐ na d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é, gbɔn tuto Biblu kplɔnkplɔn tɔn vɔ̌nu mǐtɔn gblamɛ—Matie 10:7, 8; 1 Tɛsalonikinu lɛ 2:13.

Wegɔ́: Zǎn nǔ e a kplɔ́n lɛ é. Jezu ɖɔ ɖɔ mɛ e ɖò nǔ kplɔ́n wɛ lɛ é ɖó na “setónú nú nǔ e [é] kplɔ́n [mɛ] lɛ bǐ.” (Matie 28:20) Enɛ xlɛ́ ɖɔ Biblu kplɔnkplɔn towe kún ɖó na nyí nukúnnú mimɔ jɛ nǔ mɛ sín kan xixo kpowun ó. É sixu byɔ ɖɔ a ni bló huzuhuzu ɖaxó lɛ ɖò linlin towe kpo nǔwalɔ towe lɛ kpo mɛ. (Mɛsɛ́dó 10:42; Efɛzinu lɛ 4:22-29; Eblée lɛ 10:24, 25) Enɛ gudo ɔ, akpakpa nɔ sɔ́ mɛ ɖěɖee nɔ setónú nú nǔkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ é bɔ yeɖesunɔ nɔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na huzu ahwanvu tɔn, gbɔn gbɛ̀ yetɔn zízé jó nú Jehovah Mawu gblamɛ.—Matie 16:24.

Atɔngɔ́: Blǒ baptɛm. (Matie 28:19) Ðò Biblu mɛ ɔ, è sɔ́ baptɛm jlɛ́ dó cyɔɖiɖi wu. (Jlɛ̌ dó Hlɔmanu lɛ 6:2-4 wu.) É cí gbɛ̀ zinzan mɛtɔn xóxó ɔ kú bɔ è bɛ́ yɔyɔ̌ ɖevo ɖɔhun. Enɛ wu ɔ, gbeyiyi ɖò mɛ bǐ nukɔn ɖɔ a ko bló nǔ we nukɔntɔn e xó Jezu ɖɔ lɛ é, bo ɖò byɔbyɔ Mawu wɛ ɖɔ é ni na we ayixa mímɛ́ ɖé wɛ baptɛm towe nyí.—Eblée lɛ 9:14; 1 Piyɛ́ɛ 3:21.

Nɛ̌ un ka sixu wà gbɔn bo tuùn ɖɔ un ko ɖò gbesisɔmɛ nú baptɛm?

Ðɔ nú mɛxo agun tɔn lɛ. Ye na ɖɔ xó xá we bá kpɔ́n ɖɔ a mɔ nukúnnú jɛ nǔ e baptɛm biblo byɔ lɛ é mɛ, bo ɖò nǔ e a kplɔ́n lɛ é zán wɛ, lobo ko zé hwiɖée jó nú Mawu kpo jlǒ kpo à jí.—Mɛsɛ́dó 20:28; 1 Piyɛ́ɛ 5:1-3.

Vǐ ɖěɖee sín mɛjitɔ́ lɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ lɛ é lɔ ɖó na ɖè afɔ enɛ lɛ wɛ à?

Ɛɛn. Lee Biblu ɖɔ gbɔn é ɔ, mǐ nɔ “gbɛ́ nǔ nú [vǐ mǐtɔn lɛ], bo [nɔ] na kplɔ́n ye lee Aklunɔ jló gbɔn é.” (Efɛzinu lɛ 6:4) É ɖò mɔ̌ có, nú ye ɖò mɛxo nyí wɛ ɔ, yeɖesunɔ ɖó na wá gbeta ɔ kɔn bá kplɔ́n nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é, yí gbè na, lobo zán ɖò gbɛzán yetɔn mɛ, hwɛ̌ cobo na jɛxa bá bló baptɛm. (Hlɔmanu lɛ 12:2) Mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ na wá gbeta ɔ kɔn éɖesunɔ bo na sɛn Mawu.—Hlɔmanu lɛ 14:12; Galatinu lɛ 6:5.