Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn 2019 Tɔn * Sín Gbeɖiɖó

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nabi e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é

8 683 117

Agun lɛ

119 712

Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖɔ Mawuxó ɖè lɛ é

240

Nɛ̌ mi ka nɔ xà mɛ nabi e mi nyí é gbɔn?

Mɛ ɖěɖee nɔ jla wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto Mawu tɔn tɔn hwɛhwɛ ɖò sunmɛ sunmɛ lɛ é kɛɖɛ wɛ mǐ nɔ xà ɖɔ ye nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. (Matie 24:14) Mɛ ɖěɖee ko bló baptɛm bo nyí Kúnnuɖetɔ́ lɛ é kpo mɛ e ma ko bló baptɛm ǎ, bo ka jɛxa bo nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ lɛ é kpo ɖ’emɛ.

Mɛɖé ɖó na na akwɛ cobo na huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wɛ à?

Eǒ. É byɔ nǔnina ɖebǔ cobonu mɛɖé na nyí Kúnnuɖetɔ́ alǒ ɖó azɔ̌ bǔnɔ ɖé alǒ wǔjɔmɛzɔ́ ɖé ɖò tutoblonunu mǐtɔn mɛ ǎ. (Mɛsɛ́dó 8:18-20) È na ɖɔ ɔ, nǔnina gegě wɛ è nɔ na ɖò nǔglɔ. Kúnnuɖetɔ́ ɖokpo ɖokpo nɔ zán hwenu tɔn, hlɔnhlɔn tɔn, kpo nǔɖokan tɔn lɛ kpo dó nɔ gudo nú azɔ̌ e wà wɛ mǐ ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é, sɔgbe xá jlǒ tɔn kpo ninɔmɛ tɔn lɛ kpo.—2 Kɔlɛntinu lɛ 9:7.

Nɛ̌ mi ka nɔ wà gbɔn bo nɔ tuùn mɛ nabi e ɖò kúnnu ɖè wɛ ganji lɛ é?

Sunmɛ sunmɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ ɖó wɛnɖagbejijlazɔ́ yetɔn sín gbè nú agun e mɛ ye ɖè é. È nɔ ɖó gbè enɛ kpo jlǒ kpo.

È nɔ lɛ́n gbeɖiɖó agun ɔ tɔn lɛ kplé, bo nɔ sɛ́ bǐ dó alaxɔ mɛ. Alaxɔ nɔ sɛ́ tò ɖokpo ɖokpo alǒ xá ɖokpo ɖokpo mɛ tɔn dó hɔ̌nkan gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn.

Ðò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn * ɖokpo ɖokpo sín fifó ɔ, è nɔ tuùn Kúnnuɖetɔ́ tò ɖokpo ɖokpo tɔn sín kɛ́n ɖaxó bǐ ɔ. È nɔ xò kɛ́n tò lɛ bǐ tɔn kplé bo nɔ tuùn Kúnnuɖetɔ́ nabi e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é. È gbajɛ̌mɛ nú gbeɖiɖó tò ɖokpo ɖokpo tɔn ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn sín akpáxwé “Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ” mɛ. Gbeɖiɖó enɛ lɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ, lee gbeɖiɖó mɔhun lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun nukɔntɔn lɛ gbɔn é ɖɔhun.—Mɛsɛ́dó 2:41; 4:4; 15:3.

Mi nɔ xà mɛ ɖěɖee nɔ dó gbɛ̌ xá tutoblonunu mitɔn bo ma nɔ jla wɛnɖagbe ɔ ǎ lɛ é wɛ à?

Mǐ nɔ xà mɛ enɛ lɛ dó Kúnnuɖetɔ́ lɛ mɛ ǎ có, mǐ ka nɔ yí ye ɖò agun mǐtɔn lɛ mɛ. Ye mɛ gegě nɔ wá Flǐn Kú Jezu tɔn tɔn e è nɔ bló xwewu xwewu é tɛnmɛ, bɔ bonu mǐ na tuùn kɛ́n ye mɛ enɛ lɛ tɔn ɔ, mǐ nɔ ɖè kɛ́n Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn sín mɛ nabi e wá kplé enɛ tɛnmɛ lɛ é mɛ. Gbɛtɔ́ 20 919 041 wɛ wá Flǐn ɔ ɖò 2019.

Mɛ e ma nɔ wá kplé mǐtɔn lɛ ǎ é gegě nɔ ɖu tuto Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ vɔ̌nu tɔn mǐtɔn sín vivǐ. Ðò 2019 ɔ, Biblu kplɔnkplɔn 9 618 182 mɔ̌ wu wɛ mǐ kpé nukún dó ɖò sunmɛ sunmɛ, bɔ ɖé lɛ ɖ’emɛ bɔ mɛ gegě wɛ è kplɔ́n nǔ ɔ xá ɖò gan ɖokpo ɔ lɛ mɛ.

Etɛwu kɛ́n mitɔn e e acɛkpikpa lɛ nɔ sɔ́ é ka nɔ yì jǐ hú midɛɛ tɔn?

Hwɛhwɛ ɔ, sinsɛn e mɛ è ɖè é wɛ azɔ̌xwé acɛkpikpa tɔn e nɔ kpé nukún dó kɛ́nsísɔ́ wu lɛ é nɔ kanbyɔ mɛ lɛ, bo nɔ dó tuùn mɛ nabi e ɖò sinsɛn ɖokpo ɖokpo mɛ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Azɔ̌xwé Kɛ́nsísɔ́ Tɔn États-Unis tɔn ɖɔ ɖɔ, ɖò kɛ́nsísɔ́ emitɔn lɛ hwenu ɔ, emi nɔ “tɛ́n kpɔ́n bo na tuùn ɖɔ mɛ e emi kan nǔ byɔ lɛ é ka nɔ kpɔ́n yeɖée dó mɔ sinsɛn ɖé sín gbɛ̌ví à jí,” bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ kɛ́n e sín gbè emi nɔ wá ɖó lɛ é “nɔ sɔgbe kpo nǔ e mɛ lɛ ɖɔ é kpo kpowun wɛ, bo sixu nɔ ma nyí kɛ́n nǔgbo ɔ.” Amɔ̌, lee mǐdɛɛ lɛ nɔ lɛ́n gbɔn é gbɔn vo, mɛ ɖěɖee nɔ jla wɛn ɔ mɛ ɖevo lɛ bo nɔ ɖó gbè tɔn lɛ é kɛɖɛ wɛ mǐ nɔ xà, ɖɔ ye nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn, é nyí mɛ ɖěɖee nɔ ɖɔ kpowun ɖɔ emi nyí Kúnnuɖetɔ́ lɛ é ǎ.

^ akpá. 2 Xwè sinsɛnzɔ́ tɔn ɖokpo nɔ bɛ́sín 1er septembre bo nɔ fó ɖò 31 août xwè e bɔ d’ewu é tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2015 tɔn bɛ́sín 1er septembre 2014 bo fó ɖò 31 août 2015.

^ akpá. 16 Xwè sinsɛnzɔ́ tɔn ɖokpo nɔ bɛ́sín 1er septembre bo nɔ fó ɖò 31 août xwè e bɔ d’ewu é tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2015 tɔn bɛ́sín 1er septembre 2014 bo fó ɖò 31 août 2015.