Skip to content

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 138gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 138gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Ðu vivǐ nǔ taji ɖěɖee ɖò kúnnuɖewema nina mɛ klasi 138gɔ́ Galadi tɔn sín tuto mɛ lɛ é tɔn.

A sixu kpɔ́n kúnnuɖewema nina mɛ klasi 138gɔ́ Galadi tɔn sín tuto ɔ bǐ ɖò Televiziɔn JW Tɔn® jí.