Skip to content

È Wlan Nùɖé Ǎ Bo ka Lilɛ Nǔ Dó Gbè Ðevo Mɛ

È Wlan Nùɖé Ǎ Bo ka Lilɛ Nǔ Dó Gbè Ðevo Mɛ

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ko lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ sín Glɛnsigbe mɛ dó gbè 900 jɛji mɛ. È na lilɛ nǔ e è wlan lɛ é sín gbè ɖé mɛ dó gbè ɖevo e è nɔ wlan é mɛ nɔ vɛwǔ tawun. Amɔ̌, è na lilɛ nǔ dó tokunɔgbe mɛ nɔ lɛ́ byɔ azɔ̌ hú mɔ̌. Tokunɔ gègě nɔ ɖɔ xó gbɔn alɔ yetɔn lɛ kpo nukúnmɛ sín xlɛ̌ lɛ kpo zinzan gblamɛ, enɛ wu ɔ, lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ tokunɔgbe tɔn lɛ nɔ lilɛ nǔ e è wlan lɛ é dó video lɔ jí. Mɔ̌ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ ko lilɛ wema lɛ dó tokunɔgbe 90 jɛji mɛ.

Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ?

Lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ lɛ bǐ ɖɔhun ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ lilɛ wema lɛ dó tokunɔgbe mɛ lɛ é nɔ sè gbè e mɛ lilɛ nǔ dó wɛ ye ɖè é ganji. Ye mɛ gègě nyí tokunɔ bɔ sù wɛ ye sù d’emɛ; ye mɛ ɖé lɛ nɔ sè nǔ, bɔ xwédo e mɛ ye sù ɖè é sín hagbɛ̌ lɛ nyí tokunɔ. Lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ nɔ lɛ́ kplɔ́n Biblu ɔ kpo kanɖodonǔwu kpo.

È nɔ kplɔ́n nǔ ɖěɖee kúnkplá lilɛdogbeɖevomɛ lɛ é lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ yɔyɔ̌ lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Andrew ɖɔ: “Un yì wemaxɔmɛ tokunɔ lɛ tɔn hwenu e un ɖò susu wɛ é, bo dó tokunɔgbe có, lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ sín azɔ̌ e è kplɔ́n mì é d’alɔ mì bɔ un mɔ nǔ jɛ gǒflɛ́mɛ gbè ɔ tɔn lɛ wu. Lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ ɖevo lɛ kplɔ́n mì lee un na nɔ zán alɔ ce lɛ, nukúnmɛ sín xlɛ̌ lɛ, kpo agbaza ce kpo ganji dó ɖè linlin lɛ tɔ́n b’ɛ na sɔgbe gbɔn é.”

Lilɛdogbeɖevomɛ ɖagbe ɖé biblo

Lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ gbɛ̌ta ɖé ɖɔhun. Ye mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ w’azɔ̌ tawun ɖé, é sixu nyí è na lilɛ nǔ ɔ dó gbè ɔ mɛ, è na kpɔ́n ɖɔ é sɔgbe, alǒ ɖíɖí à jí. Enɛ gudo ɔ, nú é nyɔ́ bló ɔ, tokunɔ e gosin gbě vovo jí, bo ɖó aca vovo lɛ é nɔ wá gbéjé lilɛdogbeɖevomɛ ɔ kpɔ́n. È nɔ zán nǔ ɖěɖee wu ye ɖ’ayi bo ɖɔ lɛ é dó jla lilɛdogbeɖevomɛ ɔ ɖó. Mɔ̌ biblo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ kanɖeji ɖɔ alɔ e è bló lɛ é kpo nukúnmɛ sín xlɛ̌ lɛ kpo cí lee mɛ lɛ nɔ bló gbɔn ayǐ vɔ̌ gbè é ɖɔhun, lobɔ wɛn e ɖò video e tɔ́n é mɛ é sɔgbe bo lɛ́ zawě.

Tokunɔgbe Finlande tɔn sín gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn ɖò xó ɖɔ ɖó kpɔ́ dó nǔ e na lilɛ dó gbè ɔ mɛ wɛ ye ɖè é jí wɛ

Ðò kpaà mɛ ɔ, lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ tokunɔgbe tɔn lɛ nɔ yì kplé agun tɔn e è nɔ bló dó tokunɔgbe mɛ lɛ é. Gɔ́ na ɔ, ye nɔ lɛ́ kplɔ́n Biblu xá tokunɔ e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ lɛ é hwɛhwɛ. Nǔ enɛ lɛ wiwa nɔ zɔ́n bɔ lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ nɔ nɔ xúsúxusu xá nukɔnyiyi e ɖó wɛ gbè ɔ ɖè lɛ é.

Etɛwu è ka nɔ dó gǎn sɔmɔ̌?

Biblu xlɛ́ ɖɔ gbɛtɔ́ e “gosin tò lɛ bǐ mɛ, bo gosin akɔta lɛ bǐ mɛ, bo gosin togun lɛ bǐ mɛ, bo gosin gbè e è nɔ dó lɛ bǐ mɛ” lɛ é na sè wɛn e nɔ dó gbɔ nú mɛ bo nɔ lɛ́ na nukúnɖiɖo mɛ é. (Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9) É ɖò wɛn ɖɔ mɛɖé lɛ ɖò ye mɛ enɛ lɛ mɛ bo nɔ dó tokunɔgbe.

É nɔ víví nú lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ ɖɔ ye ni zán hwenu kpo nǔwukpikpé yetɔn lɛ kpo dó wà azɔ̌ xɔ akwɛ enɛ. Lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ e nɔ nyí Tony é ɖɔ: “Ðó un nyí tokunɔ wutu ɔ, un sixu tuùn wuvɛ̌ e ɖí xwi xá wɛ tokunɔ gbɛ̌ ce lɛ ɖè é. Hwebǐnu wɛ un nɔ jló tawun bo na mɔ tokunɔ gègě lee é nyɔ́ bló gbɔn é, bá má nukúnɖiɖo adodwé e ɖò Biblu mɛ é xá ye.”

Amanda lɔmɔ̌ nɔ w’azɔ̌ xá tokunɔgbe sín gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn ɖé, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Wema e mɛ wɛn Biblu tɔn lɛ ɖè lɛ é lilɛ lilɛ dó tokunɔgbe mɛ nɔ na sínsɛ́n gègě hú azɔ̌ ce xóxó ɔ.”

Nɛ̌ a ka sixu mɔ video lɛ dó tokunɔgbe towe mɛ gbɔn?

Afɔ ɖebɔdoɖewu e a na ɖè bá mɔ video lɛ dó tokunɔgbe mɛ ɖò jw.org jí é ɖò akpáxwé “Accéder à des pages et à des publications en langue des signes.”