Skip to content

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Ajɔ Ðagbe Hugǎn E Un Mɔ Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É

Ajɔ Ðagbe Hugǎn E Un Mɔ Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É
  • È JÌ MÌ ÐÒ: 1967

  • TÒ CE: FINLANDE

  • TAN CE: TENNIS-XOTƆ́ NUKÚNÐEJI

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

Un sù ɖò Tampere sín ayǐ ɖěɖee nyɔ́ ɖɛkpɛ, bo lɛ́ ɖò tóó lɛ é jí ɖò Finlande. Xwédo ce nɔ yì amísa mɔ̌ ǎ, amɔ̌, mɛkplɔnkplɔn kpo jijɔ ɖagbe lɛ kpo xɔ akwɛ ɖò nukún yetɔn mɛ tawun. Allemagne wɛ nɔ ce gosin, bɔ hwenu e un kpò ɖò vǔ é ɔ, un nɔ yì nɔ gǎn’páa ce kpo gǎn’máa ce kpo gɔ́n hweɖelɛnu ɖò Gbadahweji Allemagne tɔn.

Un yí wǎn nú lɔnyiji-fɔnkan sín vǔ. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, un nɔ da lɔnyiji-fɔnkan-yihun lɛ alɔkpa lɛ bǐ, amɔ̌, hwenu e un ɖó xwè 14 mɔ̌ é ɔ, un wá gbeta ɔ kɔn, bo na nɔ xò tennis kɛɖɛ. Hwenu e un ɖó xwè 16 é ɔ, un nɔ bló vɔ̌gbɔnji azɔn we, alǒ atɔn gbè ɖokpo; nǔkplɔnmɛtɔ́ ɔ nɔ kplɔ́n nǔ mì azɔn we, enɛ gudo ɔ, nyiɖesu nɔ wá bló vɔ̌gbɔnji gbadanu. Akpáxwé vovo ayihun ɔ tɔn lɛ nɔ dɔn mì tawun; tennis xixo wɛ nyí ali e nu un sixu gbéjé nyiɖée kpɔ́n ɖò taglomɛ kpo agbaza lixo kpo ɖè é ɖé. Nǔgbo wɛ ɖɔ un nɔ ɖu vivǐ gbɛ̌didó xá xɔ́ntɔn ce lɛ tɔn, bɔ mǐ nɔ nu bíya klewun ɖé sín hweɖenu jɛ hweɖenu, amɔ̌, un dó nǔɖe sin kpɔ́n ɖó gěe, alǒ ahan wutu ǎ. Tennis xixo jɛn un kpò na ɖò gbɛ̀ ce mɛ.

Un byɔ ATP * sín tennis xixo gbɛ́ta mɛ hwenu e un ɖó xwè 17 é. Ee un ɖó ɖuɖeji nabi ɖé gudo é ɔ, mɛ e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é jɛ sísɔ́ mì ɖ’ajo jí. Hwenu e un ɖó xwè 22 é ɔ, nyi lɔ ɖò tennis-xotɔ́ nukúnɖeji hugǎn gbɛ̀ ɔ tɔn 50 lɛ mɛ.

Nú xwè gegě ɔ, un xò tennis ɖò agbahwlɛnhwlɛn nukúnɖeji lɛ mɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Un mɔ fí nukúnɖeji ɖé lɛ, amɔ̌, un lɛ́ ɖ’ayi tagba ɖěɖee ɖí xwi xá wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè lɛ é gegě wu; dakaxixo, gěe nunu kpo tagba xá ɔ mɛ tɔn lɛ kpo ɖ’emɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e mǐ ɖò États-Unis é ɔ, è dó sɛ́n nú mǐ ɖɔ mǐ ni ma ɖisa yì xá ɖé lɛ mɛ ɖò toxo ɖé lɛ mɛ ó, ɖó adakaxixo kpa zinkpo ɖò fí enɛ lɛ tawun wutu. Nǔ enɛ lɛ bǐ ɖ’akpɔ nú mì. Gɔ́ na ɔ, un ɖò azɔ̌ e jló mì é wà wɛ có, nú é sù gbadanu ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ nǔɖe hwedó mì.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Asixɔ́ntɔn ce Sanna jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ jí. É hwɛ́n tó ce kpɛɖé ɖɔ é ba na sɛn Mawu, amɔ̌ un ka gbɛ́ nǔ e kplɔ́n wɛ é ɖè é ǎ. Mǐ wlí alɔ ɖò 1990, bɔ é bló baptɛm bo huzu ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ ɖò xwè e bɔ d’ewu é mɛ. Un mɔ ɖɔ nyɛ kún sixu sɛn Mawu ó, amɔ̌, un ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn. Un flín ɖɔ gǎn’máa ce e ɖò Allemagne é ɖó aca bo nɔ xà Biblu tawun, bo tlɛ lɛ́ kplɔ́n mì lee è nɔ xoɖɛ gbɔn é.

É wá sù gbè ɖokpo bɔ nyi kpo Sanna kpo yì ba asú kpo asì kpo Kúnnuɖetɔ́ ɖé kpɔ́n, bɔ Kari e nyí asú ɔ é xlɛ́ mì nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e ɖɔ xó dó “azǎn gudogudo tɔn lɛ” wu é. (2 Timɔtée 3:​1-5) Mɔ e un mɔ ɖɔ fí enɛ tinmɛ nǔ e wu nǔ lɛ nyla sɔmɔ̌ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é é sɔ́ akpakpa mì tawun. Gbè enɛ gbè ɔ, mǐ ɖɔ xó dó sinsɛn wu sɔmɔ̌ ǎ. Amɔ̌, bɛ́sín hwenɛnu ɔ, nyi kpo Kari kpo jɛ xó ɖɔ dó Biblu wu jí, bɔ nǔ e kplɔ́n wɛ un ɖè lɛ é bǐ ka xwè ali. Táan e un ma ɖó ɖò gbɛzán ce mɛ mɔ̌ ǎ é kpo hwɛ e zɛ wɛ un nɔ ɖè bléblé lɛ é kpo zɔ́n bɔ mǐɖée mimɔ hwɛhwɛ nɔ vɛwǔ, amɔ̌, Kari jó gbè ǎ. É nɔ wlan nǔ sɛ́dó mì dó na xósin nú nǔkanbyɔ ɖěɖee un fɔ́n nyite ɖò nǔkplɔnkplɔn mǐtɔn hwenu lɛ é. Nǔkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ bǐ sín xósin wɛ è na lyɛ̌ngbelyɛ̌ngbe ɖò Biblu mɛ, bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un jɛ ayi ɖó xóta tɔn wu jí, é wɛ nyí ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn na bló bɔ linlin Mawu tɔn na jɛnu bǐ mlɛ́mlɛ́. Tuùn e un tuùn ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn nɔ nyí Jehovah é kpo nǔ e é wà nú mǐ lɛ é mimɔ kpo zɔ́n bɔ akpakpa lɛ́ sɔ́ mì d’eji. (Ðɛhan 83:18, nwt) Nǔ e lɛ́ dɔn mì hugǎn é wɛ nyí vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn e é sɔnǔ na é; é nyí tito e è xwè sɔ bo bló é ɖé, alǒ wema e sɛ́n tuùn é ɖé kpowun ǎ, loɔ, xlɛ̌ wanyiyi e Mawu ɖó nú mǐ é tɔn wɛ. (Jaan 3:​16) Un lɛ́ kplɔ́n ɖɔ un hɛn ɔ, un na huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn, bo na nɔ gbɛ̀ ɖò fífá mɛ kaka sɔyi ɖò palaɖisi mɛ. (Jaki 4:8) Un jɛ kinkanbyɔ nyiɖée jí ɖɔ, “Nɛ̌ un ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ é sù nukún ce mɛ gbɔn?”

Un lin tamɛ dó gbɛ̀ e un ko zán wá yì é jí tawun. Un kplɔ́n ɖò Biblu mɛ ɖɔ nǔnamɛ nɔ dó awǎjijɛ nú mɛ hugǎn, bɔ un ba na má nǔ e un ɖi nǔ na lɛ é xá mɛ ɖevo lɛ. (Mɛsɛ́dó 20:35) Ðó un nyí tennis-xotɔ́ nukúnɖeji wutu ɔ, un nɔ nɔ gbě nú azǎn 200 mɔ̌ ɖò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ, bo nɔ ɖ’alɔ ɖò agbahwlɛnhwlɛn gegě mɛ. Gbɛzán xwédo mǐtɔn tɔn bǐ jinjɔn nǔ e kplɔ́n wɛ un ɖè é, nǔ e un nɔ wà gbè bǐ gbè lɛ é kpo azɔ̌ ce kpo jí. Un mɔ ɖɔ un ɖó na bló huzuhuzu ɖé.

Un tuùn ɖɔ lɔnyiji-fɔnkan-yihun e nɔ hɛn akwɛ wá nú mɛ é ɖé jijodó ɖó sinsɛn wu na cí xlonɔnú ɖɔhun ɖò mɛ gegě nukúnmɛ. Amɔ̌, ali e hun nú mì bɔ un na tuùn Jehovah d’eji, bo na lɛ́ mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ é xɔ akwɛ hugǎn ajɔ ɖebǔ e un sixu ɖu ɖò tennis xixo mɛ é, enɛ wu ɔ, nǔ e na wà é sín gbeta kɔn wiwa bɔwǔ tawun. Un kánɖeji bo na wɔn ya nú nǔ e mɛ ɖevo lɛ sixu ɖɔ dó gbeta e kɔn un wá é wu é. Wemafɔ Biblu tɔn e dó wusyɛn lanmɛ nú mì tawun bɔ un gbí dɔn ɖò kɔgbidínúmɛ mɔhun nukɔn é wɛ nyí Ðɛhan 118:6: ‘Jehovah ɖò jǐ ce, un ɖi xɛsi ǎ. Etɛ gbɛtɔ́ ka sixu wà nú mì?’

Ðò táan enɛ mɛ ɔ, alɔdómɛtɔ́ ɖé lɛ ba azɔ̌ e kpé’kwɛ ganji, bo na d’alɔ mì bɔ na xò tennis ɖò gbɛ̌ta nukúnɖeji lɛ mɛ vɔ̌nu nú xwè gegě lɛ é nú mì. Amɔ̌, un ka ko wá gbeta ce kɔn, enɛ wutu ɔ, un gbɛ́ nǔxwlémɛ ɔ, bo wá gosin ATP sín gbɛ̌ta ɔ mɛ. Un gbɛkan dó Biblu kplɔnkplɔn nu, bo bló baptɛm, bo huzu ɖokpo Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ ɖò 2 juillet 1994.

LÈ E UN MƆ LƐ É

É nyí nǔ baɖabaɖa ɖé jɛ ɖò gbɛzán ce mɛ wɛ zɔ́n bɔ nyɛ jɛ Mawu sɛn jí ǎ. Mɔ̌ jɛn é ma ka lɛ́ nyí ɖɔ ba wɛ un ba nǔgbo ɔ ǎ é nɛ. Un mɔ ɖɔ gbɛ̀ ce nyɔ́ tawun bɔ un sɔ́ sixu ba nǔ ɖevo hú mɔ̌ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é cí ɖɔ è ko sɔ́ nǔgbo Biblu tɔn lɛ ɖó te bɔ na mɔ ye wɛ ɖɔhun, ɖó un wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ gbɛ̀ ɔ nyita fí ɖé, bɔ gbɛ̀ ce wá kpɔ́n te hú nǔ e ɖó nukún wɛ un ɖè é. Xwédo mǐtɔn lidǒ bo lɛ́ ɖò bǔ hú ɖ’ayǐ tɔn. É víví nú mì tawun ɖɔ vǐ sunnu ce atɔn lɛ xwedó kpɔ́ndéwú ce, é ka nyí ɖɔ ye nyí lɔnyiji-fɔnkan-yihundatɔ́ wɛ ǎ, loɔ, ye nyí Klisanwun lɛ.

Un kpò ɖò tennis xixo sín vivǐ ɖu wɛ. Ðò xwè lɛ vlamɛ ɔ, un wà azɔ̌ e cá kan xá tennis xixo lɛ é dó kpé nukún dó nyiɖée wu, ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, un nyí mɛ̌si alǒ nukúnkpénuwutɔ́ tennis sín gbɛ̌ta ɖé tɔn. Amɔ̌, gbɛzán ce sɔ́ jinjɔn lɔnyiji-fɔnkan jí dìn ǎ. Ð’ayǐ ɔ, un nɔ zán ganxixo gegě dó kplɔ́n azɔ̌ nyiɖée ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ, bo na dó sixu wá huzu tennis-xotɔ́ nukúnɖeji ɖé. Amɔ̌ dìn ɔ, un nyí wɛnɖagbejlatɔ́ hwebǐnu tɔn ɖé, bɔ kpo xomɛhunhun kpo wɛ un nɔ zán hwenu ce dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, bonu ye na kplɔ́n nǔgbododó Biblu tɔn ɖěɖee huzu gbɛzán ce lɛ é, lobo zán. Nǔ e nɔ mya nukún nú mì hugǎn lɛ é wɛ nyí kancica nyi kpo Jehovah kpo tɔn, gɔ́ nú sɔgudo ɖagbe hugǎn e ɖó nukún wɛ un ɖè bo nɔ má xá mɛ ɖevo lɛ é. Nǔ enɛ lɛ nɔ na mì awǎjijɛ tawun.​—1 Timɔtée 6:​19.

^ akpá. 10 ATP ɔ wɛ nyí Gbɛ̌ta Tennis-Xotɔ́ Nukúnɖeji lɛ tɔn. Gbɛ̌ kplékplé e nɔ kpé nukún dó sunnu tennis-xotɔ́ nukúnɖeji lɛdo ɔ tɔn lɛ wu é wɛ. Agbahwlɛnhwlɛn nukúnɖeji gegě ɖò ATP ɔ mɛ, bɔ mɛ ɖěɖee ɖó ɖuɖeji lɛ é nɔ ɖó kɛ́n gegě, lobɔ è nɔ lɛ́ d’ajɔ ye. Kplékplé kɛ́n nabi e mɛɖé xokplé ɖò agbahwlɛnhwlɛn lɛ mɛ lɛ é tɔn wɛ nɔ ɖè mɛ nabi gɔ́ e é nyí ɖò tennis-xotɔ́ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ é xlɛ́.