Skip to content

Dɔkun Toxo ɔ Ðè “Nùnina Mawu Tɔn nú Gbɛtɔ́ lɛ” Xlɛ́

Dɔkun Toxo ɔ Ðè “Nùnina Mawu Tɔn nú Gbɛtɔ́ lɛ” Xlɛ́

È nɔ lɛ́ ylɔ Cluj-Napoca, ee nyí Roumanie sín toxo ɖaxó ɖé é ɖɔ Dɔkun Toxo. Ðò fɔwatɛ́xi Gaudeamus tɔn e è bló ɖò toxo ɔ mɛ ɖò 20 jɛ 24 avril 2016 é hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dɔn ayi mɛ lɛ tɔn wá nùkplɔnmɛ walɔ ɖagbe tɔn kpo gbigbɔ tɔn kpo ɖěɖee è nɔ mɔ ɖò Biblu mɛ lɛ é jí. Ye dó azava ɖokpo ɖò fɔwatɛxi ɔ tɛnmɛ, bo ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan ɖěɖee wá video lɛ, wema jinjɔn Biblu jí lɛ, kpodo Biblu e è fɔ tɛ́ lɛ é kpo kpɔ́n gbé lɛ é.

Wemaxɔmɛ gègě wɛ kplá wemaxɔmɛvi yetɔn lɛ wá fɔwatɛxi ɔ tɛnmɛ, bɔ mɛ̌si lɛ kplá ye wá azava Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn kɔn. Wemaxɔmɛvi lɛ ɖu vivǐ xota Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn sín video ɖebɔdoɖewu lɛ tɔn tawun, bɔ ye mɛ gègě byɔ wema Tàn Biblu Tɔn lɛ Sín Wema Ce, kpo alɔnuwema Kplɔ́n Vǐ Towe Lɛ kpo. Mɛ e nɔ kpé nukún dó yɔkpɔvu lɛ wu, bo kpɔ́n video lɛ é ɖokpo ɖɔ nú azɔ̌gbɛ́ tɔn ɖokpo ɖɔ, “Mǐ ɖó na wlan tɛn ɛntɛnɛti tɔn elɔ [www.jw.org] ɖ’ayǐ bo na dó sixu xlɛ́ video lɛ bǐ vǐ lɛ.”

Cicaví sín video e ɖò dìndín wɛ ɖò tablɛti lɛ jí é nyɔ́ kpɔ́n nú mɛ winnyawinnya lɛ. Video Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?, Réseaux sociaux: ne te laisse pas avoir!, kpo Ðu Ðò Nǔɖɔbamɛtɔ́ ɖé Jí Akpotokwín Mɛvo kpo ɖò video e ɖò dìndín wɛ lɛ é mɛ.

Yɛhwenɔ Orthodoxe tɔn ɖé kpo asì tɔn kpo wá azava ɔ kɔn azɔn mɔkpan, bo yí Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau kpo alɔnuwema ɖé lɛ kpo. Yɛhwenɔ ɔ ɖɔ ɖɔ Index des mots bibliquese ɖò lilɛdogbeɖevomɛ ɔ mɛ é, kpo wema ɖejid’ewu tobutobu e lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ zán é kpo jiwǔ nú emi tawun. É na animɛlóo tɔn Kúnnuɖetɔ́ lɛ, bo ɖɔ ye ni ylɔ emi bo na dó sixu ɖɔ xó xá emi dó Biblu jí gɔ́ na.

Yɛhwenɔ ɔ sín asì kanbyɔ ɖɔ fitɛ emi ka sixu mɔ nǔ e kàn yɔkpɔvu lɛ é ɖè ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org ɔ jí à jí, bɔ è xlɛ́ ɛ akpáxwé “Yɔkpɔvu lɛ.” Enɛ gudo ɔ, é kpɔ́n video e xota tɔn nyí Nɔ Ðɔ Nugbǒ é bo ɖu vivǐ tɔn tawun. Ee asú tɔn kpɔ́n video ɔ kpo nǔ ɖevo lɛ kpo ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí gudo é ɔ, é ylɔ tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ ɖɔ “nùnina Mawu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ.”