Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ Ma ka Nɔ Yì Ahwan Ǎ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ Ma ka Nɔ Yì Ahwan Ǎ?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ yì ahwan ǎ, ɖó hwɛjijɔ elɔ lɛ wu:

  1. Tónúsíse nú Mawu. Biblu ɖɔ ɖɔ mɛ e nɔ sɛn Mawu lɛ é “na zé hwǐ yetɔn lɛ dó tun alǐn na, bo na zé gǎ yetɔn lɛ dó tun aɖǎ na,” bɔ “mɛɖé [kún] sɔ́ na kplɔ́n lee è nɔ fun ahwan gbɔn é [ó].”—Ezayíi 2:4.

  2. Tónúsíse nú Jezu. Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Sɔ́ hwǐ towe ɖó tɛn tɔn mɛ. Ðó mɛ e nɔ sɔ́ hwǐ dó fun ahwan na ɔ, hwǐ kú wɛ é na kú.” (Matie 26:52) Mɔ̌ mɛ ɔ, Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ kún na nɔ ɖ’alɔ ɖò ahwanfunfun mɛ ó.

    Ahwanvu Jezu tɔn lɛ nɔ setónú nú gbeɖiɖe tɔn e ɖɔ ɖɔ ye kún “nyí gbɛ̀ ɔ tɔn” ó é, gbɔn wǔ ɖiɖó zɔ nú tuto toxóɖiɖɔ tɔn lɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ gblamɛ. (Jaan 17:16) Ye nɔ fɔ́n gǔ ɖó ahwanzɔ́ e wà wɛ è ɖè lɛ é wu, alǒ gbò kpò nyi ali jí nú mɛ ɖěɖee wá gbeta ɔ kɔn bá wà ahwanzɔ́ lɛ é ǎ.

  3. Wǎn yí nú mɛ ɖevo lɛ. Jezu ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni “yí wǎn nú [ye]ɖée” lɛ. (Jaan 13:34, 35) Mɔ̌ mɛ ɔ, ye na sɔnǔ nú kplékplé nɔví lɛ tɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ mɛɖé ma na ɖ’emɛ bo na tɔ́n ahwan nɔví sunnu alǒ nɔví nyɔnu tɔn ǎ ɖé.—1 Jaan 3:10-12.

  4. Kpɔ́ndéwú Klisanwun bǐbɛ̌mɛ tɔn lɛ tɔn. Encyclopedia of Religion and War ɖɔ: “Ahwanvu Jezu tɔn bǐbɛ̌mɛ tɔn lɛ gbɛ́ ahwanfunfun kpo ahwanzɔ́ kpo,” ɖó ye tuùn ɖɔ azɔ̌ enɛ lɛ “kún sɔgbe xá wanyiyi e xó Jezu ɖɔ é, kpo gbè e é ɖè ɖɔ è ni yí wǎn nú kɛntɔ́ mɛtɔn lɛ é kpo ó.” Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Biblu tinmɛtɔ́ Allemagne tɔn Peter Meinhold ɖɔ dó ahwanvu Jezu tɔn bǐbɛ̌mɛ tɔn enɛ lɛ wu ɖɔ: “È sixu nyí Klisanwun bo lɛ́ nyí sɔja gbeɖé ǎ.”

Nukɔn na yì tò tɔn kanxixo

Toví ɖagbe lɛ wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nyí. Ye nɔ wà nǔ e na zɔ́n bɔ ayijayǐ na hán ɖò tò e mɛ ye ɖè lɛ é ɖě ǎ. Mǐ nɔ ɖó sísí nú acɛkpikpa e ɖò tò nu lɛ é lee gbeɖiɖe Biblu tɔn elɔ lɛ zɔ́n gbɔn é:

  • “Setónú nú acɛkpikpa e ɖò tò ɔ nu lɛ.”—Hlɔmanu lɛ 13:1.

  • “Mi bo sɔ́ nǔ e nyí Dada Hlɔma tɔn tɔn ɔ jó nú Dada Hlɔma tɔn, bo sɔ́ nǔ e nyí Mawu tɔn ɔ jó nú Mawu.”—Matie 22:21.

Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ nyi sɛn, sú takwɛ lɛ, bo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú acɛkpikpa lɛ ɖò ganjininɔ toví lɛ tɔn sín kan e xò wɛ ye ɖè é kɔn.