Nǔwiwa Bunɔ Lɛ

NǓWIWA BUNƆ LƐ

Nǔ Taji E Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn Mɛ lɛ É: octobre 2014

Nɔví afatɔ́n mɔkpan kplé ɖó kpɔ́ ɖó kplé xwewu xwewu tɔn 130gɔ́ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn wu. Kpɔ́n nǔ taji ɖěɖee jɛ ɖò nǔwiwa enɛ e hwenu è flín xwè 100 e Axɔ́suɖuto ɔ ko kp’acɛ na é lɛ é.

NǓWIWA BUNƆ LƐ

Nǔ Taji E Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn Mɛ lɛ É: octobre 2014

Nɔví afatɔ́n mɔkpan kplé ɖó kpɔ́ ɖó kplé xwewu xwewu tɔn 130gɔ́ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn wu. Kpɔ́n nǔ taji ɖěɖee jɛ ɖò nǔwiwa enɛ e hwenu è flín xwè 100 e Axɔ́suɖuto ɔ ko kp’acɛ na é lɛ é.

Nǔ Taji Ðěɖee Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn Mɛ lɛ É: Octobre 2013

Kpɔ́n nǔ taji ɖěɖee ɖò kplé xwewu xwewu tɔn 129gɔ́ ɔ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn, ee è kpɔ́n ɖò fí vovo 1 830 gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é mɛ lɛ é.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 136gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Xóɖiɖɔ lɛ, nǔkinkanbyɔ wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ kpo vɔ̌-bló nǔ e è mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo ɖò tuto ɔ mɛ.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 137gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Sín 1943 ɔ, wemaxɔmɛ Galadi tɔn ko kplɔ́n azɔ̌ mɛ e ɖó jlǒ lɛ é, bonu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe, bɔ ye ɖó dó Mawu wu é ni jɛji. Kpɔ́n nǔ taji e ɖò kúnnuɖewema nina mɛ ɔ sín tuto mɛ lɛ é.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 138gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Han Axɔsuɖuto ɔ tɔn yɔyɔ̌ ɛnɛ ɖò kúnnuɖewema nina mɛ sín tuto ɔ mɛ, bo tɛɖɛ̌ nǔ e wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ é ɖó na sɔ́ nǔ e ye kplɔ́n ɖò Galadi lɛ é kpo wǔjɔmɛ yetɔn lɛ kpo dó wà na é jí.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klási 134gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Wemaxɔmɛ bǔnɔ enɛ nɔ kplɔ́n azɔ̌ mɛsɛ́dó lɛ sín xwè 70 ɖíe. Kpɔ́n nǔ taji e ɖò kúnnuɖewema ɔ nina mɛ mɛ lɛ é.