Skip to content

Nɛ̌ È ka Bló Tuto nú Agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn lɛ Gbɔn?

Nɛ̌ È ka Bló Tuto nú Agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn lɛ Gbɔn?

Kplékplé mɛxo lɛ tɔn ɖé nɔ kpé nukún dó agun ɖokpo wu. Agun 20 mɔ̌ wɛ nɔ nyí lɛdo ɖé. Mɛxo agun tɔn tomɛyitɔ́ ɖěɖee e è nɔ ylɔ́ ɖɔ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ é nɔ ba agun lɛ kpɔ́n sín hweɖenu jɛ hweɖenu.

Kúnnuɖetɔ́ hwenu línlín tɔn e kplé bo nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ bo ɖò azɔ̌ wɛ dìn ɖò hɔ̌nkan gbɛ̀ ɔ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖò Warwick, New York ɖò États-Unis é nɔ na alixlɛ́mɛ, alǒ ɖè wě e jinjɔn Biblu jí lɛ é xá mǐ.—Mɛsɛ́dó 15:23-29; 1 Timɔtée 3:1-7.