Skip to content

Xwi Ðiɖí Xá Wuvɛ̌ Lɛ

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ ɖɔ tagba azɔn tɔn lɛ kpo gǎnmaɖó lɛ kpo kún sixu xò awǎjijɛ emitɔn yí ó.

Tokunɔ E Un Nyí É Zɔ́n Bonu Un Gɔn Nǔ Kplɔ́n Mɛ Ðevo lɛ Ǎ

Walter Markin Markin nyí tokunɔ có, sinsɛnzɔ́ e é wá nú Jehovah Mawu é hɛn awǎjijɛ kpo lè gègě kpo wá n’i

Un Zunfan Nugbǒ Biblu Tɔn Alɔ kpo Awa kpo Mɛvo

Nǔmaɖónukún ɖé jɛ dó dɔnkpɛvu ɖé jí b’ɛ huzu wɔ̌nɖowǔnanɔ, é ɖò mɔ̌ có, é mɔ hwɛjijɔ lɛ bo ɖi nǔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn.