Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Alɛnuwema Xóxó ɔ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Alɛnuwema Xóxó ɔ À?

Ganji. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tuùn ɖɔ nǔ e ɖò Biblu ɔ blebu mɛ lɛ é ɔ “Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ,” bɔ “é nyɔ́.” (2 Timɔtée 3:16) Lee è nɔ ylɔ́ gbɔn ɖò kpaa mɛ é ɔ, Alɛnuwema Xóxó ɔ kpo Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ kpo sín xokplé wɛ nyí Biblu ɔ. Ðò kpaa mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ylɔ́ akpáxwé Biblu ɔ tɔn enɛ lɛ ɖɔ Akpáxwé Biblu tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É kpo Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É kpo. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ nyi alɔ nú linlin e ɖɔ ɖɔ akpáxwé Biblu ɔ tɔn ɖé lɛ ko cá, alǒ kún sɔ́ ɖò taji ó é.

Etɛwu Klisanwun lɛ ka ɖó hudo Alɛnuwema Xóxó ɔ kpo Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ kpo tɔn?

Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu b’ɛ wlan ɖɔ: “Nǔ e è ko wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɖ’ayǐ xóxó lɛ bǐ ɔ, è wlan ye, bo na dó kplɔ́n nǔ mǐ.” (Hlɔmanu lɛ 15:4) Hǔn, nǔkplɔnmɛ xɔ akwɛ lɛ ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ nú mǐ. Gɔ́ na ɔ, tan jɔ tan lɛ kpo wěɖexámɛ e nyɔ́ zán lɛ é kpo ɖò akpáxwé Biblu tɔn we enɛ lɛ mɛ.

  • Tan jɔ tan lɛ. È tinmɛ lee Mawu dá nǔ lɛ gbɔn é kpo lee gbɛtɔ́ lɛ hu hwɛ gbɔn é kpo tɛnwin lɛnwin dó Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ. Mɔjɛmɛ enɛ lɛ mɛvo ɔ, é na vɛwǔ bɔ mǐ na mɔ xósin ɖagbe lɛ nú nǔkanbyɔ lěhun lɛ: Fitɛ mǐ ka gosin? Etɛwu gbɛtɔ́ lɛ ka nɔ kú? (Bǐbɛ̌mɛ 2:7, 17) Gɔ́ na ɔ, è lɛ́ wlan lee Jehovah Mawu wà nǔ xá mɛ ɖěɖee ɖó awǎjijɛ ɖò gbɛzán yetɔn mɛ lɛ é gbɔn é kpo lee é wà nǔ xá mɛ ɖěɖee sè wuvɛ̌ ɖokpo ɔ mǐ ɖɔhun lɛ é gbɔn é kpo dó Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ.—Jaki 5:17.

  • Wěɖexámɛ e nyɔ́ zán lɛ é. Nǔnywɛ e è na zán ɖò gbɛmɛ kaka sɔyi lɛ é ɖò Nǔnywɛxó kpo Nǔnywɛtɔ́xó kpo e nyí wema Biblu tɔn e ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ. Ye ɖè wě xá mɛ dó lee è na ɖó gbɛzán xwédo tɔn awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é (Nǔnywɛxó 15:17), lee è na ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó azɔ̌ wu gbɔn é (Nǔnywɛxó 10:4; Nǔnywɛtɔ́xó 4:6) kpo lee mɛ winnyawinnya lɛ sixu ɖu winnyawinnyaxwe yetɔn sín lè ganji gbɔn é kpo wu. (Nǔnywɛtɔ́xó 11:9–12:1).

Gbɔn vo nú enɛ ɔ, mǐ sixu lɛ́ ɖu Mɔyizisɛ́n e è wlan dó Torah (wema Biblu tɔn atɔ́ɔ́n nukɔntɔn lɛ) mɛ lɛ é kpinkplɔn sín lè. Klisanwun lɛ sɔ́ ɖò Sɛ́n enɛ glɔ́ ǎ có, nǔgbododó xɔ akwɛ lɛ ka ɖ’emɛ, bo sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó gbɛzán awǎjijɛnɔ ɖé.—Levíi ví lɛ 19:18; Sɛ́nflínmɛ 6:5-7.