Skip to content

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo: Ðò Guyana

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo: Ðò Guyana

“Un tuùn nǔ e na ɖɔ dó ɖè awǎjijɛ e è nɔ mɔ ɖò sinsɛnzɔ́wiwa ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é mɛ é xlɛ́ é ǎ!” Nǔ e Joshua e nɔ nɔ États-Unis bo ka ko wà sinsɛnzɔ́ nú táan ɖé ɖò Guyana é ɖɔ é nɛ. Awǎjijɛ ɖokpo ɔ wɛ Kúnnuɖetɔ́ ɖěɖee wà sinsɛnzɔ́ ɖò Tofɔligbé Amɛlika tɔn sín tò enɛ e nɔ na sínsɛ́n é mɛ é ɖó. * Nǔ tawun tawun tɛ lɛ mɛɖéezejotɔ́ enɛ lɛ e wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ? Nú a jló na yì wà sinsɛnzɔ́ ɖò gbě ɖevo jí ɔ, nɛ̌ nǔkplɔnmɛ enɛ lɛ ka sixu sɔnǔ nú we gbɔn?

Etɛ ka Sísɛ́ Ye?

Linel

Hwɛ̌ cobonu nɔví sunnu e nɔ nyí Linel é na sɛ̀ tɛn yì Guyana ɔ, é tó yì ɖɔ Mawuxó ɖò fí e è ma nɔ yì gbɔn mɔ̌ ǎ é ɖé ɖò tò tɔn mɛ ɖò États-Unis. É ɖɔ: “È sɛ́ mǐ mɛ 20 dó gletoxo ɖé mɛ ɖò Gbadahweji Virginie tɔn. Mawuxóɖiɖɔ kpo gbɛ̌didó nɔví nɔví tɔn kpo sín vivǐ e un ɖu nú aklunɔzán gbla we ɖò dɔ̌n é ɖyɔ gbɛzán ce! Un tlɛ lɛ́ kánɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ bá sɛn Jehovah lee un kpéwú gbɔn é.”

Erica kpo Garth kpo

Asú kpo asì kpo e nɔ nyí Garth kpo Erica kpo é jɛ tamɛ lin jí dó nǔjɔnǔ mɛ dó sinsɛnzɔ́wiwa ɖò gbě ɖevo jí wu; ye wà wá gbeta ɔ kɔn bo sɔ́ Guyana. Aniwu? Erica tinmɛ ɖɔ: “Nyi kpo asú ce kpo tuùn asú kpo asì kpo ɖé bɔ ye sɛ̀ tɛn yì dɔ̌n. Lee akpakpa nɔ sɔ́ ye dó azɔ̌ ɔ wu gbɔn é kpo wanyiyi e ye ɖó na é kpo sísɛ́ mǐ bɔ mǐ lɔ yì dɔ̌n.” Erica kpo Garth kpo nɔ finɛ nú xwè atɔn kpo awǎjijɛ kpo, bo tinmɛ ɖɔ azɔ̌ e xɔ akwɛ nú emi tawun é nɛ. Garth ɖɔ: “Mǐ ɖɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa ɖó gbě ɖevo jí kpɔ́n bo mɔ ɖɔ é nyɔ́.” É kpo asì tɔn kpo yì Wemaxɔmɛ Galadi tɔn bo ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Bolivie dìn.”

Mɛ ɖěɖee nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò gbě ɖevo jí lɛ é nɔ ɖu vivǐ xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe ɖěɖee jinjɔn Biblu jí lɛ é tɔn hwɛhwɛ

Nɛ̌ Ye ka Sɔnǔ Gbɔn?

Nǔgbododó Biblu tɔn lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni zán gbɛ̀ e bɔkun é. (Eblée lɛ 13:5) È lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni lin tamɛ dó nǔ e wà gbé mǐ ja é jí ganji hwenu e mǐ ja gbeta ɖaxó lɛ kɔn wá gbé ɖò gbɛ̀ mɛ é. (Luki 14:26-33) Tɛnsisɛ yì tò ɖevo mɛ sín gbeta kɔn wiwá lɔ na ko ɖ’emɛ! Garth wlan ɖɔ: “Hwɛ̌ cobonu na sɛ̀ tɛn Guyana ɔ, nyi kpo Erica kpo hɛn gbɛzán mǐtɔn bɔkun. Enɛ byɔ ɖɔ mǐ ni sà azɔ̌xwé mǐtɔn, xwé mǐtɔn kpo nǔ e ɖò mǐ sí bɔ mǐ ma ɖò zinzan wɛ ǎ lɛ é kpo. Enɛ yí xwè klewun ɖé ɖò mǐ sí. Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, jlǒ e mǐ ɖó bá wà sinsɛnzɔ́ ɖò Guyana é kpó ɖò ayi mǐtɔn mɛ, bɔ mǐ nɔ yì dɔ̌n xwewu xwewu.”

Sinead kpo Paul kpo

Nǔ ɖevo e jí è ɖó na sɔ́ ayi ɖó é wɛ nyí akwɛ e sín hudo ye na ɖó é. Ðò tò ɖé lɛ mɛ ɔ, mɛɖéezejotɔ́ e nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é nɔ kpéwú bo nɔ wà agbazazɔ́ ɖò tò e mɛ ye yì é, nú sɛ́n ɔ na gbè tɔn ye ɔ nɛ. Ye mɛ ɖé lɛ nɔ gbɔn Ɛntɛnɛti jí dó w’azɔ̌ e ye ko nɔ wà ɖò fí e ye ɖè ɖ’ayǐ lɛ é sɛ́dó tò yetɔn mɛ. Mɛ ɖevo lɛ nɔ wá gbeta ɔ kɔn bo nɔ lɛkɔ yì tò yetɔn mɛ bo nɔ w’azɔ̌ nú táan kpɛɖé. Asú kpo asì kpo e nɔ nyí Paul kpo Sinead kpo é nɔ lɛkɔ yì Irlande azɔn ɖokpo ɖò xwè ɖokpo mɛ bo nɔ w’azɔ̌. Mɔ̌ e ye nɔ wà é d’alɔ ye bɔ ye wà sinsɛnzɔ́ ɖò Guyana nú xwè ɖagbeɖagbe 18, bɔ xwè tɛnwe e ye bló hwenu e ye jì vǐ nyɔnu yetɔn gudo é lɔ ɖ’emɛ.

Christopher kpo Lorissa kpo

Ðɛhan 37:5 ɖɔ: “Sɔ́ gbɛ̀ towe jó nú Mawu Mavɔmavɔ, ganjɛ wǔ tɔn, é na wà azɔ̌ tɔn.” Christopher kpo Lorissa kpo e gosin États-Unis é nɔ xoɖɛ hwɛhwɛ dó sinsɛnzɔ́wiwa ɖò gbě ɖevo jí e gbé nya wɛ ye ɖè é takúnmɛ. Gɔ́ na ɔ, ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn yetɔn hwenu ɔ, ye ba dò nú nǔ e ye na wà bɔ tɛnsisɛ ɔ na kpa ye lɛ é, bo sɔ́ kɛ́n lè lɛ kpo wuvɛ̌ e ɖ’emɛ lɛ é kpo tɔn. Ðó ye jló na sɛ̀ tɛn yì fí e ye ma na kplɔ́n gbè yɔyɔ̌ ɖé ɖè é ǎ é wutu ɔ, ye sɔ́ Guyana, ɖó gbè e è nɔ dó hugǎn ɖò tò ɔ mɛ é wɛ nyí Glɛnsigbe.

Enɛ gudo ɔ, ye wà nǔ sɔgbe xá nǔgbododó e ɖò Nǔnywɛxó 15:22 mɛ é. É ɖɔ: “È lɛ́n nǔɖe na wà bo ma ɖó te nú mɛɖé ǎ ɔ, é nɔ yì ta ǎ; mɛ gegě ka ɖè wě d’ewu xá mɛ ɔ, è nɔ mɔ nu tɔn.” Ye wlan nǔ sɛ́dó alaxɔ e nɔ kpé nukún dó azɔ̌ ɔ wu ɖò Guyana é * bo tinmɛ gbesisɔ e mɛ ye ɖè é kpo nǔ e kúnkplá aca yetɔn lɛ é kpo. Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, ye kan nǔ byɔ dó lee è nɔ kpé nukún dó mɛ wu ɖò dotóozɔ́wiwa linu ɖò ayǐ ɔ jí gbɔn é, ninɔmɛ ayǐ mɛ tɔn ɔ, kpo aca xá ɔ mɛ tɔn lɛ kpo wu. Alaxɔ ɔ na xósin nú nǔkanbyɔ yetɔn lɛ bo sɔ́ ye dó alɔ mɛ nú kplékplé mɛxo lɛ tɔn xá e mɛ ye na sɛ̀ tɛn yì é tɔn.

Linel e xó è ɖɔ ɖò aga é nyí nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖò Guyana dìn. Hwɛ̌ cobonu é na sɛ̀ tɛn yì dɔ̌n ɔ, éɖesunɔ zán nǔgbododó e ɖò Nǔnywɛxó 15:22 mɛ é. É ɖɔ: “Un ɖò akwɛ kplé wɛ bá yì tò ɔ mɛ có, un nɔ lɛ́ kan nǔ byɔ mɛ e ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò gbě ɖevo jí lɛ é. Un ɖɔ xó dó xó ɔ wu xá xwédo ce, mɛxo agun tɔn ce lɛ kpo nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn mǐtɔn kpo. Un xà nǔ ɖebǔ e un sixu mɔ ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ b’ɛ kúnkplá sinsɛnzɔ́wiwa ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é é.”

Joseph kpo Christina kpo

Mɛ ɖěɖee jló na wà sinsɛnzɔ́ ɖò gbě ɖevo jí lɛ é gegě nɔ wá gbeta e nǔnywɛ kpé lɛ é kɔn bo nɔ yì ba fí ɔ kpɔ́n hwɛ̌. Joseph kpo Christina kpo e nyí asú kpo asì kpo ɖé é ɖɔ: “Azɔn nukɔntɔn e mǐ yì Guyana é ɔ, mǐ nɔ finɛ xɔ sun atɔn. Táan enɛ ko kpé bonu mǐ na tuùn nǔ e ɖò te kpɔ́n mǐ é. Enɛ gudo ɔ, mǐ lɛkɔ wá xwé bo bló huzuhuzu e jɛxa lɛ é, bo sɛ̀ tɛn yì dɔ̌n.”

Nɛ̌ Ye ka Bló Huzuhuzu lɛ Gbɔn?

Joshua

Bo na dó sɛn Mawu ɖò gbě ɖevo jí b’ɛ na kpa mɛ ɔ, mɛɖéezejotɔ́ e nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é ɖó na ɖó gbigbɔ mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ tɔn, bo na lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ bá huzu sɔgbe xá ninɔmɛ kpo aca xá ɔ mɛ tɔn lɛ kpo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ sɛ̀ tɛn sín fí e nɔ fá tawun lɛ é yì xá tropique tɔn mɛ lɛ é nɔ wá mɔ hwɛhwɛ ɖɔ nǔvínúví alɔkpa vovo lɛ wɛ gɔ́ fí e emi jɛ dìn é. Joshua e xó mǐ ɖɔ ɖò aga é ɖɔ: “Nǔvínúví nɔ ɖò kpɔ́ kpowun, é ka má mì ɖ’ayǐ ǎ. É ka cí ɖɔ fí bǐ wɛ ye kpé ɖò Guyana! Amɔ̌, azǎn wá ɖò jijɛ wɛ é ɔ, ye wá má mì. Un lɛ́ mɔ ɖɔ nú nǔvínúví lɛ na ɖekpo ɔ, un ɖó na hɛn xwé ce gbè ɖó mimɛ̌ jí. Enɛ nɔ byɔ ɖɔ è ni klɔ́ gannú e kwiji lɛ é, bɛ́ zunkɔ́ yì kɔn, bo nɔ jla xwé ɔ gbè ɖó hwɛhwɛ.”

È ni huzu sɔgbe xá gbɛ̀ e è nɔ zán ɖò tò ɖevo mɛ é nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ è ni huzu sɔgbe xá nǔɖuɖu e ma má dó mɛ ǎ lɛ é bo lɛ́ kplɔ́n lee è nɔ ɖa ye gbɔn é. Joshua ɖɔ: “Mɛ e kpo nyi kpo nɔ nɔ xɔ ɖokpo ɔ mɛ é byɔ nɔví lɛ ɖɔ ye ni kplɔ́n lee è nɔ zán ɖadónú xá ɔ mɛ tɔn lɛ dó ɖa nǔ gbɔn é mǐ. Enyi mǐ kplɔ́n lee è nɔ ɖa nǔɖuɖu yɔyɔ̌ ɖé gbɔn é gudo ɔ, mǐ nɔ ylɔ́ nɔví e ɖò agun ɔ mɛ é ɖé lɛ bo nɔ ɖu ɖó kpɔ́. Ali ɖagbe ɖé wɛ lɛ́ nyí enɛ bonu mǐ na tuùn nɔví lɛ bo lɛ́vɔ zun xɔ́ntɔn xá ye.”

Paul kpo Kathleen kpo

Paul kpo Kathleen kpo ɖɔ dó aca xá ɔ mɛ tɔn wu ɖɔ: “Mǐ ɖó na kplɔ́n lee è nɔ ɖó sísí nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é kpo nǔsisɔ e sɔgbe xá aca ayǐ ɔ jí tɔn lɛ é kpo, nǔ yɔyɔ̌ wɛ nǔ enɛ lɛ ka nyí nú mǐ. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ mǐɖée hwe bo bló huzuhuzu lɛ, bo ka na ɖ’ayi te bonu ye ma wá t’afɔ nǔgbododó Biblu tɔn lɛ jí ó. Huzuhuzu sɔgbe xá aca xá ɔ mɛ tɔn dɔn mǐ sɛkpɔ agun ɔ tawun, bo lɛ́ zɔ́n bɔ mɛ lɛ nɔ lɛ́ yí wɛn mǐtɔn.”

Lè Tɛ Ye ka Mɔ Ð’emɛ?

Joseph kpo Christina kpo ɖɔ xó dó mɛ gegě nu, bo ɖɔ: “Nyɔna lɛ zɛ wuvɛ̌ lɛ wu flaflá tɔn. Tɛnsisɛ sín fí e ko má mǐ é ɖé d’alɔ mǐ bɔ mǐ vɔ́ nǔ e ɖò taji nú mǐ lɛ é gbéjé kpɔ́n. Nǔ ɖěɖee mǐ nɔ mɔ dó mɔ nǔ taji ɖ’ayǐ lɛ é sɔ́ ɖò taji nú mǐ sɔmɔ̌ ǎ. Nǔ e mǐ mɔ kpɔ́n lɛ é ɖokpo ɖokpo zɔ́n bɔ mǐ kánɖeji bo na kpó ɖò nǔ e wu mǐ kpé é wà nú Jehovah wɛ. È na ɖɔ nǔgbo ɔ, é sù nukún mǐtɔn mɛ tawun.”

Erica e xó mǐ ɖɔ ɖò aga é ɖɔ: “Ðó nyi kpo asú ce kpo nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖó fí e hudo sukpɔ́ ɖè é wutu ɔ, mǐ mɔ nǔ jɛ nǔ e è ni ɖeji dó Jehovah wu nyí é wu ɖò ali e gɔ́ngɔ́n e nu. Mǐ ko mɔ nú é d’alɔ mǐ gbɔn mɔ̌ kpɔ́n ǎ. Nú mǐ ɖò nǔ e mǐ mɔ kpɔ́n lɛ é má xá mǐɖée lɛ wɛ ɔ, mǐ nɔ lɛ́ vɛ́ d’eji ɖò xwédo mɛ.”

^ akpá. 2 Lee è wà azɔ̌ mǐtɔn ɖò Guyana gbɔn é sín tan ɖò Annuaire 2005 des Témoins de Jehovah mɛ.

^ akpá. 10 Alaxɔ Trinité-et-Tobago tɔn wɛ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ ɔ wu ɖò dɔ̌n.