Skip to content

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Gbɛ̀ Ce Ðò Gblegblé Wɛ, Bɔ Un ka Tuùn Lee Na Wà Nǔ Gbɔn É Ǎ

Gbɛ̀ Ce Ðò Gblegblé Wɛ, Bɔ Un ka Tuùn Lee Na Wà Nǔ Gbɔn É Ǎ
  • È JÌ Mì Ðò: 1971

  • Tò Ce: Tonga

  • Tan Ce: Gěe zinzan nyi dò, gankpá mɛ

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

Tonga-nu wɛ nyí xwédo ce, tò ɖé wɛ bo ɖò tofɔligbé-gbadahweji Océan Pacifique tɔn, bɔ tɔtɛntinto 170 mɔ̌ ɖ’emɛ. Gbɛzán e bɔkun é ɖé wɛ mǐ zán ɖò Tonga, kuláan ɖè ǎ, mǐ ka ɖó mɔ̌to ǎ. Amɔ̌, pɔ́npisin ɖò xwé mǐtɔn gbè bɔ mǐ lɛ́ ɖó kokló kpɛɖé. Ðò gbɔjɛ ɖaxó lɛ hwenu ɔ, nyi kpo nɔví ce we lɛ kpo nɔ d’alɔ tɔ́ mǐtɔn b’ɛ nɔ kpé nukún dó gle mǐtɔn e mɛ mǐ tun kwékwé, teví, glɛn kpo fɛnnyɛ́ kpo ɖó é wu. Tɔ́ ce nɔ sà nǔ enɛ lɛ dó kpé nukún dó xwédo ɔ wu, bo nɔ lɛ́ xò jokó klewun klewun ɖevo lɛ gɔ́ na. Tɔtɛntinto ɔ mɛ nu lɛ ɖɔhun ɔ, xwédo mǐtɔn nɔ ɖó sísí ɖaxó nú Biblu, bɔ mǐ nɔ lɛ́ yì amǐsa hwɛhwɛ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ mɔ ɖɔ ali ɖokpo e nu mǐ sixu ɖó gbɛzán ɖagbe ɖè é wɛ nyí ɖɔ mǐ na sɛ̀ tɛn yì tò e mɛ akwɛ ɖè é ɖé mɛ.

Hwenu e un ɖó xwè 16 é ɔ, nylɔ ce bló tuto bɔ xwédo mǐtɔn sɛ̀ tɛn yì Californie ɖò États-Unis. Huzuhuzu sɔgbe xá aca finɛ tɔn vɛwǔ nú mǐ tawun! Ninɔmɛ mǐtɔn kpɔ́n te ɖò akwɛzinzan linu có, xá wamamɔnɔ lɛ tɔn ɖé mɛ wɛ mǐ nɔ, bɔ dakaxixo kpo gěe nunu kpo nɔ ɖò jijɛji wɛ. Hwɛhwɛ wɛ mǐ nɔ sè bɔ tú nɔ ɖɔ nǔ ɖò zǎnmɛ, bɔ ɖibla nyí mɛ e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é bǐ nɔ ɖò xɛsi jí, ɖó ajotɔ́ axansunxó lɛ wu. Mɛ gegě nɔ hɛn tú bo na dó nya xɛ ɖò yeɖée jí, alǒ ɖeɖɛ tagba lɛ. Túkpɛ́n ɖokpo tlɛ ɖò akɔ́ngónu ce kaka jɛ égbé ɖó tagba mɔhun ɖé wu.

Ðò wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn ɔ, un nɔ ba na zán gbɛ̀ lee gbɛ̌ ce lɛ nɔ zán gbɔn é ɖɔhun. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un jɛ ayiɖeɖayǐ e tɛnmɛ è nɔ wà nǔbliblí ɖè lɛ é yì jí, nɔ nu ahan mú, xò daka mɛ wu bo nɔ nu gěe. Nukɔnmɛ ɔ, un wá huzu kannumɔ nú gěe. Un jɛ ajo ja dó xɔ gěe na jí. Hagbɛ̌ xwédo ce tɔn lɛ bǐ wɛ nyí sinsɛnnɔ tewungbeju có, ye d’alɔ mì nú ma ɖí xwi xá kɔ e hagbɛ̌ lɛ nɔ gbidí nú mì bonu ma wà nǔ nyanya é kpɔ́n ǎ. Azɔn mɔkpan wɛ è wlí mì ɖó dakaxixo wu. Gbɛ̀ ce ɖò gblegblé wɛ, bɔ un ka tuùn lee na wà nǔ gbɔn é ǎ! Wǎgbɔ tɔn ɔ, è sɔ́ mì dó ganxó.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Gbè ɖokpo ɖò 1997 ɔ, un ɖò ganxó bɔ gantɔ́ ɖevo ɖ’ayi wu ɖɔ Biblu ɖò alɔ mɛ nú mì. Natáaxwe sín azǎn wɛ, bɔ Tonga-nu gegě nɔ mɔ ɖɔ hwenu mímɛ́ ɖé wɛ. É kanbyɔ mì ɖɔ nyi ka tuùn nǔ e Biblu ɖɔ dó jijizán Jezu tɔn wu tawun é à jí, amɔ̌, un mɔ dò na kaka ɖé ǎ. É xlɛ́ mì tan Biblu tɔn e ɖɔ xó dó jiji Jezu tɔn wu é, bɔ un mɔ ɖɔ nǔ ɖěɖee mɛ lɛ nɔ wà dó ɖu Natáaxwe é gegě kún ɖò Biblu mɛ ó. (Matie 2:1-12; Luki 2:5-14) É kpaca mì tawun, bɔ un kan nǔ ɖevo e Biblu lɛ́ ɖɔ é byɔ nyiɖée. Nya ɔ nɔ yì kplé e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ bló ɖò gankpá ɔ mɛ é, bɔ un wá gbeta ɔ kɔn bo xwedó è. Wema Biblu tɔn e nɔ nyí Nǔɖexlɛ́mɛ é kplɔ́n wɛ ye ɖè hwenɛnu. Un mɔ nǔ jɛ nǔ e ye ɖɔ lɛ é mɛ kaka ɖé ǎ có, un ka mɔ ɖɔ nǔ e ye kplɔ́n mɛ lɛ é bǐ wɛ gosin Biblu mɛ.

Ee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ kanbyɔ mì ɖɔ na kplɔ́n Biblu à jí é ɔ, un yí gbè kpo awǎjijɛ kpo. Azɔn nukɔntɔn ɔ, un kplɔ́n nǔ dó akpá e è dó ɖò Biblu mɛ, bo ɖɔ Palaɖisi ɖé na tíìn ɖò ayikúngban jí ɖò sɔgudo é wu. (Ezayíi 35:5-8) Un mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ bo na dó nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, un ɖó na bló huzuhuzu taji lɛ ɖò gbɛzán ce mɛ. Un wá mɔ ɖɔ Jehovah Mawu kún na lɔn bɔ un na nɔ Palaɖisi e sín akpá é dó é mɛ kpo walɔ blíblí ce lɛ kpo ó. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10) Enɛ wu ɔ, un kánɖeji bo na ɖu ɖò xomɛ e un nɔ sin é jí, jó azɔ nunu dó lobo sɔ́ na nu ahan mú alǒ nu gěe ɖě ǎ.

Cobonu na fó xwè nabi e un na sɛn gan na é ɖò 1999 ɔ, acɛkpatɔ́ lɛ ɖè mì sín finɛ bo sɛ́ mì dó gankpá ɖevo mɛ. Nú xwè ɖokpo jɛji ɔ, un sɔ́ xò gò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖě ǎ. Amɔ̌, un kánɖeji bá kpó ɖò huzuhuzu lɛ bló wɛ. Ðò 2000 ɔ, acɛkpikpa ɔ gbɛ́ ɖɔ nyi kún sɔ́ na nɔ États-Unis ó, bo sɛ́ mì dó Tonga.

Ee un lɛkɔ yì Tonga é ɔ, un yawǔ ba Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ, bo lɛ́ bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn. Un yí wǎn nú nǔ e kplɔ́n wɛ un ɖè é, bɔ hwenu e un mɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ e ɖò tɔtɛntinto ɔ mɛ lɛ é nɔ sɔ́ nǔkplɔnmɛ yetɔn lɛ bǐ jinjɔn Biblu jí lee Kúnnuɖetɔ́ e ɖò États-Unis lɛ é nɔ bló gbɔn é ɔ, é jiwǔ nú mì.

Ðó tɔ́ ce ɖò tɛn nukúnɖeji ɖé mɛ ɖò amǐsa tɔn mɛ wutu ɔ, mɛ gegě tuùn i. Enɛ wu ɔ, ɖò bǐbɛ̌mɛ ɔ, gbɛ̌ e dó xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ un ɖè é kpaca xwédo ce, bo lɛ́ sin xomɛ nú ye. É ɖò mɔ̌ có, ɖò nukɔnmɛ ɔ, lee nǔgbododó Biblu tɔn lɛ d’alɔ mì bɔ un jó walɔ ce nyanya lɛ dó, bo jɛ gbɛ̀ ɖagbe zán jí gbɔn é nyɔ́ mɛjitɔ́ ce lɛ nukúnmɛ.

Tonga-nu gegě ɖɔhun ɔ, un nɔ zán ganxixo gegě dó nu ahan e è nɔ ylɔ́ ɖɔ kava é ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ

Huzuhuzu e vɛwǔ nú mì hugǎn lɛ é ɖokpo wɛ nyí ahan e mɛ lɛ nɔ yawǔ nu mú ɖò aca mǐtɔn mɛ é ɖé jijodó. Sunnu Tonga-nu gegě nɔ zán ganxixo gegě dó nu ahan e è nɔ ylɔ́ ɖɔ kava é ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ. Takín sín ɖɔ wɛ è nɔ zán dó ɖa ahan enɛ, bɔ enyi è nu ɔ, é nɔ túntún lanmɛ nú mɛ bǐ. Ee un lɛkɔ yì tò ce mɛ é ɔ, un xò kpóɖó nú gbɛ̌ta mɛ e nɔ nu kava lɛ é tɔn. Ðibla nyí zǎn lɛ bǐ mɛ wɛ un nɔ nu kaka bo sɔ́ nɔ tuùn nyiɖée ǎ. Nǔ e ka zɔ́n mɔ̌ é ɖokpo wɛ nyí gbɛ̌ e dó xá mɛ e ma nɔ ɖó sísí nú nǔgbododó Biblu tɔn lɛ ǎ é wɛ un ɖè é. Ðò nukɔnmɛ ɔ, è d’alɔ mì bɔ un mɔ ɖɔ nǔ e wà wɛ un ɖè lɛ é nɔ sin xomɛ nú Mawu. Un bló huzuhuzu lɛ, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, un sixu mɔ nyɔna Mawu tɔn b’ɛ na lɛ́ hun xomɛ dó wǔ ce.

Un jɛ kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn lɛ bǐ yì jí. Gbɛ̌didó xá mɛ e nɔ dó gǎn bá nyɔ́ Mawu nukúnmɛ lɛ é d’alɔ mì bɔ un ɖu ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ jí. Ðò 2002 ɔ, un bló baptɛm, bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Un ɖu suúlu Mawu tɔn sín lè lee Biblu ɖɔ gbɔn é: “Aklunɔ . . . nɔ ɖó suúlu dó mi wu; ɖó é jló ɖɔ mɛɖebǔ ni dɔn ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, é jló ɖɔ mɛ bǐ ni mɔ ali, bo lɛkɔ sín nǔnyanyawiwa gudo.” (2 Piyɛ́ɛ 3:9) Nǔgbo ɔ, é hɛn ɔ, é na ko ɖó nǔ gbɛ̀ nyanya elɔ nu sín tɛgbɛ cobo ka tin sín hwenɛnu, bonu gbɛtɔ́ nyiɖɔhun lɛ na mɔ tɛn dó zun xɔ́ntɔn xá ɛ. É nɔ víví nú mì ɖɔ é sixu zán mì dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na wà nǔ ɖokpo ɔ.

Kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, un sɔ́ ɖò gbɛ̀ ce hɛn gblé wɛ ǎ. Un sɔ́ nɔ j’ajo dó mɛ ɖevo lɛ bá dó xɔ nǔ e na kplá mì yì jó nú kú é ɖě ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, un nɔ d’alɔ nɔzo ce lɛ bonu ye lɔ na huzu xɔ́ntɔn Jehovah tɔn. Gbɛ̌ dó xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ un ɖè bo mɔ asivɛ́ ce Tea. Mǐ kpo vǐ sunnu mǐtɔn kpo ɖò kpɔ́ bo nyí xwédo awǎjijɛnɔ ɖé. Mǐ nɔ nɔ kpɔ́ dó kplɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó nukúnɖiɖó sɔgudo tɔn wu é mɛ ɖevo lɛ, é wɛ nyí gbɛ̀ ninɔ kaka sɔyi ɖò fífá mɛ, ɖò palaɖisi mɛ.