Skip to content

Nǔgbo Biblu Tɔn Mimá

Kplɔ́n nǔ dó nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ kpɔ́n hwenu e ye ɖò Xó Mawu tɔn kpo wɛn e ɖé mɛ é kpo má xá mɛ gegě wɛ lee ye kpéwú gbɔn é wu.

Tɔgbamɛ E Hɛn Wɛnɖagbe ɔ Wá É Ðé

Ðò jǐ ɖaxó ɖé gudo ɔ, gletoxo ɖé lɛ ɖò Nicaragua bo mɔ alɔdó sín fí e ye ma ɖó nukún tɔn ǎ é.

Mawu Sè Ðɛ E Nawe Nukúntíntɔ́nnɔ ɖé Xò lɛ É

Mingjie xoɖɛ bo na dó mɔ Klisanwun nǔgbo lɛ. Etɛ ka zɔ́n b’ɛ mɔ ɖɔ Mawu sè ɖɛ emitɔn lɛ?

Biblu Kplɔnkplɔn Ðokpo Huzu Gegě

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Guatemala tɔn lɛ kpéwú bo yì má nǔgbo Biblu tɔn lɛ xá mɛ e nɔ dó Kekchi-gbè lɛ é gegě.

Sinsɛngán ɔ Mɔ Xósin Lɛ

Ee vǐ sunnu sinsɛngán ɖé kpo asì tɔn kpo tɔn kú gudo é ɔ, ye ya avǐ hohoho. Amɔ̌, é lín ǎ bɔ ye jɛ xósin ɖagbe mɔ nú nǔ e ye nɔ kanbyɔ dó kú wu lɛ é jí.

Ye Vɛ́dó Ðɔ Agungán ɔ Wɛ Sín

Ali hun nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé ɖò Chili b’ɛ jla wɛnɖagbe ɔ mɛ lɛ lobo tinmɛ ɖɔ Mawu kún ba gbeɖé ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni kú ó.

Tomɛyiyi Gbɔn Tɔsisa Maroni Jí

Gbɛ̌ta Kúnnuɖetɔ́ 13 tɔn wlí ali xwè wɛn nukúnɖiɖó tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é má xá mɛ e ɖò zɔ tawun ɖò zungbó Amazonie tɔn mɛ ɖò Tofɔligbé Amɛlika tɔn lɛ é gbé.

Kponɔ lɛ Kplá Joseph

Nɛ̌ kponɔ tɔtɛntinto kpɛví enɛ tɔn lɛ ka d’alɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ, bɔ ye jla wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto ɔ tɔn gbɔn?

Ye Nɔte Bo D’alɔ Mì

Etɛwu mɛ winnyawinnya atɔ́ɔ́n lɛ ka dɛ ɖò laglasi kpo jɔhɔn syɛnsyɛn kpo nu, bo d’alɔ nɔzo yetɔn?

“Nǔgboɖiɖɔ-Núwiwa Klewun Ðé”

Kpɔ́n nǔ e wu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Afrique du Sud tɔn ɖokpo tɛ́n kpɔ́n kaka bo zé sáki kpo akwɛkpo kpo e mɛɖé wɔn jó dó kaféenutɛn ɖé é jó é.

“Un Nɔ Wà Nǔ E Wu Un Kpé É”

Irma ko ɖibla ɖó xwè 90 có, é wlan wema jinjɔn Biblu jí ɖěɖee nɔ byɔ ayi mɛ nú mɛ e é nɔ sɛ́dó lɛ é gegě lɛ é.

Ðɔ nú Ye Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Ye

Kplɔ́n lee Biblu d’alɔ xwédo ɖé bɔ wanyiyi kpo awǎjijɛ kpo tíìn ɖò alɔwliwli yetɔn mɛ gbɔn é.

Xomɛnyínyɔ́ Klisanwun Tɔn Sín Nǔwiwa Ðokpo

Nɛ̌ xomɛnyínyɔ́ sín nǔwiwa ɖokpo ka d’alɔ gbeklanxamɛtɔ́ ɖé bɔ nugbǒ Biblu tɔn lɛ dɔn ɛ gbɔn?

A ka Sixu Kpɔ́n Nǔ Zɛ Lee Mɛ lɛ Cí Ðò Wěxo É Wu À?

Etɛ ka jɛ hwenu e Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖó suúlu bo ɖɔ xó nú nya e nɔ ɖó wǔ zɔ nú mɛ lobo lɛ́ kwiji, bo nɔ dɔ́ alitó é ɖé?