Skip to content

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

“Un Nylahun Tawun Ð’ayǐ”

“Un Nylahun Tawun Ð’ayǐ”
  • Hwenu E È Jì Mì É: 1975

  • Tò Ce: Mexique

  • Tan Ce: Dakaxotɔ́; Gantɔ́

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

È jì mì ɖò San Juan Chancalaito, toxo kpɛví ɖé wɛ, bo ɖò tokpɔn Chiapas tɔn mɛ ɖò Mexique. Chol lɛ mɛ wɛ xwédo ce ɖè, Maya lɛ sín akɔ ɖé wɛ. Vǐ 12 wɛ mɛjitɔ́ ce lɛ jì, bɔ nyɛ nyí atɔ́ɔ́ngɔ́ ɔ. Hwenu e un ɖò vǔ é ɔ, nyi kpo nɔví ce lɛ kpo nɔ kplɔ́n Biblu xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ. É blawǔ ɖɔ hwenu e un ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, un xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn ǎ.

Hwenu e un ɖó xwè 13 é ɔ, un jɛ azɔ nu jí, bo nɔ j’ajo dó mɛ lɛ. Xwè enɛ wɛ ɖò ta ce bɔ un gosin xwégbe, bo nɔ ɖò yiyi kpé wɛ. Ee un ɖó xwè 16 é ɔ, un jɛ azɔ̌ wà jí ɖò azɔ gblegblé e nɔ nyí marijuana é sín gle ɖé mɛ. Un nɔ finɛ nú xwè ɖokpo mɔ̌, bɔ zǎnmɛ gbè ɖokpo ɔ, mǐ bɛ́ marijuana gɔ́ batóo ɖé wá xweyigbe, bɔ gbɛ̌ta e nɔ wà gěezɔ́ é ɖevo hɛn ahwanlyannú ɖaxó ɖaxó lɛ bo tɔ́n ahwan mǐ. Un jɛ tɔ̀ ɔ mɛ, bo jɛ tɔ̀ lin jí kaka bo wá yí tɔ́n ɖò nukɔn aga, bo mɔ tɛn dó xógló túkpɛ́n lɛ. Enɛ gudo ɔ, un hɔn yì États-Unis.

Un gbɛkan dó azɔ sisa nu ɖò dɔ̌n, b’ɛ lɛ́ dɔn tagba gegě wá nú mì. Hwenu e un ɖó xwè 19 é ɔ, è wlí mì dó gankpá mɛ ɖó ajo kpo mɛhuhu kpo xó wu. Ðò gankpá ɔ mɛ ɔ, un xò kpóɖó nú jaguda gbɛ́ta ɖé bo lɛ́ dó nǔ baɖabaɖa ɖevo lɛ sin. Wǎgbɔ tɔn ɔ, gǎn lɛ sɛ́ mì dó gankpá e mɛ è nɔ cɔ́ mɛ ɖè tawun hugǎn é ɖé mɛ ɖò Lewisburg ɖò Pennsylvanie.

Ðò gankpá Lewisburg tɔn mɛ ɔ, un lɛ́ wá gbɛ́gba bǐ d’eji. Ðó jaguda gbɛ́ta sín wuntun lɛ kpó ɖò wǔtu ce wutu ɔ, un yawǔ byɔ jaguda gbɛ́ta ɖokpo ɔ mɛ ɖò gankpá enɛ mɛ. Un lɛ́ syɛn ɖò adakaxixo mɛ bǐ, bo nɔ ɖò hun xò wɛ kpowun. Hweɖenu ɔ, mǐ mɛ jaguda lɛ jɛ hun xò jí ɖò mǐɖée tɛntin ɖò gblogbo jí gankpá ɔ mɛ tɔn. Mǐ xò hun b’ɛ vɛ́ jlɛ́, bɔ mǐ zán kpò e è nɔ dó xò baseball na lɛ é kpo gan mlimlí kpinkpɛn e è nɔ nyi dó ba lanmɛ kpɔ́n na lɛ é kpo. Bo na dó ɖó hunxixo ɔ te ɔ, gantɔ́cɔ́tɔ́ lɛ zán jɔglɔ̌ndógo lɛ dó gbà mǐ dó. Enɛ gudo ɔ, gǎn e ɖò nukún kpé dó gankpá ɔ wu wɛ lɛ é sɔ́ mì ɖó fí bǔnɔ e ɖò gankpá ɔ mɛ nú gantɔ́ nǔdósintɔ́ lɛ é. Un nylahun tawun, bo nɔ lɛ́ ɖɔ xó kpo mɛmasí kpo. Mɛxixo nɔ ɖɔ nǔɖe nú mì ǎ. É tlɛ nɔ víví nú mì wɛ lɔ. Un nɔ wà nǔɖe bonu é nɔ wá vɛ́ nú mì kpɔ́n ǎ.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Ðò fí bǔnɔ enɛ ɔ, è nɔ glɔ́n mì dó kpá e mɛ un ɖè é ɖibla nyí kéze ɔ bǐ, enɛ wu ɔ, un jɛ Biblu xà jí. Nukɔnmɛ ɔ, gantɔ́cɔ́tɔ́ ɖé na mì wema Hiẹ Sọgan Nọgbẹ̀ Kakadoi to Paladisi mẹ to Aigba Ji * ɖokpo. Ee un ɖò wema Biblu kplɔnkplɔn tɔn enɛ xà wɛ é ɔ, un flín nǔ e un ko kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó Biblu jí hwenu e un kpò ɖò vǔ é gegě. Enɛ gudo ɔ, un lin tamɛ dó lee adakaxixo zɔ́n bɔ gbɛ̀ ce fun gbɔn é jí. Un lɛ́ lin tamɛ dó mɛ ce lɛ jí. Ðó nɔví ce nyɔnu we ko huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wutu ɔ, un lin ɖɔ, ‘Ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.’ Un wá kanbyɔ nyiɖée ɖɔ, ‘Bɔ nyɛ ka lo?’ Enɛ gudo wɛ un kánɖeji syɛnsyɛn bo na huzu.

É ɖò mɔ̌ có, un mɔ ɖɔ un ɖó hudo alɔdó tɔn, bo na mɔ tɛn dó huzu. Enɛ wu ɔ, ɖò bǐbɛ̌mɛ ɔ, un xoɖɛ sɛ́dó Jehovah Mawu bo savo n’i ɖɔ é ni d’alɔ mì. Enɛ gudo ɔ, un wlan wema sɛ́dó alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn e ɖò États-Unis é, bo byɔ ɖɔ è ni wá kplɔ́n Biblu xá mì. Alaxɔ ɔ bló tuto bɔ agun e ɖò xá ɔ mɛ é ɖé na wá ba mì kpɔ́n. Hwe ɔ nu ɔ, è na gbè mì nú mɛ e ma nyí hagbɛ̌ xwédo ce tɔn ǎ lɛ é ni wá ba mì kpɔ́n ǎ, enɛ wu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ e ɖò agun ɔ mɛ é ɖé jɛ wema wlan sɛ́dó mì dó dó wusyɛn lanmɛ nú mì jí, bo nɔ lɛ́ sɛ́ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó mì, enɛ zɔ́n bɔ jlǒ e un ɖó bo na huzu é lɛ́ syɛn d’eji.

Hwenu e un wá gbeta ɔ kɔn bo na gosin jaguda gbɛ́ta e mɛ un ko nɔ nú xwè mɔkpan é mɛ é ɔ, un ɖè afɔ taji ɖé lɛ. Jaguda lɛ sín gǎn ɔ lɔ ɖò fí bǔnɔ e ɖò gankpá ɔ mɛ nú gantɔ́ nǔdósintɔ́ lɛ é, enɛ wu ɔ, un yì mɔ ɛ ɖò gbɔjɛhwenu ɖokpo, bo ɖɔ n’i ɖɔ un jló na huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. É kpaca mì bɔ é ɖɔ nú mì ɖɔ: “Enyi xó jɔ xó ɖɔ wɛ a ɖè hǔn, un yí gbè. Un sixu d’avaja hwi kpo Mawu kpo tɛntin ǎ. Amɔ̌, enyi a jló na gosin gbɛ̌ta ɔ mɛ kpowun wɛ hǔn, a tuùn nǔ ɖò te kpɔ́n we lɛ é.”

Xwè we e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, gǎn e nɔ kpé nukún dó gankpá ɔ wu lɛ é ɖ’ayi lee un huzu gbɔn é wu. Wǎgbɔ tɔn ɔ, ye jɛ xomɛ nyɔ́ dó wǔtu ce jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi gantɔ́cɔ́tɔ́ lɛ kplá mì sín kpá ce mɛ nú na yì lɛwǔ ɔ, ye sɔ́ nɔ dó kpɛ́wunkpɛ́ alɔ nú mì ɖě ǎ. Gantɔ́cɔ́tɔ́ lɛ ɖokpo tlɛ sɛkpɔ mì, bo dó wusyɛn lanmɛ nú mì ɖɔ nyi ni kpó ɖò huzuhuzu lɛ bló wɛ lee un ko ɖ’ewu gbɔn é. Nǔgbo ɔ, gǎn e nɔ kpé nukún dó gankpá ɔ wu lɛ é sɛ́ mì dó kpá e mɛ è ma nɔ cɔ́ mɛ ɖè sɔmɔ̌ ǎ, b’ɛ bɔ dó gankpá ɖaxó ɔ wu é ɖé mɛ, bonu má bló xwè ce gudogudo tɔn ɔ ɖò finɛ. Ðò 2004 ɔ, ee un nɔ gankpá mɛ nú wǒ gudo é ɔ, è ɖè mì sɔ́ nyite, bo sɔ́ mì dó ganjahún ɖé mɛ yì Mexique.

Ee un wá Mexique gudo tlolo é ɔ, un ba Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖé mɔ. Un dó gantɔ́ lɛ sín awu ce yì kplé azɔn nukɔntɔn ɔ; awu ɖokpo géé e kpɔ́n te bo ɖò así ce é nɛ. Nǔsisɔ ce mlɛ́ ǎ có, Kúnnuɖetɔ́ lɛ dó doo nú mì kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo. Lee ye nyɔ́ xomɛ dó wǔtu ce gbɔn é zɔ́n bɔ un mɔ ɖɔ Klisanwun nǔgbo lɛ tɛntin wɛ un ɖè. (Jaan 13:35) Ðò kplé enɛ jí ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ bló tuto, nú è na nɔ kplɔ́n Biblu xá mì. Un bló baptɛm, bo nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ ɖò xwè ɖokpo gudo, ɖò 3 septembre 2005.

Ðò janvier 2007 ɔ, un bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn, bo nɔ zán ganxixo 70 sunmɛ sunmɛ dó kplɔ́n Biblu mɛ ɖevo lɛ. Ðò 2011 ɔ, un yí Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Tɔn nú Nɔví Sunnu Tlɛnnɔ Lɛ sín kúnnuɖewema (égbé ɔ, è nɔ ylɔ́ ɖɔ Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ). Wemaxɔmɛ enɛ d’alɔ mì bɔ un nɔ kpéwú bo nɔ wà azɔ̌ e un nɔ ɖó ɖò agun ɔ mɛ lɛ é.

Un nɔ kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ dìn bonu ye na nyí mɛ fífá

Ðò 2013 ɔ, un wlí alɔ xá wanyinamɔ ce Pilar. É ɖɔ ɖɔ é vɛwǔ bɔ emi na ɖi nǔ nú nǔ e un ɖɔ n’i dó gbɛzán ce ɖ’ayǐ tɔn wu lɛ é, bɔ mǐ dó ko nǔ na. Un sɔ́ lɛkɔ yì jijɔ ce xóxó lɛ kɔn kpɔ́n ǎ. Nyi kpo asì ce kpo mɔ ɖɔ gbɛtɔ́ alɔkpa e un nyí dìn é dó zǒgbe jí ɖɔ Biblu ɖó hlɔnhlɔn bo nɔ huzu gbɛzán mɛtɔn.—Hlɔmanu lɛ 12:2.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Un mɔ ɖɔ xó e Jezu ɖɔ ɖò Luki 19:10 mɛ é sɔgbe xá mì. É ɖɔ ɖò finɛ ɖɔ: “Mawu sɛ́ [mì] dó, bonu ma wá ba mɛ e bú lɛ, bo hwlɛn ye gán.” Un sɔ́ lin gbeɖé ɖɔ gbɛ̀ bú nu dó mì ǎ. Un ka sɔ́ nɔ lɛ́ xò daka mɛ lɛ wu ɖě ǎ. Kpo alɔdó Biblu tɔn kpo ɔ, un ɖò gbɛzán e ɖó nu hú bǐ é ɖé sín vivǐ ɖu wɛ, bo nɔ lɛ́ wà nǔ ɖò fífá mɛ xá mɛ ɖevo lɛ, bɔ taji bǐ ɔ wɛ nyí ɖɔ, un ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Gbɛɖotɔ́ ce Jehovah.

[NǓ E È ÐƆ ÐÒ DÒ É]

^ akpá. 5 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖè wema enɛ tɔ́n, amɔ̌, è sɔ́ nɔ zín ɖě ǎ. Dìn ɔ, wema Biblu kplɔnkplɔn tɔn taji e ye nɔ zán é wɛ nyí Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?