Skip to content

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Jló Na Liza Xá Nǔagɔwiwa

Un Jló Na Liza Xá Nǔagɔwiwa

Rafika byɔ gbɛ̌ta gǔfínfɔ́n tɔn ɖé mɛ, bá mɔ tɛn dó liza xá nǔagɔwiwa. Amɔ̌, é mɔ akpá e Biblu dó ɖɔ fífá kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo na tíìn ɖò Axɔ́suɖuto Mawu tɔn glɔ́ é.