Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ahohó E Mɛ È Tɛ́n Nǔɖiɖi Mɛtɔn Kpɔ́n Ðè É Ðé

Ahohó E Mɛ È Tɛ́n Nǔɖiɖi Mɛtɔn Kpɔ́n Ðè É Ðé

È sú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn kanweko mɔkpan ɖěɖee ayixa yetɔn ma yí gbè nú ye bonu ye na wà ahwanzɔ́ ǎ lɛ é dó ahohó Espagne tɔn ɖé mɛ.