Skip to content

Biblu Nɔ Huzu Gbɛzán Mɛtɔn

Dɔnkpɛvu e ɖò xomɛsin jí é ɖé myɔ akpotokwín, amɔ̌ ɖò xwè ɖé lɛ gudo ɖò nukɔnmɛ ɔ, é ɖyɔ bo nyí nya awǎjijɛnɔ e gbɛzán tɔn jɛmɛ na é ɖé

Gbɛzán E Ɖó Nu É

Juan Pablo Zermeño: Jehovah Bló Bɔ Gbɛ̀ Ce Ðó Nu

Awě ɖěɖee xò mǐ lɛ é sixu wà nǔ dó mǐ wu tawun, b’ɛ ka nɔ lɛ́ nyí nú hwenu gegě. Juan Pablo sè wuvɛ̌ tawun hwenu e é ɖò vǔ é có, kpɔ́n lee gbɛ̀ tɔn wá ɖó nu, bɔ é ɖó fífá kpo awǎjijɛ kpo gbɔn é.

Hwetɛnu Xomɛnyínyɔ́ ka Na Ðu Ðò Wangbɛnúmɛ Jí?

É sixu vɛwǔ cobɔ è na ɖu ɖò linlin agɔ ɖiɖó dó mɛ ɖevo wu jí. Kpɔ́n lee Jwifu ɖé kpo mɛ e nɔ nɔ Palestine é ɖé kpo kpéwú bo wà mɔ̌ b’ɛ kpa ye gbɔn é.

Un Jló Na Kú Ǎ!

Yvonne Quarrie kanbyɔ éɖée gbè ɖokpo ɖɔ: “Etɛwu un ka ɖò gbɛ̀?” Xósin ɔ huzu gbɛzán tɔn.

Winnya Sɔ́ Nɔ Hu Mì Ðě Ǎ

Xà nǔ dó lee Israel Martínez ɖu ɖò linlin un hwɛ́n nǔɖe ǎ tɔn e dó ɖɔ dò ɖò ayi tɔn mɛ é jí gbɔn é, kpo wi e éɖesu wá ɖó ɖò ta é kpo wu.

Un Wá Jɛ Kpɔ́ Xá Tɔ́ Ce Lo

Kpɔ́n nǔ e wu Renée jɛ gěe kpo ahan kpo nu jí é, kpo lee é kpéwú bo gosin nǔ enɛ lɛ kannu bo jɛ ɖagbewiwa li jí gbɔn é kpo.

Un Jló Na Liza Xá Nǔagɔwiwa

Rafika byɔ gbɛ̌ta gǔfínfɔ́n tɔn ɖé mɛ, bá liza xá nǔagɔwiwa. Amɔ̌, é mɔ akpá e Biblu dó ɖɔ fífá kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo na tíìn ɖò Axɔ́suɖuto Mawu tɔn glɔ́ é.

Nú Nyɛ ɔ, Mawu Tíìn Ǎ

Nɛ̌ mɛ e tamɛ-núkplɔnmɛ athéisme kpo Communisme kpo tɔn wà nǔ dó dɔnkpɛvu mɛ tɔn wu é ɖé ka wá yí wǎn nú Biblu gbɔn?

Huzuhuzu Ɖò Nǔ E Mǐ Ɖi Nǔ Na lɛ É Linu

“Nǔkanbyɔ Ce lɛ Hugǎn Xósin Ce Lɛ”

Etɛ ka na ganjɛwu Mario ee nyí sinsɛngán ɖé ɖ’ayǐ é, bɔ é mɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ kplɔ́n nǔgbo ɔ mɛ dó Biblu wu?

Gěe kpo Ahan Syɛnsyɛn Kpo

“Un Sɔ́ Nyí Kannumɔ nú Dakaxixo Ǎ”

Azǎn nukɔntɔn e gbè Michael Kuenzle bɛ́ azɔ̌ tɔn yɔyɔ̌ ɔ é, è kanbyɔ ɛ ɖɔ, “A ka lin ɖɔ Mawu wɛ mǐ na dó wuvɛ̌ e mɔ wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè é sín hwɛ à?” Enɛ huzu gbɛzán tɔn.

Gbɛ̀ Ce Ðò Gblegblé Wɛ, Bɔ Un ka Tuùn Lee Na Wà Nǔ Gbɔn É Ǎ

Solomone sɛ̀ tɛn yì États-Unis, bo ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ emi na ɖó gbɛzán ɖagbe. É ɖò mɔ̌ có, é jɛ gěe zán nyi dò jí, bɔ wǎgbɔ tɔn ɔ, è wlí i dó gankpá mɛ. Etɛ ka d’alɔ ɛ b’ɛ jla gbɛzán tɔn ɖó?

Ali lɛ Huzu Xwé Ce

Nǔ e Antonio mɔ kpɔ́n ɖò gbɛ̀ e mɛ adakaxixo baɖabaɖa, gěe nunu, kpo ahan nu zɛ xwé wu kpo gɔ́ é mɛ é zɔ́n bɔ é mɔ ɖɔ gbɛ̀ kún nyita fí ɖě ó. Etɛ ka d’alɔ ɛ bɔ é ɖyɔ linlin tɔn?

Adanuwiwa

“Un Sɔ́ Nyí Dakaxotɔ́ Ǎ”

Etɛ ka sísɛ́ Sébastien Kayira bɔ é jó dakaxixo kpo hunnylanylá kpo dó?

“Nyiɖesunɔ Ðò Yɔdo Ce Kun Wɛ”

Etɛ ka sísɛ́ jaguda xóxó enɛ e nɔ nɔ Salvador é bɔ é huzu gbɛzán tɔn?

Un Nylahun Tawun Ð’ayǐ

Jaguda ɖ’ayǐ tɔn ɖé wá mɔ ɖɔ mɛ alɔkpa e emi nyí dìn é dó zǒgbe jí ɖɔ Biblu ɖó hlɔnhlɔn bo nɔ huzu gbɛzán mɛtɔn. É ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé xá Mawu dìn.

Akpɔ̀ Nɔ Ðó Mì Bɔ Un Nɔ Xò Daka

Etɛ ka zɔ́n bɔ hunxoɖotoxomɛtɔ́ Mexique tɔn ɖé huzu gbɛzán tɔn?

Nǎ Vivo kpo Awǎjijɛ kpo Mì nú Xwè Ðokpo Kpowun

1 Jaan 1:9 dó wusyɛn lanmɛ nú Alain Broggio tawun.

Lɔnyiji-Fɔnkan, Nùxixo, kpo Ayiɖeɖayi Kpo

Ajɔ Ðagbe Hugǎn E Un Mɔ Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É

Etɛ ka sísɛ́ tennis-xotɔ́ nukúnɖeji ɖé b’ɛ huzu Biblu kplɔnmɛtɔ́ ɖé?

Un J’ayǐ Azɔn Gègě Cobɔ É Wá Kpa Mì

Nɛ̌ nya ɖé ka ɖu ɖò fɔtóo nùblibliwiwa tɔn lɛ kpinkpɔn sín kannumɔ nyínyí jí, bo mɔ vivo ayi mɛ tɔn gbɔn?

Jehovah Sinsɛn Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ

Wemafɔ Biblu tɔn ɖé na ganjɛwu Hércules ɖɔ é sixu jó hunnylanylá dó, bo huzu gbɛtɔ́ fífá ɖé.

Un Yí Wǎn nú Baseball Hú Nǔ Bǐ!

Wǎn e Samuel Hamilton yí nú balɔ́ɔn xixo é gbà tamɛ n’i bǐ, amɔ̌, Biblu kplɔnkplɔn huzu gbɛzán tɔn.