Skip to content

Nǔ Taji E Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn 2014 Tɔn Mɛ lɛ É

Nǔ Taji E Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn 2014 Tɔn Mɛ lɛ É

Nɔví e gosin tò mɔkpan mɛ lɛ é kplé ɖó kpɔ́ ɖó kplé xwewu xwewu tɔn 130gɔ́ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn wu. Kpɔ́n nǔ taji ɖěɖee jɛ ɖò kplé manawɔn enɛ hwenu lɛ é.

A sixu kpɔ́n kplé xwewu xwewu tɔn 2014 tɔn sín tuto ɔ bǐ ɖò Televiziɔn JW tɔn jí.