Skip to content

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klási 134gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klási 134gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Nǔ taji e ɖò kúnnuɖewema nina mɛ klási 134gɔ́ Galadi tɔn mɛ lɛ é.