Skip to content

Kpɔ́ndéwú Gantɔ́ lɛ Tɔn Kplɔ́n Nǔ I

Kpɔ́ndéwú Gantɔ́ lɛ Tɔn Kplɔ́n Nǔ I

Nya Érythrée nu ɖé hɔn sín tò tɔn mɛ ɖó ahwan wutu bo wá Norvège ɖò 2011. Hwenu e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ xò gò è, bo ɖɔ xó n’i é ɔ, é ɖɔ ɖɔ emi ko mɔ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò tò emitɔn mɛ kpɔ́n. É ɖɔ ɖɔ hwenu e emi ɖò ahwanzɔ́ wà wɛ ɖò tò emitɔn mɛ é ɔ, emi mɔ Kúnnuɖetɔ́ ɖěɖee è sú dó ganmɛ, ɖó nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é gbɛ́ ɖɔ ye ma wà ahwanzɔ́ ó wutu lɛ é, é na bo tlɛ nyí hwenu e è ɖò daka xò ye wu wɛ é ɔ nɛ.

Nǔ maɖónukún ɖé jɛ bɔ è sú nya ɔ lɔmɔ̌ dó ganmɛ. È sɔ́ ɛ ɖó gankpá ɖokpo ɔ mɛ xá Kúnnuɖetɔ́ atɔn, ye wɛ nyí Paulos Eyasu, Negede Teklemariam, kpo Isaac Mogos kpo; ye mɛ enɛ lɛ ko ɖò ganxó ɖó nǔɖiɖi yetɔn wu sín 1994.

Ee é ɖò gankpá ɔ mɛ é ɔ, é mɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔ e ye nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é. É ɖ’ayi gbejininɔ yetɔn wu, bo nɔ lɛ́ mɔ bɔ ye nɔ má nǔɖuɖu yetɔn lɛ xá gantɔ́ ɖevo lɛ. É mɔ lee gantɔ́ gbɛ̌ tɔn enɛ lɛ nɔ kplɔ́n Biblu ɖó kpɔ́ azǎn bǐ gbè, bo nɔ lɛ́ byɔ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ ye ni wá gɔ́ nú ye gbɔn é. Hwenu e ali hun nú ye bɔ ye na d’alɔ wema mɛ dó gbɛ́ nǔɖiɖi yetɔn é ɔ, ye gbɛ́.

Lee nɔví enɛ lɛ wà nǔ gbɔn é jiwǔ nú nya ɔ tawun, bɔ hwenu e é wá yì Norvège é ɔ, é ba na mɔ nǔ jɛ nǔ e wu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖó nǔɖiɖi adodwé mɔhun é wu. Enɛ zɔ́n bɔ hwenu e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ ɛ é ɔ, é jɛ Biblu kplɔ́n xá ye jí tlolo, bo jɛ kplé lɛ yì jí.

Ðò septembre 2018 ɔ, é bló baptɛm bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. Dìn ɔ, é nɔ zán ali e nɔ hun n’i lɛ é bǐ dó ɖekúnnu nú mɛ e gosin Érythrée kpo Soudan kpo lɛ é, bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni kplɔ́n Biblu, bá mɔ tɛn dó hɛn nǔɖiɖi yetɔn lidǒ.