Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xwi Ðiɖí Xá Wuvɛ̌ Lɛ

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ ɖɔ tagba azɔn tɔn lɛ kpo gǎnmaɖó lɛ kpo kún sixu xò awǎjijɛ emitɔn yí ó.

Tokunɔ E Un Nyí É Zɔ́n Bonu Un Gɔn Nǔ Kplɔ́n Mɛ Ðevo lɛ Ǎ

Walter Markin Markin nyí tokunɔ có, sinsɛnzɔ́ e é wá nú Jehovah Mawu é hɛn awǎjijɛ kpo lè gègě kpo wá n’i

Un Zunfan Nugbǒ Biblu Tɔn Alɔ kpo Awa kpo Mɛvo

Nǔmaɖónukún ɖé jɛ dó dɔnkpɛvu ɖé jí b’ɛ huzu wɔ̌nɖowǔnanɔ, é ɖò mɔ̌ có, é mɔ hwɛjijɔ lɛ bo ɖi nǔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn.