Skip to content

Alɔdido Aborigène Canada Tɔn Lɛ

Alɔdido Aborigène Canada Tɔn Lɛ

Aborigène lɛ sín gbè 60 jɛji wɛ mɛ lɛ nɔ dó ɖò Canada, bɔ Canada-nu 213 000 mɔ̌ ɖɔ ɖɔ gbè enɛ lɛ ɖokpo nɔ nyí anɔnugbe emitɔn.

Bonu wɛn ɔ na dó byɔ ayǐ ɔ jí nu lɛ sín ayi mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gègě kplɔ́n gbè enɛ lɛ ɖě ɖ’emɛ. Ðò 2015 sín vivɔnu ɔ, mɛ 250 jɛji fó gbè enɛ lɛ ɖokpo kplɔnkplɔn sín tuto e Kúnnuɖetɔ́ lɛ bló é.

Gɔ́ na ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ lilɛ wema lɛ, bo lɛ́ ɖè video klewun klewun lɛ tɔ́n dó ayǐ ɔ jí sín gbè tantɔn mɛ: Algonquin, Pied-noir (Blackfoot), Cri des plaines, Cri des marais (Gbadahweji tɔn), Inuktitut, Mohawk, Odawa-gbè kpo Ojibwé Totaligbe tɔn kpo. *

Ye mɛ ɖěɖee kplɔ́n gbè ɔ ɖě lɛ é yí gbè ɖɔ é sixu vɛwǔ tawun. Carma ɖɔ: “Hwenu e un jɛ alɔ dó Pied-noir (Blackfoot) sín gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn jí é ɔ, é cí ɖɔ nukún myɔmyɔ wɛ un ɖè bo ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖɔhun. Un sè gbè ɔ ganji ǎ. Un sixu xà Pied-noir (Blackfoot) sín gbè ɔ ǎ, bɔ mɛ lɛ ɖò didó wɛ ɔ, un nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ganji ǎ.”

Terence e w’azɔ̌ xá Cri des marais (Gbadahweji tɔn) sín gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn é ɖɔ: “Xókwin gègě tíìn bo ɖiga, lobo lɛ́ vɛ́ ylɔ.” Daniel, e nyí sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn ɖé ɖò Tɔtɛntinto Manitoulin tɔn mɛ ɖò Ontario é ɖɔ: “Nǔ e na d’alɔ mɛ bɔ è na kplɔ́n gbè ɔ lɛ é ɖè mɔ̌ ǎ. Wlɛnwín ɖagbe hugǎn e a sixu zán dó kplɔ́n Odawa-gbè é wɛ nyí ɖɔ a ni mɔ gǎn’máa alǒ gǎn’páa ɖé ɖò xá ɔ mɛ bonu é na kplɔ́n we.”

Tagba tobutobu enɛ lɛ jijɛ ka ɖó lè à? Nawe e nɔ dó Ojibwé sín gbè é ɖé ɖɔ ɖɔ gǎn tobutobu e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó é zɔ́n bɔ ye gbɔn vo nú sinsɛn ɖevo lɛ. É ɖɔ ɖɔ xwé mɛ lɛ tɔn gbè e Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ yì bo nɔ xà Mawuxówema ɔ dó Ojibwé sín gbè mɛ é zɔ́n bɔ mɛ lɛ nɔ vo ganji, bo nɔ ɖɔ xó dó Biblu jí.

Bert e nyí lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ ɖé, bo sù ɖò Akɔ Blood tɔn mɛ ɖò Alberta é ɖɔ: “Un mɔ bɔ Pied-noir (Blackfoot) sín mɛ gègě hɛn wema ɖé dó akɔ́nnú bo ɖɔ, ‘Gbè ce ɖíe. Ce wɛ nyí elɔ!’ Un nɔ mɔ hwɛhwɛ bɔ nukún yetɔn lɛ nɔ ja ɖasin hwenu e ye kpɔ́n video ɖé dó gbè yetɔn mɛ é.”

Nawe e nɔ dó Cri sín gbè é ɖé yí wǎn nú video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? e tɔ́n dó anɔnugbe tɔn mɛ é tawun. É ɖɔ ɖɔ é cí ɖɔ nɔ emitɔn wɛ ɖò xó ɖɔ nú emi wɛ ɖɔhun.

Ali Gaga Zinzɔn

Kúnnuɖetɔ́ gègě dó gǎn bunɔ ɖé lɛ bo mɔ tɛn dó má wɛn gbɔdónúmɛ tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é xá aborigène lɛ. Terence kpo asì tɔn Orlean kpo flín tomɛyiyi mɔhun ɖokpo. Ye ɖɔ: “Gbɛ̌ta e mɛ mǐ ɖè é bló ganxixo 12 mɔ̌ ɖò ali e jí laglasi gɔ́ lɛ é, bo yì ɖekúnnu ɖò xá e è nɔ ylɔ ɖɔ Little Grand Rapids é mɛ. Lee mɛ lɛ yí mǐ gbɔn é jiwǔ tawun!”

Mɛ ɖevo lɛ sɛ̀ tɛn sín xwé yetɔn ɖagbeɖagbe lɛ gbè bo wá jɛ ayǐ ɔ jí nu lɛ kpá. Ee Daniel kpo asì tɔn LeeAnn kpo ɖu tuto wɛn jijla ɖò Tɔtɛntinto Manitoulin tɔn mɛ nú sun atɔn sín vivǐ gudo é ɔ, ye sɛ̀ tɛn jɛ finɛ. Daniel tinmɛ ɖɔ: “Mǐ ba na ɖó hwenu gègě bonu mɛ lɛ na dó sixu ɖeji dó mǐ wu, lobo ɖó jlǒ.”

“Ðó Un Yí Wǎn nú Ye Nugbǒ Nugbǒ”

Aniwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ dó gǎn bunɔ enɛ lɛ dó d’alɔ aborigène lɛ? Bert sín asì Rose tinmɛ ɖɔ: “Ðó nyì lɔ nyí ayǐ ɔ jí nu, bɔ un mɔ ɖò gbɛzán ce mɛ ɖɔ nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan ɖó lè wutu ɔ, é nɔ jló mì ɖɔ má d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.”

“Un ba ɖɔ Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn ni xlɛ́ ali Cri sín mɛ lɛ,” wɛ Orlean ɖɔ. “Wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí ɖɔ è ni d’alɔ ye bonu ye ni sɛkpɔ Jehovah lobo ɖu ɖò tagba e nɔ kpannukɔn ye égbé lɛ é jí.”

Marc nɔ w’azɔ̌ xá gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn Pied-noir (Blackfoot) tɔn. Etɛwu é ka nɔ d’alɔ aborigène e ɖò ayǐ tɔn jí lɛ é? É yí gbè ɖɔ: “Ðó un yí wǎn nú ye nugbǒ nugbǒ.”

^ akpá. 4 Aborigène ɖěɖee ɖò États-Unis lɛ é lɔmɔ̌ nɔ dó gbè enɛ lɛ ɖé lɛ.