Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Natáaxwe Ǎ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Natáaxwe Ǎ?

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ lɛ

Xɛxó: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖi nǔ nú Jezu ǎ wɛ zɔ́n bɔ ye ma nɔ ɖu Natáaxwe ǎ.

Nǔgbo: Klisanwun wɛ nú mǐ. Mǐ ɖi nǔ ɖɔ Jezu Klisu kɛɖɛ jí jɛn mǐ sixu gbɔn bo mɔ hwlɛngán.—Mɛsɛ́dó 4:12.

Xɛxó: Kplɔ́n e mi nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ è ma ɖu Natáaxwe ó é nɔ klán xwédo lɛ.

Nǔgbo: Xwédo lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ tawun, bɔ mǐ nɔ zán Biblu dó d’alɔ mɛ lɛ bonu xwédo yetɔn na lidǒ.

Xɛxó: Alɔ hun dó na nǔ mɛ, fífá ɖò ayikúngban jí, kpo nyɔna sín ɖɛ e mɛ lɛ nɔ xò nú mɛ ɖò Natáaxwe sín táan mɛ é kpo nɔ lá mi.

Nǔgbo: Mǐ nɔ dó gǎn, bo nɔ na nǔ mɛ, lobo nɔ lɛ́ nɔ fífá mɛ xá mɛ lɛ hwe lɛ bǐ nu. (Nǔnywɛxó 11:25; Hlɔmanu lɛ 12:18) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lee mǐ nɔ bló kplé mǐtɔn lɛ gbɔn é kpo lee mǐ nɔ ɖɔ Mawuxó gbɔn é kpo sɔgbe xá alixlɛ́mɛ Jezu tɔn elɔ: “Lee un na acɛ mi vɔ̌nu ɔ, mi lɔmɔ̌ mi bo wà nǔ lɛ bǐ vɔ̌nu.” (Matie 10:8) Gɔ́ na ɔ, mǐ nɔ dɔn ayi mɛ lɛ tɔn yì Axɔ́suɖuto Mawu tɔn jí ɖɔ é wɛ nyí nǔ ɖokpo e sixu zɔ́n bɔ mǐ mɔ fífá ɖò ayikúngban jí é.—Matie 10:7.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ma ka nɔ ɖu Natáaxwe à?

  • Jezu ɖegbe ɖɔ mǐ ni nɔ flín kú emitɔn, é nyí jijizán tɔn ǎ.—Luki 22:19, 20.

  • Mɛsɛ́dó Jezu tɔn lɛ kpo ahwanvu nukɔntɔn lɛ kpo ɖu Natáaxwe ǎ. New Catholic Encyclopedia ɖɔ ɖɔ “è ɖó Natáaxwe ayǐ jɛ nukɔn nú 243 [H.M.] ǎ.” Mɛsɛ́dó gudo tɔn lɛ kú é ɔ, é ko hú xwè kanweko nɛ.

  • Kúnnuɖenú ɖebǔ xlɛ́ ɖɔ è jì Jezu ɖò 25 décembre ǎ; Biblu ɖɔ azǎn e gbè è jì i é ǎ.

  • Mǐ ganjɛwu ɖɔ Mawu kún yí gbè nú Natáaxwe ó ɖó nǔwiwa pagáwun lɛ tɔn lɛ kpo aca yetɔn lɛ kpo mɛ wɛ xwè enɛ gosin.—2 Kɔlɛntinu lɛ 6:17.

Etɛwu mi ma ka gbɔ bo nɔ ɖu Natáaxwe ɔ mɛ bǐ ɖɔhun kpowun ǎ?

Mɛ gegě tuùn ɖɔ Natáaxwe ɔ gosin aca pagáwun lɛ tɔn mɛ bɔ Biblu kún yí gbè na ó có, ye ka nɔ ɖu. Mɛ gegě sixu kanbyɔ ɖɔ: Etɛwu Klisanwun lɛ ka na ɖó wǔ zɔ nú xwè enɛ ɖuɖu? Etɛwu mi ma ka gbɔ bo nɔ ɖu mɛ bǐ ɖɔhun kpowun ǎ?

Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ lin nǔ kpɔ́n mǐɖesunɔ lobo nɔ zán “nǔwukpíkpé tamɛlinlin tɔn” mǐtɔn. (Hlɔmanu lɛ 12:1, 2, nwt) É kplɔ́n mǐ ɖɔ nǔgbo ɔ ni xɔ akwɛ nú mǐ. (Jaan 4:23, 24) Enɛ wu ɔ, linlin e mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖó dó mǐ wu é nɔ ɖu ayi mǐ có, mǐ nɔ zunfan nǔgbododó Biblu tɔn lɛ nú é na bo tlɛ byɔ ɖɔ ye na ɖó wǔ zɔ nú mǐ ɔ nɛ.

Mǐdɛɛ lɛ nɔ ɖu Natáaxwe ǎ có, mǐ nɔ ɖó sísí nú acɛ e mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó bo na wá gbeta éɖesunɔ tɔn kɔn é. Nú mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖu Natáaxwe ɔ, mǐ nɔ yá nu d’emɛ ǎ.