Skip to content

Alɔdido Sinti kpo Rom kpo Ðěɖee Ðò Allemagne lɛ É

Alɔdido Sinti kpo Rom kpo Ðěɖee Ðò Allemagne lɛ É

Sinti kpo Rom kpo afatɔ́n mɔkpan wɛ nɔ nɔ Allemagne. * Ayisɔnmɔ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖè tlati, alɔnuwema kpo video ɖěɖee jinjɔn Biblu jí lɛ é kpo tɔ́n dó Romani e nyí anɔnugbe yetɔn é mɛ. *

Ðò nùjlajla bunɔ e è bló ɖò septembre kpo octobre 2016 kpo tɔn é hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɛ́n kpɔ́n bo jla wɛn ɔ Sinti lɛ kpo Rom lɛ kpo dó Romani sín gbè mɛ ɖò toxo vovo Allemagne tɔn lɛ mɛ, kaka jɛ Berlin, Bremerhaven, Freiburg, Hamburg, kpo Heidelberg kpo jí. Ye lɛ́ bló kplé xóɖiɖɔ nú mɛ bǐ tɔn sín tuto ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn yetɔn lɛ mɛ.

Lee Ye Yí Gbè Gbɔn É Zɛ Nǔ E È Ðó Nukún É Wu

Nùjlajla e Kúnnuɖetɔ́ lɛ bló é kpaca Sinti lɛ kpo Rom lɛ kpo gègě, b’ɛ lɛ́ hun xomɛ nú ye. Andre kpo asì tɔn Esther kpo e ɖ’alɔ ɖò nùjlajla ɔ mɛ é ɖɔ: “Xomɛ hun mɛ lɛ tawun ɖó tɛ́n e mǐ tɛ́n kpɔ́n bo yì ye gɔ́n é wutu.” Hwenu e mɛ gègě sè wɛn Biblu tɔn dó anɔnugbe yetɔn mɛ bo lɛ́ xà é ɔ, é byɔ lanmɛ nú ye tawun. Nyɔnu ɖé kpɔ́n video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? ɖò Romani-Gbè mɛ. É cí dlɔ̌ ɖɔhun n’i, bɔ nú é ɖɔ ɔ, é nɔ lɛ́ ɖɔ: “Gbè ce ɖíe hǔn!”

Kúnnuɖetɔ́ e nɔ nyí Matthias, bo ɖ’alɔ ɖò nùjlajla ɔ mɛ ɖò Hamburg é ɖɔ: “Asì ce kpo nyì kpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ tantɔn ɖěɖee yì fí e Sinti kpo Rom kpo 400 mɔ̌ nɔ nɔ é mɛ. Mɛ e mǐ ɖɔ xó xá lɛ é bǐ wɛ byɔ wema.” Bettina lɔmɔ̌, ee zé éɖée jó ɖò Hamburg é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mɛɖé lɛ kun ɖasin hwenu e ye mɔ bɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖè wema tɔ́n dó Romani-Gbè mɛ é.” Tlolo ɔ, mɛ gègě jɛ nǔ e ɖò wema lɛ mɛ lɛ é xà d’aga jí, bɔ mɛɖé lɛ tlɛ yí ɖ’ayǐ nú xɔ́ntɔn yetɔn lɛ.

Sinti kpo Rom kpo ɖé lɛ yí gbè nú ylɔ̌ e è ylɔ ye nú kplé xóɖiɖɔ nú mɛ bǐ tɔn lɛ ɖokpo é. Gègě mɛ 94 e wá kplé ɖò Hamburg lɛ é tɔn t’afɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé mɛ kpɔ́n ǎ. Ðò Reilingen toxo mɛ, ɖò Heidelberg kpá ɔ, gbɛtɔ́ 123 wɛ wá kplé. Enɛ gudo ɔ, mɛ e nɔ dó Romani-Gbè é atɔ́ɔ́n wɛ byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xá emi.

Ðò nùjlajla ɔ hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ má tlati kpo alɔnuwema lɛ kpo 3 000 mɔ̌. Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ xó xá Sinti kpo Rom kpo 360 jɛji, bo bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ 19. Mɛ gègě ɖó ye mɛ bo ɖɔ: “Flín e Mawu flín mǐ é nyɔ́ tawun.”

^ akpá. 2 Sinti lɛ nyí akɔta kpɛví ɖé bo nɔ nɔ Elɔpu sín Gbadahweji kpo Tɛntin tɔn kpo, bɔ Rom lɛ nyí akɔta kpɛví ɖé bo gosin Elɔpu sín Zǎnzǎnhweji kpo Tofɔligbé-Zǎnzǎnhweji tɔn kpo.

^ akpá. 2 Encyclopædia Britannica Online xlɛ́ ɖɔ “akɔgbè 60 e gbɔn vo dó yeɖée tawun lɛ é alǒ hú mɔ̌” wɛ ɖò gbè e nɔ nyí Romani é mɛ. Bo na dó hɛn nǔ lɛ bɔwǔ ɔ, xota elɔ zán xókwin “Romani” dó dó gesí gbè e Sinti lɛ kpo Rom lɛ kpo ɖěɖee nɔ nɔ Allemagne lɛ é nɔ dó é.