Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wɛnɖagbejijlazɔ́ Mǐtɔn

WƐNÐAGBEJIJLAZƆ́ MǏTƆN

Alɔdido Sinti kpo Rom kpo Ðěɖee Ðò Allemagne lɛ É

Ðò nùjlajla bunɔ e è bló ɖò 2016 é hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ má tlati kpo alɔnuwema lɛ kpo 3 000 mɔ̌. Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ xó xà Sinti kpo Rom kpo 360 jɛji, bo bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ 19.

WƐNÐAGBEJIJLAZƆ́ MǏTƆN

Alɔdido Sinti kpo Rom kpo Ðěɖee Ðò Allemagne lɛ É

Ðò nùjlajla bunɔ e è bló ɖò 2016 é hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ má tlati kpo alɔnuwema lɛ kpo 3 000 mɔ̌. Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ xó xà Sinti kpo Rom kpo 360 jɛji, bo bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ 19.

Dɔkun Toxo ɔ Ðè “Nùnina Mawu Tɔn nú Gbɛtɔ́ lɛ” Xlɛ́

Biblu, wema jinjɔn Biblu jí kpo video kpo ɖěɖee è xwlé mɛ ɖò fɔwatɛ́xi Gaudeamus tɔn hwenu ɖò Roumanie lɛ é jiwǔ nú azɔ̌mɛví lɛ kpo mɛ̌si lɛ kpo.