Skip to content

Nǔ Taji Ðěɖee Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn 2013 Tɔn Mɛ lɛ É

Nǔ Taji Ðěɖee Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn 2013 Tɔn Mɛ lɛ É

Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, gbɛtɔ́ ɖibla yì livi ɖokpo adaɖé wɛ kpɔ́n tuto kplé xwewu xwewu tɔn 129gɔ́ ɔ tɔn Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɖò Ɛntɛnɛti jí. Kpɔ́n nǔ taji ɖěɖee zɔ́n bɔ nǔwiwa enɛ nyí nǔ manawɔn ɖé é.