Skip to content

“Un Nɔ Wà Nǔ E Wu Un Kpé É”

“Un Nɔ Wà Nǔ E Wu Un Kpé É”

Irma e nɔ nɔ Allemagne é ko ɖibla ɖó xwè 90. Ðò alitawoví syɛnsyɛn we e é bló lɛ é kpo azɔ̌ tobutobu e è wà n’i lɛ é kpo gudo ɔ, é sɔ́ sixu kpé nǔ wu bo jla wɛnɖagbe sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè lee é ko nɔ bló gbɔn ɖ’ayǐ é ǎ. Dìn ɔ, Irma nɔ wlan nǔ sɛ́dó hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo mɛtuùnmɛ tɔn lɛ kpo dó ɖɔ xó dó nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é wu. Mɛ lɛ nɔ mɔ wema wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ kpo alɔɖ’akɔ́njínúmɛ kpo tɔn Irma tɔn lɛ sɔmɔ̌ bɔ hwɛhwɛ ɔ, ye nɔ ylɔ́ ɛ, bo nɔ kan hwenu e ɖevo na wá dó é byɔ. Ye nɔ lɛ́ sɛ́ kúdónúmɛwema gegě d’è, bo nɔ byɔ ɛ ɖɔ é ni lɛ́ sɛ́ wema ɖevo lɛ dó emi. Irma ɖɔ: “Nǔ enɛ lɛ bǐ nɔ na mì awǎjijɛ, bo zɔ́n bɔ un kpò ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ.”

Irma nɔ lɛ́ sɛ́ wema dó mɛxomɔ gegě. É tinmɛ ɖɔ: “Nyɔnu mɛxomɔ ɖé ylɔ́ mì, bo ɖɔ ɖɔ wema e un sɛ́dó emi é dó gbɔ nú emi tawun ɖò asú emitɔn sín kú gudo. É sɔ́ wema ɔ dó Biblu tɔn mɛ, bo nɔ xà gbadanu lɛ. Nyɔnu ɖevo e asú tɔn kú b’ɛ ma lín ǎ é ɖé ɖɔ ɖɔ wema-sɛ́dó-mɛ ce gɔ́ alɔ nú emi tawun hú amísa nukɔntɔ́ ɔ tɔn. É ɖò nǔkanbyɔ gegě sín xósin ba wɛ, bo kanbyɔ ɖɔ emi sixu wá ba mì kpɔ́n à jí.”

Irma sín xɔ́ntɔn e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ, bo sɛ̀ tɛn yì fí e ɖò zɔ tawun é ɖé byɔ Irma ɖɔ é ni wlan nǔ sɛ́dó emi. Irma ɖɔ: “Nawe ɔ sɛ̀ wema-sɛ́dó-mɛ ce lɛ bǐ xwè. Ee é kú gudo é ɔ, vǐ nyɔnu tɔn ylɔ́. É ɖɔ nú mì ɖɔ emi xà wema e nyi wlan sɛ́dó nɔ emitɔn lɛ é bǐ, bo kanbyɔ mì ɖɔ nyi na sixu wlan wema e jinjɔn Biblu jí lɛ é sɛ́dó emiɖesunɔ à jí.”

Irma nɔ ɖu vivǐ sinsɛnzɔ́ tɔn tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. É ɖɔ: “Un nɔ byɔ Jehovah ɖɔ é ni kpó ɖò hlɔnhlɔn na mì wɛ, bonu má sɛn ɛ. Un sɔ́ nɔ sixu wà xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè sín azɔ̌ ɔ ǎ, amɔ̌, un nɔ wà nǔ e wu un kpé é.”