Skip to content

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

“Winnya Sɔ́ Nɔ Hu Mì Ðě Ǎ”

“Winnya Sɔ́ Nɔ Hu Mì Ðě Ǎ”
  • È Jì Mì Ðò: 1963

  • Tò Ce: Mexique

  • Tan Ce: Yatɔ́nɔ; linlin un hwɛ́n nǔɖe ǎ tɔn

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

È jì mì ɖò Ciudad Obregón ɖò totaligbé Mexique tɔn; nyi wɛ nyí vǐ atɔ́ɔ́ngɔ́ ɔ ɖò vǐ tɛnnɛ e mɛjitɔ́ ce lɛ jì lɛ é mɛ. Xá e jɛ gblolo dó toxo ɔ é ɖé mɛ wɛ mǐ nɔ nɔ, bɔ tɔ́ ce ɖó gle klewun ɖé ɖò finɛ. Fí ɔ nyɔ́ nɔ, bɔ xwédo mǐtɔn ɖò bǔ, bo lɛ́ ɖó awǎjijɛ. É blawǔ ɖɔ hwenu e un ɖó xwè atɔ́ɔ́n mɔ̌ é ɔ, jɔhɔn syɛnsyɛn ɖé wá gúdú gle mǐtɔn, bɔ mǐ gbɔ bo sɛ̀ tɛn yì tò ɖevo mɛ.

Tɔ́ ce jɛ akwɛ mɔ jí. Amɔ̌ ɖò táan ɖokpo enɛ mɛ ɔ, é jɛ ahan nu jí. Enɛ wà nǔ dó alɔwliwli tɔn kpo mǐ mɛ vǐ lɛ kpo wu. Nyi kpo fofó ce lɛ kpo jɛ sigáa ɖěɖee mǐ nɔ fin dó tɔ́ mǐtɔn é nu jí. Hwenu e un ɖó xwè ayizɛ́n vɛlɛɛ é wɛ un nu ahan azɔn nukɔntɔn ɔ. Enɛ gudo zaan ɔ, mɛjitɔ́ ce lɛ klán bɔ un wá gbɛ́gba bǐ.

Nɔ mǐtɔn wá kplá mǐ hwenu e é da asú ɖevo é. Nya ɔ nɔ na akwɛ nɔ mǐtɔn ǎ, enɛ wu ɔ, mǐ sixu ɖó gbɛ̀ nú akwɛ e nɔ mǐtɔn nɔ mɔ é kɛɖɛ ǎ. É sín enɛ wu bɔ nyi kpo nɔví ce lɛ kpo nɔ wà azɔ̌ e wu mǐ kpé é, amɔ̌, é nɔ vɛwǔ tawun cobɔ mǐ nɔ mɔ akwɛ, bo na xɔ nǔ e ɖò dandan lɛ é. Un nɔ súnsún afɔkpa nú mɛ lɛ, bo nɔ sà pɛ́ɛn, xójlawema lɛ, cígɔ̌mu kpo nǔ ɖevo lɛ kpo. Un nɔ lɛ́ nya jɔ gbɔn toxo mɛ, bo nɔ kíjé nǔɖuɖu e ɖò zunkɔ́bɛ́gannu dɔkunnɔ lɛ tɔn mɛ lɛ é.

Hwenu e un ɖó xwè wǒ é ɔ, nya ɖé byɔ mì ɖɔ nyi ni wá w’azɔ̌ xá emi ɖò zunkɔ́ta ɖaxó toxo ɔ tɔn. Un yí gbè nú nǔxwlémɛ tɔn, bo jó azɔ̌mɛ dó, lobo tɔ́n sín xwégbe. Akwɛ e é nɔ sú mì gbè ɖokpo é nɔ yì ɖɔ̌la Amɛlika tɔn ɖokpo ǎ, bɔ é nɔ na mì nǔɖuɖu ɖěɖee é mɔ ɖò zunkɔ́ ɔ mɛ lɛ é. Un nɔ dɔ́ goxɔ e un sɔ́ nǔ e un cyan ɖò zunkɔ́ ɔ mɛ lɛ é dó bló na é mɛ. Mɛ e lɛlɛ̌ dó mì lɛ é nɔ ɖɔ xó gblégblé, bo nɔ lɛ́ lɛ̀ aga. Mɛ gegě nyí kannumɔ nú gěe kpo ahan kpo. Hwenu e vɛwǔ hugǎn ɖò gbɛzán ce mɛ é nɛ, un nɔ y’avǐ zǎn lɛ bǐ mɛ, bo nɔ ɖò xɛsi jí. Ðó un nyí yatɔ́nɔ, bo lɛ́ yì azɔ̌mɛ kaka ɖé ǎ wutu ɔ, winnya nɔ hu mì tawun. Un nɔ zunkɔ́ta ɖaxó ɔ nú xwè atɔn mɔ̌, cobo wá sɛ̀ tɛn yì toxo ɖevo mɛ ɖò Mexique. Un w’azɔ̌ ɖò gle lɛ mɛ ɖò dɔ̌n, un nɔ ba folowa lɛ, bo nɔ ɖè avɔkan, un nɔ lɛ́ xò leké lɛ kplé, bo nɔ kun dokwín.

Un nɔ zunkɔ́ta ɖaxó ɔ nú xwè atɔn mɔ̌

Xwè ɛnɛ gudo ɔ, un lɛkɔ yì Ciudad Obregón. Tánti ce e nyí bokɔ́nɔ é na xɔ ɖé mì ɖò xwé tɔn gbè. Un jɛ dlɔ̌ baɖabaɖa lɛ kú jí, bo jɛ nǔ lin kpɔ́n jí syɛnsyɛn, b’ɛ zɔ́n bɔ un ɖó linlin mɛɖée huhu tɔn. Un xoɖɛ sɛ́dó Mawu zǎnmɛ gbè ɖokpo, bo ɖɔ: “Aklunɔ, enyi a tíìn nǔgbo hǔn, ɖè hwiɖée xlɛ́ mì, un na sɛn we kaka sɔyi. Enyi sinsɛn nǔgbo ɖé ɖè hǔn, xlɛ́ mì.”

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Gbigbɔ sín nǔ lɛ nɔ vɛ́ adɔ̌ mì hwebǐnu. Hwenu e un tlɛ kpò ɖò vǔ é ɔ, un yì amǐsa gegě, amɔ̌, un mɔ nǔ e ba wɛ un ɖè é ɖò ɖě mɛ ǎ. Ðě ɖò ye mɛ bo nɔ ɖɔ nǔ kaka ɖé dó Biblu wu, alǒ d’alɔ mì nú má sú hudo gbigbɔ tɔn ce sín dò ǎ. Akwɛ jɛn gbovɛ̌ ɖé lɛ ɖ’emɛ, ɖevo lɛ ka tíìn bɔ aga wɛ sinsɛnví yetɔn lɛ kpò na.

Hwenu e un ɖó xwè 19 é ɔ, dada ce ɖokpo sín asú ɖɔ nú mì ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ xlɛ́ nǔ e Biblu ɖɔ dó ɖiɖe lɛ zinzan ɖò sinsɛn mɛ wu é emi. É xà Tíntɔ́n 20:4, 5 nú mì. Finɛ ɖɔ mǐ kún ɖó na kpa bocyɔ ó. Wemafɔ 5gɔ́ ɔ ɖɔ: “Ma jɛkpo bo ɖekɔ́ nú ye ó; ma sɛn ye ó, ɖó nyɛ Mawu Mavɔmavɔ, Mawu towe ɔ, un nɔ ba gbeɖé ɖɔ a ni sɛn nǔ ɖevo zɛ nyɛ wu ǎ.” Enɛ gudo ɔ, dada ce sú ɔ kanbyɔ mì ɖɔ: “Enyi Mawu nɔ zán ɖiɖe lɛ dó bló nǔjiwǔ lɛ, alǒ nú é ba ɖɔ mǐ ni zán ye ɖò sinsɛn-biblo mǐtɔn mɛ ɔ, etɛwu é ka na gbɛ́ ɖɔ è ma zán ye ó lo?” Enɛ zɔ́n tamɛ lin mì. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖɔ xó gegě ɖó kpɔ́ dó xóta Biblu tɔn lɛ jí. Un ɖu xóɖɔɖókpɔ́ enɛ lɛ sín vivǐ tawun, b’ɛ cí nú mì ɖɔ hwenu ɔ yawǔ wá yì wɛ ɖɔhun.

Nukɔnmɛ ɔ, é kplá mì yì kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖé tɛnmɛ. Nǔ e un mɔ ɖò finɛ lɛ é kpo nǔ e un sè lɛ é kpo dɔn mì tawun. Mɛ winnyawinnya lɛ tlɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò tuto ɔ mɛ, bo nɔ vo dó ɖɔ xó sín atáa ɔ jí. É kpaca mì bɔ un ɖɔ: ‘Nǔkplɔnmɛ alɔkpa tɛ ɖíe mɛ lɛ ka nɔ mɔ ɖò fí è!’ Ða ce ɖiga, bɔ nǔsisɔ ce ka lɛ́ mlɛ́ ǎ có, Kúnnuɖetɔ́ lɛ yí mì kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo. Xwédo ɖé tlɛ byɔ mì ɖɔ má wá ɖu gbadanu núɖuɖu xá emi ɖò kplé ɔ gudo.

Ee un ɖò Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ lɛ wɛ é ɔ, un kplɔ́n ɖɔ Jehovah Mawu nyí Tɔ́ wanyiyinɔ e nɔ kpé nukún mǐ wu é ɖé, bo kún nɔ kpɔ́n dó akwɛ e mǐ ɖó, tɛn e mɛ mǐ ɖè é, sinmɛ agbaza tɔn e mǐ ɖó é kpo lě dò mǐ kplɔ́n wema sɔ́ é kpo wu ó. É nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ǎ. (Mɛsɛ́dó 10:34, 35) Un kpéwú bo sú hudo gbigbɔ tɔn ce sín dò lo. Un sɔ́ nɔ ɖò linkpɔ́n mɛ cí nǔ ɖɔ nǔ taji ɖé wɛ hwe ɖò gbɛzán ce mɛ ɖɔhun ǎ.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Gbɛzán ce bǐ jɛ huzuhuzu jí ajijimɛ! Un ɖó azɔ nunu, ahannumu, kpo xó gblégblé lɛ ɖiɖɔ kpo te. Xomɛ e nɔ sin mì sín hwenu e un ɖò vǔ é jɛ ɖiɖekpo jí, bɔ un sɔ́ nɔ kú dlɔ̌ baɖabaɖa ɖě ǎ. Un sɔ́ nɔ mɔ ɖɔ un kún hwɛ́n nǔɖe ó, ɖó ya e un jì ɖò vǔ lɛ é kpo wema e un ma lɛ́ sè ganji ǎ é kpo wu ɖě ǎ.

Un ɖó asì ɖagbeɖagbe e yí wǎn nú Jehovah, bo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú mì tawun é ɖé. Nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖé wɛ un nyí dìn, un nɔ ba agun lɛ kpɔ́n, bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ, lobo nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ ye. Kpo hlɔnhlɔn e Biblu ɖó bo nɔ huzu mɛ é kpo, gɔ́ nú nǔ ɖagbe e Mawu nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é ɔ, winnya sɔ́ nɔ hu mì ɖě ǎ.

Lee è d’alɔ mì gbɔn é ɖɔhun ɔ, alɔdidó mɛ ɖevo lɛ nɔ hun xomɛ nú nyi kpo asì ce kpo