Nugbodòdó Biblu Tɔn lɛ Zinzan

NUGBODÒDÓ BIBLU TƆN LƐ ZINZAN

Jehovah Sinsɛn Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ

Wemafɔ Biblu tɔn ɖé na ganjɛwu Hércules ɖɔ é sixu jó hunnylanylá dó, bo huzu gbɛtɔ́ fífá ɖé.

NUGBODÒDÓ BIBLU TƆN LƐ ZINZAN

Jehovah Sinsɛn Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ

Wemafɔ Biblu tɔn ɖé na ganjɛwu Hércules ɖɔ é sixu jó hunnylanylá dó, bo huzu gbɛtɔ́ fífá ɖé.

Ahohó E Mɛ È Tɛ́n Nǔɖiɖi Mɛtɔn Kpɔ́n Ðè É Ðé

È sú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn kanweko mɔkpan ɖěɖee ayixa yetɔn ma yí gbè nú ye bonu ye na wà ahwanzɔ́ ǎ lɛ é dó ahohó Espagne tɔn ɖé mɛ.