Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wema Junjɔn Biblu Jí lɛ Mímá Ðò Congo

Wema Junjɔn Biblu Jí lɛ Mímá Ðò Congo

Xò gò Kúnnuɖetɔ́ akɔnkpantɔ́ ɖěɖee nɔ zɔn ali gaga dó má wema lɛ é.