Skip to content

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

“Ali lɛ Huzu Xwé Ce”

“Ali lɛ Huzu Xwé Ce”
  • È Jì Mì Ðò: 1955

  • Tò Ce: Espagne

  • Tan Ce: Gěe kpo Ahan Nu Dingan kpo, Dakaxixo

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

É nɔ lín tawun cobɔ nǔ nyanya e mɛɖé lɛ wà lɛ é nɔ wá kplɔ́n nǔ ye. É jɛ dó nyɛɖesunɔ wu. È jì mì ɖò Barcelone, toxo ɖaxó wegɔ́ Espagne tɔn, bɔ un lɛ́ sù ɖò finɛ. Xwédo cé nɔ nɔ xá e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Somorrostro é mɛ, xá ɖé mɛ wɛ bo d’agba tawun bo ɖò toxo ɔ sín xutó. Alǎnnúwiwa kpo gěe zinzan kpo wɛ è tuùn Somorrostro na.

Mɛjitɔ́ ce lɛ ɖó vǐ tɛnnɛ, bɔ nyɛ wɛ nyí nukɔntɔn ɔ. Ðó mǐ jɛ hɛ̌n wutu ɔ, tɔ́ ce nɔ sɛ́ mì dó azɔ̌ wà gbé nú má nɔ cyan balɔ́ɔn nú gbɛ̌ta xá ɔ mɛ tɔn e nɔ xò tennis é ɖé. Un ɖó xwè wǒ hwenɛnu bo nɔ w’azɔ̌ nú ganxixo wǒ gbè ɖokpo. É sín enɛ wu bɔ un sixu yì wemaxɔmɛ mɛ e ɖó xwè ce lɛ é gegě ɖɔhun ǎ. Ee un ɖó xwè 14 é ɔ, un jɛ azɔ̌ wà jí ɖò azɔ̌xwé e nɔ wà ganzɔ́ é ɖé.

Ðò 1975, un byɔ Ahwankpá Espagne Tɔn Togudo tɔn mɛ ɖò Totaligbé Aflika tɔn, bo dó awu e è nɔ dó tuùn ye na é

Ðò 1975 ɔ, è ylɔ́ mì ɖɔ nyi ni wá kplɔ́n ahwanzɔ́; dandan sín nǔɖe wɛ ɖò Espagne. Un nɔ jló na wà nǔ e na byɔ ta syɛnsyɛn e ɖò gbɛzán ce mɛ, enɛ wu ɔ, un sɔ́ nyiɖée jó bo na byɔ Ahwankpá Espagne Tɔn Togudo tɔn ɔ mɛ ɖò Melilla, toxo Espagne-nu lɛ tɔn ɖé wɛ ɖò Totaligbé Aflika tɔn. Táan enɛ mɛ wɛ un nylɔ́ nyiɖée dó gbɛ̀ baɖabaɖa gěe kpo ahan kpo nunu vɛ́jɛ́vɛ́jɛ́ tɔn mɛ.

Ee un gosin Ahwankpá ɔ mɛ é ɔ, un lɛkɔ yì Barcelone bo ɖó gbɛ̌ta jaguda lɛ tɔn ɖé ayǐ. Mǐ nɔ fin nǔ ɖebǔ e wu alɔ mǐtɔn sixu jɛ é. Enɛ gudo ɔ, mǐ nɔ sà nǔ e mǐ fin lɛ é bá mɔ akwɛ dó nu gěe na. Un jɛ azɔ gblegblé e nɔ nyí LSD kpo amphétamine kpo lɛ é nu jí, bo wá kpò nú nǔbliblíwiwa, ahan, kpo akɔnyinyi kpo. Gbɛ̀ gblegblé enɛ e zán wɛ un ɖè é zɔ́n bɔ un jɛ adaka xò jí dɛ̌dɛ̌ dɛ̌dɛ̌. Hwebǐnu wɛ un nɔ hɛn hwǐ, asyɔví, alǒ gyankpa dó nyiɖée jí, bɔ enyi é byɔ ɖɔ má zán ɖě jɛn wɛ ɔ, un nɔ kan tamɛ kpɔ́n cobo nɔ zán ǎ.

Hweɖenu ɔ, nyi kpo jagudagbɛ́ta ce kpo fin mɔ̌to ɖé, bɔ kponɔ lɛ jɛ mǐ nya jí. É cí lee è nɔ mɔ gbɔn ɖò fímu lɛ mɛ é ɖɔhun. Mǐ kun mɔ̌to e mǐ fin é nú kilomɛtlu 30 mɔ̌, bɔ kponɔ lɛ gbɔ bo jɛ tú da dó mǐ jí. Wǎgbɔ tɔn ɔ, mɔ̌tokuntɔ́ mǐtɔn kun mɔ̌to ɔ yì gbà, bɔ mǐ mɛ bǐ hɔn. Ee tɔ́ ce sè mɔ̌ é ɔ, é nya mì sín xwégbe.

Xwè atɔ́ɔ́n e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, ali lɛ huzu xwé ce. Un nɔ dɔ́ hɔntogbo lɛ jí, mɔ̌to ɖaxó lɛ mɛ, zinkpo e ɖò gǎa lɛ é jí kpo kúxwé lɛ kpo. Un tlɛ nɔ sóxomɛ nú táan ɖé. Gbɛ̀ ce sɔ́ ɖó nu ɖé ǎ, bɔ un tlɛ sɔ́ tuùn nú gbɛ̀ wɛ un kpò ɖè, alǒ kú wɛ un kú ǎ. Un flín ɖɔ gěe ɖò jǐ ce gbè ɖokpo kaka bɔ un d’akpa alɔgokɔ ce lɛ kpo awa ce lɛ kpo wu. Akpado enɛ lɛ kpó ɖò wǔ ce kaka jɛ égbé.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Hwenu e un ɖó xwè 28 é ɔ, nɔ ce wá kpɔ́n mì, bo ɖɔ nyi ni lɛkɔ wá xwégbe. Un yí gbè n’i, bo d’akpa n’i ɖɔ un na ɖyɔ gbɛzán ce, amɔ̌, é byɔ táan kpɛɖé ɖò así ce cobɔ un ɖè akpá enɛ.

Hwelɛkɔ ɖokpo ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn we xúxú hɔn mǐtɔn. Ee un ɖò tó ɖó ye wɛ é ɔ, tɔ́ ce súxó sín xɔ ɔ mɛ, bo ɖɔ ɖɔ nyi ni nya ye bo sú hɔn ɔ. Ðó è nɔ ɖɔ xó bonu un nɔ sè gbeɖé ǎ wutu ɔ, un wɔn ya n’i. Ye na mì wema kpɛví kpɛví atɔn, bɔ un yí kpo xomɛhunhun kpo. Un kan fí e ye nɔ bló kplé yetɔn lɛ ɖè é byɔ, bɔ azǎn klewun ɖé gudo ɔ, un yì xwetɔ́n ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín kɔ́xota.

Nǔ nukɔntɔn e wu un ɖ’ayi é wɛ nyí lee mɛ lɛ bǐ sɔnǔ ganji gbɔn é. Amɔ̌ nyɛ ɔ, ɖa gaga ɖò ta ce, atán ce lɛ ɖò hannyaa, bɔ nǔzinzan e ɖò kɔ ce lɛ é lɔ gbɛ́gba. É ɖò wɛn ɖɔ un kún sixu byɔ mɛ mɛ ó, enɛ wu ɔ, un cí kɔ́xota. Amɔ̌, nǔɖe kpaca mì: un mɔ jaguda gbɛ́ ce xóxó e nɔ nyí Juan é ɖò mɛ lɛ mɛ, b’ɛ dó vɛ̌si tɔn bǐ. Un wá sè ɖò nukɔnmɛ ɖɔ xwè ɖokpo ɖíe wɛ é ko huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. Mɔ e un mɔ ɛ é na mì jiɖiɖe e sín hudo un ɖó bo na byɔ Kpléxɔ ɔ mɛ bo sè xó é. Fí e un jɛ huzuhuzu lɛ bló ɖè jí é nɛ.

Un yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn ɖé, bo yawǔ ɖó ayi wu ɖɔ enyi nǔ ce na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, un ɖó na ɖyɔ jijɔ adakaxixo tɔn e un ɖó lɛ é kpo gbɛ̀ bliblí e un nɔ zán é kpo. Huzuhuzu enɛ lɛ biblo bɔkun ǎ. Un kplɔ́n ɖɔ bonu na nyɔ́ Jehovah Mawu nukúnmɛ ɔ, un ɖó na “huzu [nyiɖée] gbɔn ayi [ce] sín huzuhuzu gblamɛ.” (Hlɔmanu lɛ 12:2) Nǔblawukúnúmɛ Mawu tɔn byɔ lanmɛ nú mì tawun. Un wà nǔ gegě nyi dò có, un mɔ ɖɔ é lɛ́ hun ali nú mì nú má lɛ́ bɛ́ gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɖé zinzan. Nǔ e un kplɔ́n dó Jehovah Mawu wu lɛ é byɔ ayi ce mɛ tawun. É wá zawě nú mì ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn bo nɔ kpé nukún dó wǔ yè.—1 Piyɛ́ɛ 5:6, 7.

Enɛ sísɛ́ mì bɔ un jɛ huzuhuzu lɛ bló jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e gěe xó wá xwetɔ́n ɖò Biblu kplɔnkplɔn ce hwenu é ɔ, un ɖɔ nú nyiɖée ɖɔ, ‘Enyi Jehovah Mawu ba ɖɔ má nɔ mimɛ̌ jí ɖò ali lɛ bǐ nu ɔ, sigáa elɔ lɛ ɖó na ba fí ɖé gbɔn!’ (2 Kɔlɛntinu lɛ 7:1) Zunkɔ́ sín nǔ mɛ wɛ un ka bɛ́ ye nyi nǔgbo!

Un ɖó na lɛ́ ɖó azɔ nunu kpo sisa tɔn kpo te. Enɛ byɔ táan klewun ɖé kpo gǎndidó kpɛɖé kpo. Bo na dó kpé enɛ wu ɔ, un mɔ ɖɔ un ɖó na jó hǎdidó xá gbɛ̌ ce xóxó lɛ dó. Nǔwiwa yetɔn lɛ zɔ́n bonu na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo ǎ. Amɔ̌ ɖò nukɔnmɛ ɔ, un jɛ jiɖe ɖó dó Mawu kpo alɔdó xɔ́ntɔn ce yɔyɔ̌ ɖěɖee ɖò agun ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo wu jí hugǎn. Wanyiyi e ye nɔ ɖó nú mì é kpo nǔ ce é nɔ ɖu ayi mɛ nú ye é kpo nyí nǔɖe bɔ un ko mɔ kpɔ́n ǎ. Ee sun lɛ ɖò wiwáyi wɛ é ɔ, un wá kpéwú bo jó azɔ nunu dó, lobo “sɔ́ mɛ yɔyɔ̌” e na d’alɔ mì bɔ nǔ ce na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ é “dó.” (Efɛzinu lɛ 4:24) Ðò août 1985 ɔ, un bló baptɛm, bo nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Biblu zɔ́n bɔ un ɖó gbɛzán yɔyɔ̌ ɖé. É zɔ́n bɔ un jó gbɛ̀ gblegblé zinzan e wà nǔ dó agbaza ce kpo wi e ɖò ta ce é kpo wu é dó. Nǔgbo ɔ, gbɛ̌ ce xóxó lɛ 30 jɛji wɛ kú ɖò winnyawinnya mɛ ɖó SIDA, alǒ azɔn ɖevo e azɔ nunu nɔ dó mɛ lɛ é wutu. É sù nukún ce mɛ tawun ɖɔ nǔgbododó Biblu tɔn lɛ zinzan zɔ́n bɔ nǔ enɛ lɛ gbò mì ǎ.

Hwǐ kpo asyɔ kpo e un nɔ zán ɖ’ayǐ dó xò adaka ɖò winnyawinnya mɛ lɛ é huzu nǔ xóxó dìn. Un lin gbeɖé ɖɔ gbè ɖokpo na wá sù bɔ na zán Biblu dó d’alɔ mɛ lɛ ǎ. Égbé ɔ, nyi kpo asì ce kpo nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn, bo ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ.

Mɛjitɔ́ cɛ lɛ huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gbeɖé ǎ, amɔ̌, lè e un ɖu ɖó un kplɔ́n Biblu wutu é sù nukún yetɔn mɛ. Nǔgbo ɔ, tɔ́ ce tlɛ nɔ jɛhun dó Kúnnuɖetɔ́ lɛ jí ɖò azɔ̌gbɛ́ tɔn lɛ bǐ nukɔn. É zawě n’i ɖɔ nǔ e un ɖi nǔ na dìn lɛ é zɔ́n bɔ un bló huzuhuzu taji lɛ ɖò gbɛ̀ ce mɛ. Hwɛhwɛ wɛ nɔ ce nɔ ɖɔ nú mì ɖɔ nyi ɖó na ko kplɔ́n Biblu jɛ nukɔn. Xó jɔ xó wɛ é ka ɖɔ!

Nǔ e un mɔ kpɔ́n ɖò gbɛmɛ lɛ é kplɔ́n mì ɖɔ gěe nunu kpo gbɛ̀ gblegblé zinzan kpo bá dó ɖó awǎjijɛ ɔ, xlonɔnú wɛ. Dìn ɔ, un ɖó awǎjijɛ nǔgbo, ɖó un nɔ xwlé nǔkplɔnmɛ e ɖò xó Mawu tɔn mɛ lɛ é mɛ ɖevo lɛ: nǔkplɔnmɛ enɛ lɛ wɛ nyí gbɛ̀ nú mì bɔ un ɖò fí.