Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ Gbigbɔ Tɔn lɛ Wu Kpíkpé

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ ɖɔ Biblu d’alɔ emi bɔ emi kpó ɖò susu wɛ ɖò gbigbɔ lixo, bo lɛ́ ɖò nǔ e gbé nya wɛ emi ɖè lɛ é wu kpé wɛ.

Cameron Mɔ Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

A jló ɖɔ gbɛ̀ towe ni ɖó lè à? Ðǒtó lee Cameron mɔ vivo ɖò gbɛmɛ ɖò fí e é ma tlɛ lin ɖè ǎ é gbɔn é.

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo

Nɔví nyɔnu ɖěɖee ko wà sinsɛnzɔ́ ɖò togudo lɛ é ko xò nǔ kpɔ́n dó tɛn sisɛ yì tò ɖevo mɛ wu. Nɛ̌ ye ka mɔ akɔnkpinkpan e sín hudo ye ɖó é gbɔn? Lè tɛ lɛ ye ka mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ e ye wà ɖò togudo é mɛ?

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo: Ðò Ghana

Ye mɛ e nɔ jló bo nɔ yì wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sukpɔ́ ɖè é nɔ mɔ wuvɛ̌ gègě, bo ka nɔ lɛ́ mɔ lè gègě ɖ’emɛ.

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo—Ðò Madagascar

Kpɔ́n sinsɛnzɔ́watɔ́ ɖěɖee zé yeɖée jó bo d’alɔ bonu wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn na dó gbakpé Madagascar tò ɖaxó enɛ mɛ é ɖé lɛ.

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo—Ðò Birmanie

Etɛ ka zɔ́n bɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn mɔkpan gosin jɔtɛn yetɔn lɛ bo na d’alɔ ɖò nǔkún-yiyazɔ́ gbigbɔ tɔn ɔ mɛ ɖò Birmanie?

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo Ðò Turquie

Ðò 2014 ɔ, è jla wɛnɖagbe ɔ ɖò ali bunɔ ɖé nu ɖò Turquie. Etɛwu è ka sɔnǔ nú tuto nùjlajla tɔn mɔhun? Lè tɛ lɛ é ka hɛn wá?