Skip to content

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

“Un Sɔ́ Nyí Kannumɔ nú Dakaxixo Ǎ”

“Un Sɔ́ Nyí Kannumɔ nú Dakaxixo Ǎ”
  • È Jì Mì Ðò: 1956

  • Tò Ce: Canada

  • Tan Ce: Un flú bǐ, un nyí agalɛtɔ́ hǒhi bo lɛ́ nyí dakaxotɔ́

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

È jì mì ɖò toxo Calgary tɔn mɛ ɖò Alberta, ɖò Canada. Hwenu e un ɖò vǔ é ɔ, mɛjitɔ́ ce lɛ gbɛ́ yeɖée, bɔ nɔ ce kpo nyi kpo sɛ̀ tɛn, bo yì jɛ gǎn’páa ce kpo gǎn’máa ce kpo gɔn. Gǎn’páa ce kpo gǎn’máa ce kpo yí wǎn nú nyi kpo nɔ ce kpo, bɔ un ɖó awǎjijɛ tawun. Un lɛ́ kpó ɖò vǔhwenu ce sín xwè ɖagbe ɖagbe enɛ lɛ flín wɛ.

Ee un ɖó xwè tɛnwe é ɔ, gbɛzán ce huzu dó nyanya jí hwenu e nɔ ce lɛ́vɔ da tɔ́ ce, bɔ mǐ yì jɛ Saint Louis, Missouri, ɖò États Unis é. Tlolo jɛn un mɔ ɖɔ tɔ́ ce nylahun kpɛɖé. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e un lɛkɔ sín wemaxɔmɛ ce yɔyɔ̌ ɔ wá xwégbe azɔn nukɔntɔn ɔ é ɔ, é ɖ’ayi wu ɖɔ è ba nǔɖɔ mi, bɔ un kún kɛnu ó. Xomɛ sin i bɔ é xò mì dó nǔjɔnǔ mɛ hú xò e vǐ lɛ xò mì ɖò wemaxɔmɛ é! Enɛ kplɔ́n nǔ mì, bɔ un jɛ hun xò xá gbɛ̌ ce lɛ jí hwenu e un ɖó xwè tɛnwe kpowun é.

Hunnylanylá e jí tɔ́ ce ɖè é nɔ nyɔ́ nɔ ce nukúnmɛ ǎ, bɔ hwɛhwɛ ɔ, zingidi jí jɛn ye nɔ ɖè. Hwenu e un ɖó xwè 11 é ɔ, un jɛ gěe kpo ahan kpo nu jí. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un wá nylahun bǐ, bɔ hwɛhwɛ wɛ un nɔ xò hun ɖò toxo mɛ. Táan ɖò yiyi wɛ é ɔ, un yí kúnnuɖewema ɖò wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn. Daka e un nɔ xò é zɔ́n bɔ mɛ alɔkpa e un nyí é huzu bǐ.

Hwenu e un ɖó xwè 18 é ɔ, un dó nyikɔ wema mɛ bo byɔ Corps des Marines des États-Unis mɛ. Finɛ ɔ, è kplɔ́n azɔ̌ mì bɔ é sɔ́ nyí hun kɛɖɛ wɛ un nyla ǎ, loɔ, un lɛ́ nyɔ́ mɛ hu. Xwè atɔ́ɔ́n gudo ɔ, un ɖó ahwanzɔ́wiwa te, bo kplɔ́n nǔ dó ninɔmɛ gbɛtɔ́ tɔn (psychologie) wu kpo linlin ɔ kpo bá w’azɔ̌ nú gbɛhwenu ce e kpò é bǐ ɖò Azɔ̌xwé Tò ɔ Tɔn E Nɔ Kpé Nukún Dó Nǔdobiba Wu É (FBI). Un jɛ nǔ kplɔ́n jí ɖò kplɔnyiji-alavɔ ɖò États-Unis bo wá yì gbɛkan d’enu ɖò Canada, hwɛ̌ cobo lɛ́ wá lɛkɔ yì États-Unis.

Ðò kplɔnyiji-alavɔ ɔ, gbɛtɔ́xó kpé agbɔ̌n mì bǐ mlɛ́mlɛ́. Goyiyi kɛɖɛ wɛ gbɛtɔ́ lɛ wá kpò na, nǔɖe sɔ́ ɖò nǔ ganji ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ǎ, b’ɛ cí ɖɔ tagba e mɔ wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè é kún sɔ́ ɖó ɖěwagbɛn ó ɖɔhun. Tlolo jɛn nukúnɖiɖó e un ɖó ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ na bló bɔ gbɛ̀ na nyɔ́ nɔ é bú dó mì.

Ðó un mɔ ɖɔ gbɛ̀ ɔ kún sɔ́ ɖò ta ɖě ɖó wɛ ó wutu ɔ, un dó ta ahan, gěe, akwɛ gbé nyinya magbokɔ kpo aga kpo mɛ. Un wá kpó nú agɔ̌ lɛ jí gbingbɔn kpo nyɔnu biba kpo kɛɖɛ. Ðó un ganjɛ azɔ̌ e è kplɔ́n mì ɖò ahwanzɔ́wiwa linu é wu wutu ɔ, hwɛhwɛ wɛ un nɔ xò hun. Un lin ɖɔ un sixu wá gbeta nǔ e nyɔ́ é kpo nǔ e nyla é kpo tɔn kɔn, enɛ wu ɔ, un nɔ nyi kwín xá mɛɖebǔ e un mɔ ɖɔ é ɖò mɛ ɖevo lɛ táfú wɛ é. Amɔ̌, è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, un wá huzu kannumɔ nú dakaxixo bǐ.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

É wá sù gbè ɖokpo bɔ nyi kpo xɔ́ntɔn ce ɖé kpo ɖò gěe nu wɛ titewungbe tɔn ɖò xɔ e ɖò dò glɔ́ ɖò xwé ce gbè é ɖé mɛ, bo lɛ́ ɖò marijuana sín agban dó wɛ bá sà dó togudo, é kanbyɔ mì ɖɔ nyi ɖi nǔ nú Mawu à jí. Un yí gbè n’i ɖɔ, “Enyi Mawu wu jɛn wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é nɔ sín ɔ, nyi kpo é kpo kpé nǔɖe ǎ!” Ayihɔngbe tɔn e nyí azǎn nukɔntɔn ɖò azɔ̌ yɔyɔ̌ e un mɔ é mɛ é ɔ, azɔ̌gbɛ́ ce e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn é ɖé kanbyɔ mì ɖɔ, “A ka lin ɖɔ Mawu wɛ mǐ na dó wuvɛ̌ e mɔ wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè é sín hwɛ à?” Lee nǔkanbyɔ ɔ jɛ gan gbɔn é kpaca mì, bo ka lɛ́ dɔn mì. Ðò sun ayizɛ́n e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, mǐ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ tawun, bɔ é xlɛ́ mì xósin e Biblu na dó nǔkanbyɔ taji e un nɔ ɖó dó gbɛ̀ ɔ wu lɛ é ɖé lɛ.

Asixɔ́ntɔn ce e kpo nyi kpo ɖò kpɔ́ hwenɛnu é nɔ jló ɖɔ ma má nǔ e kplɔ́n wɛ un ɖè lɛ é xá emi ǎ. Un ɖɔ n’i dimanche ɖokpo ɖɔ un ylɔ́ Kúnnuɖetɔ́ lɛ bonu ye na wá xwé mǐtɔn gbè, bo na kplɔ́n Biblu xá mǐ. Ayihɔngbe tɔn e un lɛkɔ sín azɔ̌mɛ é ɔ, un mɔ ɖɔ é ko bɛ́ nǔ bǐ, bo yì. Un tɔ́n jɛ kɔ́xo, bo y’avǐ. Un lɛ́ xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ mì. Azɔn nukɔntɔn e un zán nyikɔ Mawu tɔn Jehovah ɖò ɖɛ mɛ é nɛ.—Ðɛhan 83:18, nwt.

Azǎn we gudo ɔ, un kplɔ́n Biblu azɔn nukɔntɔn ɔ xá asú kpo asì kpo Kúnnuɖetɔ́ ɖé. Ee ye yì gudo é ɔ, un gbɛkan dó wema nǔkplɔnkplɔn tɔn e nyí Hiẹ Sọgan Nọgbẹ̀ Kakadoi to Paladisi mẹ to Aigba Ji é xixa nu, bo xà yì fó zǎn enɛ mɛ. * Nǔ e un kplɔ́n dó Jehovah Mawu kpo Vǐ tɔn Jezu Klisu kpo wu é byɔ ayi ce mɛ. Un mɔ ɖɔ Jehovah nyí nǔblawukúnúmɛtɔ́, bo nɔ lɛ́ sè vivɛ̌ hwenu e mǐ ɖò wuvɛ̌ mɛ é. (Ezayíi 63:9) Wanyiyi e Mawu ɖó nú mì é kpo gbɛ̀ e Vǐ tɔn wá xɔ nú mì é kpo sù nukún ce mɛ tawun. (1 Jaan 4:10) Un wá mɔ ɖɔ Jehovah ɖó suúlu dó wǔ ce, ɖó “é jló ɖɔ mɛɖebǔ ni dɔn ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, é jló ɖɔ mɛ bǐ ni mɔ ali, bo lɛkɔ sín nǔnyanyawiwa gudo.” (2 Piyɛ́ɛ 3:9) Un mɔ ɖɔ Jehovah ɖò dindɔn mì wɛ.—Jaan 6:44.

Un jɛ kplé lɛ yì jí ɖò aklunɔzán gbla enɛ ɖokpo ɔ mɛ. Ða gaga wɛ ɖò ta nú mì, un dó tógbé, bɔ lee un ɖè é lɛ́ dó xɛsi có, Kúnnuɖetɔ́ lɛ wlíbo nú mì cí nǔ ɖɔ hɛ̌nnumɔ yetɔn e ko bú bo lɛ́ lɛkɔ wá é ɖé wɛ nú mì ɖɔhun. Ye wà nǔ Klisanwun nǔgbo lɛ ɖɔhun. É cí nú mì ɖɔ xwé wɛ un lɛkɔ wá, bo ɖò gǎn’páa ce kpo gǎn’máa ce kpo lɔ mɛ ɖɔhun, fí éyɛ tlɛ lɛ́ nyɔ́ hú mɔ̌.

Tlolo jɛn nǔ e kplɔ́n wɛ un ɖè ɖò Biblu mɛ lɛ é jɛ gbɛzán ce huzu jí. Un kpa ɖa ce, bo jó aga dó, lobo lɛ́ ɖè ta sín gěe kpo ahan kpo mɛ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10; 11:14) Un jló na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ. Enɛ wu ɔ, hwenu e un kplɔ́n ɖɔ é gbɛ́ wǎn nú nǔ e wà wɛ un ɖè é ɔ, un ba hwɛjijɔ nú nǔ gblégblé e un nɔ wà é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, hwɛhwɛ wɛ é nɔ vɛ́ nú mì ɖò ayi gɔngɔn ce mɛ. Un nɔ ɖɔ nú nyiɖée ɖɔ, ‘Un sɔ́ sixu wà nǔ gbɔn mɔ̌ gbeɖé ǎ.’ Bɔ un tlɛ nɔ xò sù cobo nɔ ɖyɔ nǔ e lin wɛ un ɖè é kpo nǔwalɔ ce lɛ kpo ǎ. Wǎgbɔ tɔn ɔ, un jɛ lè e è nɔ mɔ ɖò nǔwiwa sɔgbe xá nǔ e Jehovah ba é mɛ é ɖu jí. Ðò 29 juillet 1989, sun ayizɛ́n ɖò Biblu kplɔnkplɔn ce nukɔntɔn ɔ gudo ɔ, un bló baptɛm, bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Biblu d’alɔ mì bɔ un huzu gbɛzán ce. Ð’ayǐ ɔ, nú mɛ lɛ ba xó mì ɔ, hwɛhwɛ wɛ un nɔ xò daka ye wǔ. Amɔ̌ dìn ɔ, un nɔ dó gǎn bo na “nɔ fífá mɛ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ.” (Hlɔmanu lɛ 12:18) Hlɔnhlɔn nyiɖesu tɔn wɛ kpé nǔ enɛ lɛ ɖě wu ǎ, Xó Jehovah tɔn kpo gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo wɛ nyí tɔn.—Galatinu lɛ 5:22, 23; Eblée lɛ 4:12.

Un sɔ́ nyí kannumɔ nú gěe, dakaxixo kpo nǔbliblíwiwa kpo ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, un nɔ dó gǎn dìn bá nyɔ́ Jehovah Mawu nukúnmɛ, bo na ɛ nǔ e wu un kpé lɛ é bǐ. Alɔ didó mɛ ɖevo lɛ bonu ye na tuùn i lɔ ɖ’emɛ. Xwè klewun ɖé ɖò baptɛm ce gudo ɔ, un sɛ̀ tɛn yì akpáxwé gbɛ̀ ɔ tɔn ɖevo, bá d’alɔ nú è na jla wɛnɖagbe ɔ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é. Xwè lɛ gblamɛ ɔ, é víví nú mì ɖɔ un kplɔ́n nǔ mɛ gegě, bo lɛ́ mɔ lee Biblu bló bɔ ye vɔ́ gbɛzán ye lɔ tɔn blóɖó gbɔn é. Nǔ e lɛ́ hun xomɛ nú mì tawun é wɛ nyí ɖɔ nɔ ce huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn; huzuhuzu e un bló ɖò nǔwalɔ ce lɛ mɛ bɔ é mɔ é ɖò nǔ e sísɛ́ ɛ lɛ é mɛ.

Ðò 1999 ɖò Salvador ɔ, un yí kúnnuɖewema wemaxɔmɛ e è ylɔ́ dìn ɖɔ Wemaxɔmɛ Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn lɛ É tɔn. Wemaxɔmɛ enɛ kplɔ́n azɔ̌ mì, bo lɛ́ na mì nǔ e sín hudo un ɖó bá kpé nukún dó nǔ wu ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ, nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ kpo lɛngbɔ̌nyitɔ́zɔ́ ɔ kpo mɛ ɖò agun ɔ mɛ é. Nukɔnmɛ ɖò xwè enɛ mɛ ɔ, un da asivɛ́ ce Eugenia. Mǐ mɛ we lɛ ɖò wɛnɖagbejlatɔ́ hwebǐnu tɔn sín azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ wɛ ɖò Guatemala.

Dìn ɔ, un sɔ́ flú ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, awǎjijɛ e un ɖó ɖ’emɛ é zɛ. Nǔgbododó Biblu tɔn lɛ zinzan tún kan nú mì sín nǔbliblíwiwa kpo dakaxixo kpo sí, bo zɔ́n bɔ un ɖó gbɛzán e mɛ wanyiyi adodwé ɔ kpo fífá jɔ fífá kpo gɔ́ é.

^ akpá. 9 Wema nǔkplɔnkplɔn tɔn Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ zán dìn hugǎn.