Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ðó Wǔ Zɔ Nú Mɛ E Ko Nɔ Sinsɛn Yetɔn Mɛ Kpɔ́n lɛ É Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ðó Wǔ Zɔ Nú Mɛ E Ko Nɔ Sinsɛn Yetɔn Mɛ Kpɔ́n lɛ É Wɛ À?

Mɛ ɖěɖee ko bló baptɛm bo nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn, bo ma ka sɔ́ nɔ jla wɛn ɔ ɖě mɛ ɖevo lɛ ǎ, vlafo bo ma tlɛ sɔ́ nɔ dó gbɛ̌ xá nǔɖitɔ́ hatɔ́ lɛ ǎ é ɔ, mǐ nɔ ɖó wǔ zɔ nú ye ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ nɔ ba ye kpɔ́n bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bá lɛ́ flɔ́ zo dó glɔ̌ nú jlǒ e ye ɖó ɖò gbigbɔ lixo é.

Mǐ nɔ ɖè mɛ e hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé é sín agun ɔ mɛ kplakpla kpowun ǎ. Amɔ̌, nú Kúnnuɖetɔ́ e ko bló baptɛm é ɖé ma wà nǔ sɔgbe xá nǔgbododó walɔ ɖagbe tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é ǎ, bo ma ka lɛ́ lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo ǎ ɔ, mǐ na ɖó wǔ zɔ n’i, alǒ è na ɖè è sín agun ɔ mɛ. Biblu ɖɔ nyi wɛn ɖɔ: “Mi ɖè mɛdídá ɔ sín tɛntin mitɔn.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 5:13.

Nú è ɖè sunnu ɖé sín agun mɛ, bɔ asì tɔn kpo vǐ tɔn lɛ kpo kpó ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nyí wɛ ɔ ka lo? Kancica e é ɖó ɖò sinsɛn linu xá xwédo tɔn é nɔ huzu, amɔ̌, kancica xwédo ɔ tɔn nɔ ɖyɔ ǎ. Kancica asú kpo asì kpo tɔn e ye ɖó é, kpo lee ye ɖó na ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖò xwédo mɛ gbɔn é kpo, gɔ́ nú lee ye ɖó na nɔ wà nǔ gbɔn gbè bǐ gbè ɖò xwédo ɔ mɛ é ɖó na nɔte ǎ.

Mɛ ɖěɖee è ɖè sín agun mɛ lɛ é sixu kpó ɖò kplé mǐtɔn lɛ yì wɛ. Nú mɛ mɔhun lɛ jló ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ sixu lɛ́ ɖè wě xá ye ɖò gbigbɔ lixo. Nǔ e gbé nya wɛ è ɖè é wɛ nyí ɖɔ è na lɛ́ d’alɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo bonu ye na lɛ́ jɛxa bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. Mɛ ɖěɖee è ɖè sín agun mɛ, bɔ ye wá jó nǔwalɔ blíblí e dò fɛn yetɔn nu é dó, bo xlɛ́ ɖɔ emi jló bǐ mlɛ́mlɛ́ bá zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔgbododó Biblu tɔn lɛ é ɔ, hwebǐnu wɛ è nɔ lɛ́ yí ye dó agun ɔ mɛ.