Skip to content

Kponɔ lɛ Kplá Joseph

Kponɔ lɛ Kplá Joseph

Enyi Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé wɛ nú we ɔ, kponɔ ɖé ka ko kplá we sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè, hwenu e a ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ é kpɔ́n à? Nǔ e jɛ dó Joseph wu ɖò Micronésie ɖò 2017 é nɛ. É kpo Kúnnuɖetɔ́ atɔn ɖevo lɛ kpo ɖò alɔ ɖó ɖò nǔjlajla bǔnɔ ɖé mɛ wɛ, bo jló na yì ba mɛ e ɖò tɔtɛntinto e jɛ zɔ é ɖé mɛ lɛ é kpɔ́n.

Ðibla yì gan wěwe mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ ɛnɛ lɛ wá tɔtɛntinto kpɛví e mɛ gbɛtɔ́ 600 mɔ̌ ɖè é ɖé mɛ. Tokpɔnlagán tɔtɛntinto ɔ tɔn wɛ dó doo nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò tɔ̀ ɔ tó. Joseph tinmɛ nǔ e jɛ bɔ d’ewu é gbɔn lě: “Tokpɔnlagán ɔ ɖɔ ɖɔ kponɔ lɛ sín mɔ̌to wɛ na sɔ́ mǐ gbɔn xwé lɛ bǐ gbè. Nǔ e é ɖɔ é jiwǔ nú mǐ, amɔ̌, mǐ gbɛ́ kpo sísí kpo. Mǐ jló na yì ba mɛ lɛ kpɔ́n lee mǐ ko nɔ bló gbɔn tɛgbɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè é.”

Enɛ gudo ɔ, wɛnjlatɔ́ lɛ wlí afɔ tówun tówun, bo kánɖeji bo na ɖekúnnu nú mɛ gegě lee ye kpéwú gbɔn é. Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ ɖɔ “mɛ lɛ nɔ yí mɛ ganji, bo lɛ́ jló na sè wɛn e mǐ hɛn wá é. Wǎgbɔ tɔn ɔ, mǐ zán táan sukpɔ́ ɖò xwé lɛ gbè hú lee mǐ lin gbɔn é.”

Nukɔnmɛ ɖò azǎn ɔ jí ɔ, kponɔ lɛ sín mɔ̌to ɖé gbɔn Joseph kpá azɔn we, bo gbɔ bo wá nɔte azɔn atɔngɔ́ ɔ. Kponɔ lɛ kanbyɔ Joseph ɖɔ emi sixu kplá ɛ gbɔn xwé e gbè é ma ko gbɔn ǎ lɛ é à jí. Joseph flín ɖɔ, “Un ɖɔ eǒ. Amɔ̌ gayɛnu tɔn ɔ, ye zyan vǎ d’eji ɖɔ ‘táan kpɛɖé jɛn kpo nú we bɔ a na gosin tɔtɛntinto ɔ mɛ, enɛ wu ɔ, mǐ na kplá we gbɔn xwé e kpò, bɔ a ma ko gbɔn gbè ǎ lɛ é gbè.’ Na sixu lɛ́ gbɛ́ alɔdó yetɔn ǎ, ɖó é lɛ́ kpò xwé gegě gbè bɔ na yì. Mǐ ja xwé ɖé sɛkpɔ gbé ɔ, kponɔ lɛ nɔ ɖɔ xwédo e ɖò xwé ɔ gbé é sín nyikɔ nú mì, bo nɔ lɛ́ ɖɔ ɖɔ nú nyɛ xúxú hɔn ɔ nú mɛɖé má ɖò hwɛ zɛ wɛ ǎ ɔ, emi na xò kpɛn mɔ̌to ɔ tɔn bonu xwétɔ́ ɔ na sè.

“Alɔdó ɖaxó enɛ zɔ́n bɔ mǐ kpéwú bo gbɔn xwé lɛ bǐ gbè ɖò azǎn enɛ ɔ jí. Mǐ na wema mɛ gegě, bo bló tuto bo na wá ba mɛ ɖěɖee ɖó jlǒ lɛ é kpɔ́n.”

Kponɔ lɛ ɖɔ nú Joseph ɖɔ “é víví nú emi tawun ɖɔ emi jɔ fún dó wɛnɖagbe ɔ jijla mɛ lɛ mɛ.” Hwenu e Kúnnuɖetɔ́ lɛ xwè xwé ɖò hwelɛkɔ é ɔ, kponɔ lɛ wá dó éɖabɔ nú ye ɖò tɔ̀ ɔ tó kpo nǔkiko kpo, bɔ wema jinjɔn Biblu jí lɛ ɖò alɔ yetɔn mɛ.