Skip to content

Ye Vɛ́dó Ðɔ Agungán ɔ Wɛ Sín

Ye Vɛ́dó Ðɔ Agungán ɔ Wɛ Sín

Osman kpo asì tɔn kpo, gɔ́ nú vǐ nyɔnu yetɔn ɖò kɛkɛví ɖé zán dó ɖekúnnu wɛ ɖò kúxwé ɖé kpá ɖò Chili. Ajijimɛ ɔ, mɛ wɔbuwɔbu ɖé lɛ wá cyɔ ɖi gbé, bo ɖò nǔ xò wɛ mɔhunkɔ. Mɛɖé lɛ vɛ́dó ɖɔ Osman ɔ, agungán yetɔn wɛ sín, bo sɛkpɔ́ ɛ, dó gbè n’i, lobo ɖɔ, “É na cɛ́ nú mi agungán, nú wǎ e mi wá dó ganmɛ é, mǐ ko ɖò nukún ɖó mi wɛ!”

Osman tɛ́n kpɔ́n bo na tinmɛ nú ye ɖɔ emi kún nyi agungán yetɔn ó có, ahwan ɔ ɖò nǔxwéɖɔ wɛ kaka bɔ ye sè xó tɔn ǎ. Ee ahwan ɔ byɔ kúxwé ɔ b’ɛ bló cɛju yɔywɛ ɖé gudo é ɔ, mɛ kwínwe ɖé lɛ lɛkɔ wá bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Agungán, mǐ ɖò te kpɔ́n mi ɖò kúxwé ɔ.”

Ee fí bǐ wá cí tóó é ɔ, Osman wá kpéwú bo ɖɔ mɛ e é nyí é kpo nǔ e wu é ɖò finɛ é kpo nú ye. Ee akpɔ ɖó mɛɖé lɛ ɖó wǎ e agungán yetɔn ma wá ǎ é wutu gudo é ɔ, ye kanbyɔ Osman ɖɔ, “A na sixu wá kúxwé ɔ bo ɖɔ xó kpɛɖé nú ahwan ɔ dó Biblu jí à?” Osman yí gbè.

Ee ye xwè fí e na ɖi mɛ ɔ dó wɛ ye ɖè é ɔ, Osman kan nǔ byɔ ye dó mɛ e kú é wu bo lin tamɛ dó wemafɔ klewun e é sixu zán lɛ é jí. Hwenu e ye wá yɔdo ɔ tó gudo é ɔ, é ɖɔ mɛ e é nyí é nú ahwan ɔ lobo ɖɔ ɖɔ ɖó emi nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ wutu ɔ, emi ɖò wɛnɖagbe jla nú mɛ lɛ wɛ.

Enɛ gudo ɔ, é zán Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4 kpo Jaan 5:28, 29 kpo dó tinmɛ ɖɔ Mawu kún ba gbeɖé ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni kú ó. Enɛ wu ɔ, é ɖɔ ɖɔ Mawu na fɔ́n mɛkúkú lɛ ɖò malin-malin mɛ, bɔ ye na ɖó nukúnɖiɖó ɔ bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí. Ee Osman fó xó tɔn é ɔ, ye mɛ gegě dó gbè n’i kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo lobo lɛ́ dókú n’i nú “wɛnɖagbe Jehovah tɔn” e é ma xá ye é. Enɛ gudo ɔ, é lɛkɔ yì kɛkɛví ɔ kɔn.

Ee è ɖi cyɔ fó é ɔ, mɛ e nǔ wà lɛ é ɖé lɛ wá kɛkɛví ɔ kɔn bo kan nǔ habǔ byɔ Osman kpo xwédo tɔn kpo dó Biblu jí. Mɛ e nǔ wà lɛ é ɖɔ xó ɖó kpɔ xá ye nú táan gegě bɔ hwenu e ye xwèyigbe é ɔ, ye ɖibla bɛ́ wema e ɖò kɛkɛví ɔ mɛ lɛ é bǐ yì.