Nǔwiwa Bunɔ Lɛ

NǓWIWA BUNƆ LƐ

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 136gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Xóɖiɖɔ lɛ, nǔkinkanbyɔ wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ kpo vɔ̌-bló nǔ e è mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo ɖò tuto ɔ mɛ.

NǓWIWA BUNƆ LƐ

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 136gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Xóɖiɖɔ lɛ, nǔkinkanbyɔ wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ kpo vɔ̌-bló nǔ e è mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo ɖò tuto ɔ mɛ.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 137gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Sín 1943 ɔ, wemaxɔmɛ Galadi tɔn ko kplɔ́n azɔ̌ mɛ e ɖó jlǒ lɛ é, bonu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe, bɔ ye ɖó dó Mawu wu é ni jɛji. Kpɔ́n nǔ taji e ɖò kúnnuɖewema nina mɛ ɔ sín tuto mɛ lɛ é.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 138gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Han Axɔsuɖuto ɔ tɔn yɔyɔ̌ ɛnɛ ɖò kúnnuɖewema nina mɛ sín tuto ɔ mɛ, bo tɛɖɛ̌ nǔ e wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ é ɖó na sɔ́ nǔ e ye kplɔ́n ɖò Galadi lɛ é kpo wǔjɔmɛ yetɔn lɛ kpo dó wà na é jí.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klási 134gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Wemaxɔmɛ bǔnɔ enɛ nɔ kplɔ́n azɔ̌ mɛsɛ́dó lɛ sín xwè 70 ɖíe. Kpɔ́n nǔ taji e ɖò kúnnuɖewema ɔ nina mɛ mɛ lɛ é.