Skip to content

Mɛɖé ka Sixu Wá Gbeta ɔ Kɔn Ðɔ Emi Kún Sɔ́ Nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Ó À?

Mɛɖé ka Sixu Wá Gbeta ɔ Kɔn Ðɔ Emi Kún Sɔ́ Nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Ó À?

Ganji. Mɛɖé sixu gbɛ́ ɖɔ emi kún sɔ́ ɖò tutoblonunu mǐtɔn mɛ ó ɖò ali we nu:

  • Éɖesu na byɔ mɔ̌. Mɛɖé sixu sɔ́ nu tɔn alǒ wlan wema bo ɖɔ gbeta e kɔn é wá é ɖɔ emi kún sɔ́ jló na nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé ó.

  • Walɔ tɔn. Mɛɖé sixu wà nǔɖe b’ɛ na xlɛ́ ɖɔ é kún sɔ́ jló na nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé ó. (1 Piyɛ́ɛ 5:9) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é sixu yì jɛ sinsɛn ɖevo mɛ bo ɖɔ ɖɔ emi jló na nɔ sinsɛn enɛ mɛ.—1 Jaan 2:19.

Enyi mɛɖé ma sɔ́ nɔ ɖɔ Mawuxó ɖě ǎ alǒ ma sɔ́ nɔ wá kplé lɛ ɖě ǎ ɔ ka lo? Mi nɔ mɔ ɖɔ mɛ enɛ gosin mi mɛ wɛ à?

Eǒ, mǐ nɔ mɔ mɔ̌ ǎ. Nǔɖiɖi mɛtɔn vɔ́da gbɔn vo nú jlǒ sísɔ́ dó gosin sinsɛn mǐtɔn mɛ. Hwɛhwɛ ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ ɖó Mawu sinsɛn te nú táan ɖé alǒ nɔ túntún da kpò nú lee ye nɔ sɛn ɛ gbɔn é nú táan ɖé lɛ é nɔ jó nǔɖiɖi yetɔn dó ɖó mɔ̌ wu ǎ, loɔ, awakanmɛ nɔ kú ye kpowun wutu wɛ. Mǐ nɔ ɖó wǔ zɔ nú mɛ mɔhun lɛ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ dó gbɔ nú ye lobo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú ye. (1 Tɛsalonikinu lɛ 5:14; Judi 22) Enyi mɛ ɔ ba ɖɔ è ni d’alɔ emi ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ nɔ d’alɔ ɛ ɖò gbigbɔ lixo.—Galatinu lɛ 6:1; 1 Piyɛ́ɛ 5:1-3.

É ɖò mɔ̌ có, è na gbè mɛxo agun tɔn lɛ bonu ye na hɛn mɛɖé gannugánnú alǒ gbidí kɔ nú mɛɖé b’ɛ na kpò ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nyí wɛ ǎ. Mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ nɔ wá gbeta sinsɛn e mɛ é na nɔ é tɔn kɔn. (Jozuwée 24:15) Mǐ ɖi nǔ ɖɔ mɛ ɖěɖee ɖò Mawu sɛn wɛ lɛ é ɖó na wà mɔ̌ kpo jlǒ kpo, sín ayi mɛ.—Ðɛhan 110:3; Matie 22:37.