Skip to content

Ye Nɔte Bo D’alɔ Mì

Ye Nɔte Bo D’alɔ Mì

Bob ɖò hǔn kun wɛ bɔ wezun e jí é ɖè é yì 100km/h mɔ̌, ɖò Alberta ɖò Canada; gbɛmɛ fá, jɔhɔn ɖò nyinyi wɛ, bɔ jǐ cɛ́ncɛ́n lɛ́ ɖò jija wɛ; ajijimɛ kpowun ɔ, penɛ́ɛ tɔn amyɔxwé tɔn e ɖò gudo é gbà. Tlolo ɔ, Bob tuùn nǔ e jɛ é ǎ, lobo lin ɖɔ emi na kun hǔn ɔ nú kilomɛtlu atɔ́ɔ́n e kpò é jɛ xwégbe.

Ðò wema e Bob sɛ́dó Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn e ɖò xá ɔ mɛ é mɛ ɔ, é tinmɛ nǔ e jɛ bɔ d’ewu é. É wlan ɖɔ: “Mɛ winnyawinnya atɔ́ɔ́n ɖé lɛ kun mɔ̌to jɛ hǎ ce jí, bo dɔn flɛtɛ yetɔn wá dò. Ye ɖɔ nú mì ɖɔ penɛ́ɛ ɔ gbà. Mǐ ɖó hǔn we lɛ te, bɔ ye ɖɔ ɖɔ emi na ɖyɔ penɛ́ɛ ɔ. Un tlɛ tuùn nú un ɖó penɛ́ɛ sekúu alǒ klíki ɖé ǎ. Ee un jinjɔn afɔtɔ́nɔ lɛ sín kɛkɛví ce mɛ ɖò ali ɔ kpá é ɔ, ye sá byɔ mɔ̌to ɔ glɔ́, lobo mɔ penɛ́ɛ sekúu ɔ kpo klíki ɔ kpo, bo ɖyɔ penɛ́ɛ gbigba ɔ. Ayǐ mɛ fá, laglasi lɛ́ ɖò jija wɛ. Ye b’acɔ́ ganji, amɔ̌, ye ɖyɔ penɛ́ɛ gbigba ɔ, bɔ un kpéwú bo lɛ́ bɛ́ hǔn ɔ kunkun. Nyiɖesu na ko kpéwú bo wà enɛ ǎ.

“É na cɛ́ nú Kúnnuɖetɔ́ winnyawinnya atɔ́ɔ́n e d’alɔ mì lɛ é tawun. Wɛn jla gbé wɛ ye tɔ́n bo wá xá ɔ mɛ. È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, mɛ winnyawinnya enɛ lɛ nɔ zán nǔ e kplɔ́n mɛ wɛ ye ɖè é. Ye hwlɛn mì sín wuvɛ̌ ɖaxó ɖé mɛ, é ka sù nukún ce mɛ tawun. Mɛ̌ ka tuùn ɖɔ Mawu gbɛ́tɔ́ enɛ lɛ na wá tɔ́n ɖò ali ɔ jí gbè nɛ gbè?”