Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E Mɛ lɛ Nɔ Yawu Kanbyɔ Dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wu É

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee mǐ nɔ lɛ́n hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ bo nɔ xokplé gbɔn é.

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee mǐ nɔ lɛ́n hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ bo nɔ xokplé gbɔn é.

Video: Tuto Wɛnɖagbejijla Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn

Kpɔ́n nǔ e wu mǐ nɔ zán ganxixo liva mɔkpan kpo gbè kanweko mɔkpan kpo dó takún tɔn mɛ é.

Video: Lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Mɔ Akwɛ Dó Wà Azɔ̌ Yetɔn Gbɔn É

Kpɔ́n lee è nɔ na nǔ dó nɔ gudo nú azɔ̌ e wà wɛ mǐ ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é gbɔn é.

Nǔ E Mǐ Ɖi Nǔ Na lɛ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Jezu À?

Gbějé nǔ e wu nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu ɖò taji nú Klisanwun nugbǒ lɛ é kpɔ́n.

Tutoblonunu

Etɛwu È ka Nɔ Zán Nyikɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ɔ?

Gbějé fí e nyikɔ ɔ gosin é kpɔ́n.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee mǐ nɔ lɛ́n hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ bo nɔ xokplé gbɔn é.

Membership

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee mǐ nɔ lɛ́n hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ bo nɔ xokplé gbɔn é.

Mawuxóɖiɖɔ

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Ba dò nú azɔ̌ e Jezu zɔ́n ahwanvu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔ ye ni wà é.

Etɛwu Mi ka Nɔ Lɛ́ Yì Mɛ Ðěɖee Ko Ðò Sinsɛn ɖé Mɛ lɛ É Gɔ́n?

Etɛ ka nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ yì mɛ ɖěɖee ko ɖò sinsɛn ɖé mɛ lɛ é gɔ́n?